Sök

Polisen i region Stockholms trygghetsmätning 2023

Årets trygghetsmätning har genomförts i alla regionens lokalpolisområden. Mätningen är en del av polisens och kommunernas gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Trygghetsmätningen genomförs årligen sedan 2020 i samverkan mellan polisen och kommuner i Stockholms län och på Gotland. Syftet är att få ett underlag till de regionala och lokala lägesbilderna. Resultatet ligger till grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna.

– Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det är viktigt att mäta hur medborgare upplever att polisen lever upp till det uppdraget. Trygghetsmätningen är ett av flera verktyg för att bygga lägesbilder i syfte att prioritera och rikta insatser, säger Charlotta Lundberg, brottsförebyggande samordnare i polisregion Stockholm.

Årets trygghetsmätning är den tredje som görs i samverkan mellan polisen och i stort sett alla länets kommuner. Frågorna rör medborgares upplevelse av området där de bor och utsatthet för brott. De tidigare mätningarna från 2020 och 2021 är viktiga underlag för polisen och kommuner i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

– Utifrån resultatet av årets trygghetsmätning och den lägesbild vi står i just nu är det otroligt viktigt att polis och kommun fortsätter att utveckla sina trygghetsinsatser och stärka upp samverkan i det brottsförebyggande arbetet, säger Charlotta Lundberg.

Fakta om trygghetsmätningen

 • Polisen i Stockholm har tillsammans med 23 kommuner genomfört en trygghetsmätning under våren 2023.
 • Det är tredje gången mätningen genomförs i alla regionens lokalpolisområden och i samverkan med i stort sett alla kommuner.
 • 2022 genomfördes mätningen i två lokalpolisområden, Järva och Huddinge. Årets mätning jämförs därför med 2021 och 2022.
 • Enkäten har skickats ut till cirka 80 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16–85, folkbokförda i Stockholms län eller på Gotland.
 • Det första utskicket gjordes i mitten av april och insamlingen avslutades i början av augusti 2023.
 • Svarsfrekvensen i polisregionen uppgår 2023 till 45 procent, vilket är en minskning med 7 procentenheter från 2021.
 • Andelen som uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga om de rör sig ute i det egna bostadsområdet kvällstid har minskat. Från 25 procent 2020 till 21 procent 2023.
 • Fler kvinnor än män uppger att de upplever otrygghet, 27 procent kvinnor och 15 procent män.
 • En uppdelning på ålder visar att yngre (16-19 år) uppger en något högre otrygghet än äldre (50-64 år). Samtidigt har de äldsta i undersökningen (65-85 år), uppgett högst grad av otrygghet.
 • Andelen som uppgett att de utsatts för våld, stöld, skadegörelse och hot har minskat.
 • Svarande som uppgett att de utsatts för bedrägeri har ökat från 5,1 procent 2020 till 5,6 procent 2023.
 • Andelen som anser att polisen bryr sig om problem i området uppgår 2023 till 51 procent, vilket är en nedgång från 53 procent 2020.
 • Andelen som anser att kommunen bryr sig om problem i området uppgår 2023 till 43 procent, vilket är en nedgång från 47 procent 2020.