Sök
Stäng Meny

Så har det ökade anslaget för tillväxt fördelats

I regleringsbrevet för 2023 fick Polismyndigheten i uppdrag att redovisa de medel som tillförs verksamheten för att uppnå målet om 10 000 fler anställda. Redovisningen avser perioden 2018 till 2024.

I den rapport som nu lämnats till Regeringskansliet beskrivs det hur de ökade resurserna har fördelats i verksamheten och enligt vilka kriterier detta har skett. Den redogör även för hur beslutade och beräknade tillskott för 2024 avses fördelas och kriterier för detta.

Av redovisningen framgår även hur myndigheten arbetar för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv användning av tilldelade och beräknade resurstillskott. 

Läs rapporten i sin helhet (pdf, 712 kB)