Sök

Ny rapport om kriminell påverkan på idrotten

I en ny fenomenrapport kopplad till idrottsrörelsen kan polisen konstatera att den organiserade brottsligheten fortsätter att ta mark och utgör ett växande problem. Polisen tillsätter nu en ny arbetsgrupp för arbetet framåt.

Det pågår en allvarlig utveckling i samhället när det gäller den organiserade och grova brottsligheten. Polismyndigheten arbetar offensivt och kraftsamlar gemensamt över hela landet mot gängkriminaliteten och det grova våldet, genom att leda och samordna arbetssätt, och genom att använda alla metoder vi har tillgång till för att komma åt och lagföra de kriminella. I överlämnandet av fenomenrapporten ”Idrottskorruption” bedömer polisen att idrottskorruptionen är i ett expansivt skede och påverkar idrotten i stort.

– Idrotten står för värden som integritet, laganda och rent spel. Men det handlar även om stora summor pengar, vilket i sin tur gör att kriminella aktörer blir intresserade och ser möjligheter även här, säger Per Engström sektionschef vid polisens nationella operativa avdelning.

Mest utbredd inom fotbollen

Historiskt har Sverige ansetts vara fritt från matchfixning vilket lett till att den svenska fotbollen tilldragit sig ett stort internationellt intresse jämfört med övriga länder i Europa. I nuläget är det däremot bekräftat att det bedrivs matchfixning nationellt samt internationellt och att det har skett över tid. Det är aktörer i Sverige med internationella kontakter, och med stor omsättning på både den nationella samt internationella spelmarknaden som ligger bakom uppläggen. Dessa aktörer har kontakter med kriminella nätverk som bedriver organiserad brottslighet.

– Det är tydligt för oss inom svensk polis att kriminella aktörer väljer att flytta fram sina positioner på olika arenor där de kan se ekonomiska vinningar. Från polisen har vi pågående utredningar inom området men för att vi ska komma till rätta med detta i samhället krävs det att vi tillsammans jobbar brottförebyggande, i alla led, säger Per Engström.

Det pågår en löpande rekrytering av spelare, domare och ledare till kriminella aktiviteter. Sårbarheter hos individer och i samhället utnyttjas systematiskt för att brottet ska fullbordas och generera brottsvinster. Det är enkelt för en spelare att snabbt tjäna extra pengar och ofta finns ett spelberoende med i bakgrunden som påtryckningsmedel. Polisen kan även se att det ökande intresset för, samt den ekonomiska tillväxten kring, damfotboll riskerar att öka intresset hos oseriösa förmedlare framåt.

– Som idrottsförening och klubb måste man börja fråga sig om hur man kan skydda sina spelare och aktiva från att bli utsatta för detta, men även  när det har hänt, hur ska man agera då för att på bästa sätt hjälpa individen komma ur detta?

Unga i socioekonomiskt svaga områden i risk

Inom agentverksamheten finns det aktörer med tydlig koppling till svensk organiserad brottslighet som agerar som oseriösa förmedlare på den svenska marknaden. Det är bekräftat att oseriösa förmedlare främst riktar in sig på spelare i socioekonomiskt svaga områden, både unga talanger och etablerade spelare.

Majoriteten av de klubbar i Sverige som utsatts för oseriösa förmedlare finns i anslutning till socioekonomiskt svaga områden varifrån många lovande spelare i Sverige kommer. Identifierade talanger söks upp av oseriösa förmedlare i syfte att knyta dem tills sig. En spelare som förmedlas ung (under 18 år) är värd betydligt mer än en äldre spelare. Det är också ett medvetet val att rikta sig mot väldigt unga individer, eftersom de lättare kan värvas med löften om pengar och framgång.

– Unga talanger är en grupp som är lätta att påverka och rekrytera, när de sen är i klorna på de kriminella är det svårt för dem att ta sig ur. Det gäller att idrottsrörelsen är på tårna här och ser till att ta vidare den här kunskapen för att skydda sina utövare och bygga robusta system för att motverka och hantera kriminellas försök att påverka idrotten, fortsätter Engström.

Polisen tillsätter en arbetsgrupp

Rapporten ”Idrottskorruption” är en fenomenrapport som syftar till att öka Polismyndighetens och andra samverkansparters kunskap om hur aktörer inom den organiserade brottsligheten i Sverige bedriver kriminell verksamhet inom idrotten kopplat till korruption. Rapporten belyser även vilka sårbarheter som nyttjas för att kunna genomföra brotten. För att bibehålla lägesbilden, hitta synergieffekter området och praktiskt hantera problematiken ska en arbetsgrupp tillsättas. Arbetsgruppen får ska även lämna förslag på en myndighetsövergripande hantering av frågan.

Fenomenrapporten Idrottskorruption (pdf, 440 kB)

Polisens arbete mot idrottskorruption

Inom svensk polis genomförs det ett återkommande arbete på alla lokalpolisområden som syftar till att ta fram underlag till lokala lägesbilder rörande kriminell påverkan på lokalsamhällen.

Underrättelseenheten vid Noa arbetar tillsammans med lokalpolisområden samt andra rättsvårdande myndigheter för att inhämta information kring idrottskorruption. Arbetet bedrivs till stor del inom ramen för Europol- och Interpolsamarbetet eftersom det finns internationella kopplingar inom den illegala spelmarknaden och den oseriösa förmedlarverksamheten.

Inom idrottskorruptionen följs utvecklingen i de delar där det finns koppling till organiserad brottslighet avseende:

  • matchfixning
  • oseriös förmedlarverksamhet