Sök

Val till Europaparlamentet 2024

Den 9 juni genomför Sverige val till Europaparlamentet (EU-val). EU-val infaller vart femte år i EU:s medlemsländer under perioden 6–9 juni. Här kan du läsa om polisens uppdrag under EU-valet, tillstånd som krävs vid valrelaterade aktiviteter och ansökan.

Polisens uppdrag under EU-valet

Polisens ansvar i samband med EU-valet är att se till att ett fritt och säkert val kan genomföras. Polisens uppdrag är också att säkerställa att den grundläggande opinionsfriheten kan utövas med bibehållen allmän ordning och säkerhet. Ett exempel på opinionsfrihet är rätten att demonstrera.

Allas rätt till opinionsfrihet

I Sverige råder yttrandefrihet och alla medborgare har rätt att demonstrera, manifestera och hålla torgmöten. Det är en i grundlagen starkt skyddad rättighet. Polisens roll är att se till att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar och skapa praktiska förutsättningar för olika arrangemang. Polisen ska ansvara för ordning och säkerhet och lagföra eventuella brott.

Polisens uppgift i samband med demonstrationer

Tillstånd för valrelaterade aktiviteter

Under EU-valet sker aktiviteter som kräver tillstånd från polisen. Exempel på sådana är:

  • demonstration
  • manifestation
  • ställa upp valstuga/valbod
  • torgmöte
  • sätta upp affischer med information om till exempel ett parti

I vissa fall krävs dock bara en anmälan istället för tillstånd, till exempel om sammankomsten har ett lågt deltagarantal och det med hänsyn till platsen och tiden inte väntas några ordningsstörningar.

Ansök om tillstånd i god tid

Om du ska söka tillstånd är det viktigt att du skickar in din ansökan i så god tid som möjligt. Partier ska i första hand inkomma med egna ansökningar. I andra hand kan partier inkomma med en gemensam ansökan. Oavsett om separata ansökningar eller en gemensam ansökan lämnas in tas en ansökningsavgift per parti och prövning ut. En gemensam ansökan/ansökningsblankett medför flera prövningar.

Tillstånd under EU-valet 2024

Sök tillstånd för allmän sammankomst
Exempelvis vid torgmöten, demonstrationer och manifestationer eller större tal av partirepresentanter under valkampanjen.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats
Exempelvis för att ställa upp valstugor/valbodar eller sätta upp affischer inom detaljplanelagt område.

Relaterat innehåll

Polismyndigheten samverkar tillsammans med flera olika aktörer och samtliga kommuner i valarbetet.

Säkerhetspolisen

Valmyndighetens webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap