Sök

Olagligt att involvera barn i brottslighet

Sedan den 1 juli 2023 finns en ny straffbestämmelse (16 kap. 5 a § BrB) som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Brottsrubriceringen är involverande av en underårig i brottslighet.

Den straffbara gärningen

Den straffbara gärningen består i att för brott eller brottslig verksamhet anlita, betala, instruera eller överlämna egendom till någon som är under 18 år, och därigenom, eller på liknande sätt, involvera honom eller henne i brottet eller den brottsliga verksamheten.

För straffansvar krävs inte att gärningen innefattat någon form av tvång, vilseledande eller övertalning. Det krävs inte heller att den unge har begått en straffbelagd handling. Brottet fullbordas när den underårige accepterar att anlitas eller betalats för brottslig verksamhet.

Exempel på situationer som omfattas av den nya straffbestämmelsen är att låta en underårig

  • hålla utkik och varna de kriminella om polisen kommer,
  • flytta vapen och narkotika,
  • bära och förvara de kriminellas vapen och narkotika,
  • hålla vakt vid en lokal där det hanteras stöldgods.

Brott och brottslig verksamhet

Den kriminaliserade gärningen kan bestå i att involvera en underårig under förberedelserna för eller utförandet av ett specifikt brott. Men straffbestämmelsen omfattar även fall där den underårige involverats i brottslig verksamhet, som inte behöver vara närmare preciserad i fråga om om-fattning och detaljer. Att instruera en underårig att hålla utkik vid ett torg där det förekommer narkotikaförsäljning är ett exempel som omfattas av den nya straffbestämmelsen.

Straffskala och straffvärde

Straffskalan för brottet sträcker sig från fängelseminimum till fängelse i högst fyra år.

Straffvärdet påverkas av i vilken grad ett beteende medför att unga dras in i brott eller brottslig verksamhet, samt den unges ålder, typ av brott eller brottslig verksamhet och hur pass mycket den unge varit involverad i brottet eller den brottsliga verksamheten.