Sök
Stäng Meny

GVI fungerar bra i Örebro - utvärdering bekräftar det

En processutvärdering är gjord och visar på vad som fungerar bättre och sämre i arbetet med den gemensamma GVI-strategin för att bekämpa det grova dödliga våldet inom Örebro kommun.

GVI står för Group Violence Intervention och det arbetet tog fart under hösten 2022 i Örebro. Syftet med arbetet var att minska det grova och dödliga våldet och öka tryggheten för medborgarna i kommunen. I arbetet samverkar Polismyndigheten, Kriminalvården, Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro län och lokalsamhället. På uppdrag av Brottsförebyggande rådet ombads Örebro universitet att göra en processutvärdering och genom den ta reda på hur väl arbetet fallit ut så här långt.

– Vi har arbetat operativt i snart ett år. Det tar tid att implementera ett nytt arbetssätt och vi ser vissa saker som vi kommer fortsätta att utveckla. Vi har sett att arbetet har utvecklats under året som har gått, det är snabbare beslutsvägar, tydligare prioriteringar bara för att nämna några delar, berättar Johanna Johansson som är samordnare för GVI inom Polismyndigheten.

En del av GVI handlar om sanktionsarbete riktat mot våldsdrivande grupper, sedan starten har det riktats sanktioner vid fyra tillfällen sedan starten

– De olika omgångarna med ökat fokus har pågått olika lång tid och har avslutats då vi har sett en effekt i den grupp som det ökade fokuset har varit riktat mot. En effekt kan vara att vi märker att den aktuella gruppen har känt av det ökade fokuset eller att de inte begår något nytt våldsbrott, förklarar Johanna Johansson

Kommunikationen – en viktig del av strategin

GVI-strategin börjar med en kartläggning för att hitta våldsdrivande individer och grupper. I nästa steg påbörjas dialog. Dialogen kan ske på olika sätt, genom enskilda samtal, så kallade custom notifications, en sorts stormöten, som kallas call-in enligt strategins terminologi.  Återkommande i alla dessa tillfällen är en upprepning av budskapen:

  • Vi vill inte att ni ska dö och vi vill inte att ni ska döda.
  • Fortsatt våldsbrottslighet kommer att få kännbara konsekvenser.
  • Vi vill att ni tar emot den hjälp vi erbjuder.

Hjälpen som åsyftas i den tredje punkten är stöd för att hoppa av den kriminella banan och här är det framför allt kommun och lokalsamhället som står för sociala insatser.

– Men det är för tidigt att svara på om personer hoppat av på grund av GVI-arbetet. Vi ser att man tar kontakt med kuratorer för att få stöd, och en del har ansökt om stöd, både socialtjänsten och andra kommunala verksamheter där man önskar stöd i utbildning, sysselsättning. Att lämna en kriminell miljö tar tid och måste få ske långsiktigt. Men vi vet att vi tack vare GVI når den här målgruppen som är så viktig i sammanhanget och vi för ett helt annat samtal med dem än tidigare och det i sig är mycket värt, säger Johanna Sollerman som är samordnare för GVI inom Örebro kommun.

Lokalsamhällets roll i arbetet med GVI är också viktigt:

– Vi vet också att många har knutit kontakter hos föreningar, samfund och andra civila aktörer för stöd för att lämna kriminella grupper. Det är en otroligt viktig del för att de här personerna ska få en chans till ett annat liv än det kriminella, poängterar Johanna Sollerman.

Utvärdering – nu process, sen effekt

För att ändå summera vissa konkreta delar så har samverkande organisationer sedan starten

  • genomfört 62 custom notifications-samtal varav åtta var med personer under 18
  • hållit två stycken så kallade call-in då man åt gången träffade ca 10 personer
  • tagit emot ett tjugotal samtal från personer som ringt det särskilda GVI-anknytningen.

Längre fram kommer en effektutvärdering att göras av Malmö universitet. Men för att återgå till den processutvärdering som nu gjorts kan man också lyfta slutsatsen att

– Det går att implementera GVI strategin i en medelstor kommun som Örebro. Utvärderingen visar att implementeringen i Örebro i stora drag är välorganiserad och väl genomförd. Vi har en väl fungerande strategi för att minska det grova dödliga våldet. Sen är det värt att tillägga att GVI Örebro inte ensamt är lösningen på det våld som sker i samhället, det är en del i hur vi arbetar metodiskt mot några av de grövsta exemplen på våld, säger Sara Rosengren som är samordnare för GVI inom Kriminalvården.

En del av ett större arbete

Arbete som GVI bör kombineras med andra förebyggande insatser för att främja att barn, unga och vuxna inte hamnar i dessa grupper till att börja med.

– Budskap som ”vi vill inte att ni ska döda” ska inte behöva vara något att lära av i en senare fas i livet utan borde snarare komma som en naturlig del tidigare, så att det blir en självklar del i ett samhälle där vi alla kan känna oss trygga – och leva tillsammans, avslutar Johanna Sollerman på Örebro kommun.