Sök

Kamerabevakning under rallycross-VM i Höljes

Kamerabevakning kommer att ske inom området som visas på bilden.

Kamerabevakning kommer att ske inom området som visas på bilden. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare (UAS) i Torsby den 4 juli – 7 juli 2024.

Rallycross-VM arrangeras under vecka 27 i Höljes, Torsby kommun. Arrangemanget samlar en större mängd besökare i området kring motorbanan i Höljes och som regel har detta medfört ett stort intag av alkohol.
Det som erfarenhetsmässigt utmärker problematiken kopplat till området kring motorbanan denna vecka är olika typer av ordningsstörningar och våldsbrott, i många fall kopplat till berusning och trängsel. Därför har Polismyndigheten beslutat att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, den aktuella tiden.

Områden för bevakningen

Området som kommer att kamerabevakas är området kring motorbanan.
Området begränsas av kraftledning i östlig riktning, Höljesdammen i nordlig riktning, västra stranden av Klarälven i västlig riktning och de två uddarna ”camping A & B” i sydlig riktning.

Drönaren får inte filma in i de bostäder eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.

Tider för bevakningen

2024-07-04 kl. 10:00 – 2024-07-07 kl. 17:00

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det ger även polismyndigheten bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser och öka den upplevda som den faktiska tryggheten på platserna för kamerabevakningen.

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.