Sök

”Vi vill störa kriminella aktörer så mycket som möjligt”

Hela samhället behöver agera för att ge aktörer inom den organiserade brottsligheten så lite handlingsutrymme som möjligt. Ett sätt att störa är att kontrollera och inspektera arbetsplatser där arbetslivskriminalitet pågår.

Under maj månad har Polismyndigheten, tillsammans med flera andra myndigheter, genomfört arbetsplatsinspektioner inom vissa branscher runt om i polisregion Bergslagen. Inspektionerna görs för att motverka den kriminalitet som finns i arbetslivet och som är en stor inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Det handlar om att myndigheter och andra aktörer arbetar tillsammans på bred front för att stoppa fusk, regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet.

De branscher som har inspekterats är frisörer, biltvättar, bilmekaniker, livsmedelsbutiker, restauranger och nattklubbar. Även yrkestrafik inom avfallstransporter har kontrollerats. Branscherna har valts ut eftersom arbetslivskriminaliteten är hög inom dessa branscher. Arbetsplatserna valdes slumpvis ut och inspektionerna har skett oannonserat.

Inspektionerna ska försvåra för den kriminella ekonomin

Vid inspektionerna framgick brister i såväl arbetsmiljön som i hygienhantering och i spårbarheten av vissa livsmedel. I vissa fall har polisiära anmälningar upprättats, bland annat för ringa narkotikabrott, häleri, grov olovlig körning, drograttfylleri, brott mot alkohollagen och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. I andra fall har krav om åtgärder beslutats för att verksamheten ska få fortsätta drivas. Det handlar till exempel om brister i hanteringen av kemikalier, obesiktigade tryckkärl och funktionsbrister i stora och tunga maskiner. Åtskilliga personer med skulder påträffades under inspektionerna vilket ledde till att Kronofogden har startat löneutredningar hos flera av dem och utmätt skulder på plats.

Vi har även genomfört stopp och kontroll på yrkestrafik med särskilt fokus på avfallstransporter. Då identifierades till exempel en transport som inte anmält transport av farligt avfall och nödvändiga transportdokument kunde inte uppvisas. Utöver detta gjordes ett antal flygande inspektioner och flera ordningsböter utfärdades.

- Att vi går ut flera myndigheter och aktörer tillsammans för att inspektera arbetsplatser är för att vi på så många olika sätt som möjligt ska både upptäcka och störa de kriminella aktörerna. Vi måste arbeta hela samhället för att komma åt problematiken med den organiserade brottsligheten. Ibland kan ett enskilt regelbrott låta klent, med det totala resultatet när vi arbetar samordnat mot arbetslivskriminaliteten gör att vi slår hårt mot den kriminella ekonomin, säger Ronja Walett som är samordnare för polisregion Bergslagens arbete mot arbetslivskriminalitet.

De som deltog i arbetsplatsinspektionerna var, förutom Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Kronofogden och Örebro kommun. I samband med inspektionerna fick, i vissa fall, räddningstjänst, Länsstyrelsen och Örebro kommuns miljökontor tillkallas.

Resultat från polisregion Bergslagens arbetsplatsinspektioner i maj

 • 35 kontrollerade arbetsplatser
 • 99 kontrollerade individer
 • Polismyndigheten har hittat stöldgods och upprättat en anmälan om häleri
 • Polismyndigheten har hittat en större mängd explosiva varor och upprättat en anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Polismyndigheten identifierade ett misstänkt bidragsbrott och har upprättat en anmälan om felaktig utbetalning
 • Polismyndigheten har hittat alkohol och tobak och upprättat anmälan om brott mot alkohollagen och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor
 • Polismyndigheten påträffade en person som var påverkad av narkotika och har upprättat en anmälan om ringa narkotikabrott
 • Polismyndigheten har kontrollerat yrkesmässig trafik inom avfallstransporter och utfärdat ett tiotal ordningsböter
 • Polismyndigheten och Örebro kommun har identifierat en transport inom yrkesmässig trafik inom avfallstransporter som inte anmält egen transport av farligt avfall och inte hade nödvändiga transportdokument med sig
 • Polismyndigheten har utfärdat två anmälningar om grov olovlig körning och en anmälan om drograttfylleri
 • Kronofogden utmätte en skuld, förde vägledande samtal med personer som identifierades ha skulder och påbörjade löneutredningar för flera av dessa personer
 • Kronofogden har meddelat Bolagsverket om felaktig huvudman
 • Skatteverket har upptäckt brister i kassaregister och personalliggare och har vidtagit fortsätta utredningsåtgärder för flera företag
 • Arbetsmiljöverket upptäckte stora brister i arbetsmiljön hos flera arbetsgivare och har utfärdat inspektionsmeddelanden om att åtgärder mot bristerna måste vidtas för att verksamheten ska få fortsätta bedrivas
 • Arbetsmiljöverket upptäckte brister i hanteringen av kemikalier och har meddelat sanktionsavgift gällande obesiktigade tryckkärl
 • Arbetsmiljöverket meddelade omedelbara förbud om användande av en komprimator och en degblandare
 • Örebro kommun upptäckte bristande spårbarhet av 70 kg livsmedel och har fattat beslut om förbud mot användande av livsmedlet
 • Örebro kommun upptäckte brister i hygienrutiner och har fattat beslut om löpande vite till dess att rutinerna följs
 • Örebro kommun har fattat beslut om förbud mot försäljning av punktskattepliktiga varor (tobak)
 • Länsstyrelsen tillkallades till en arbetsplats med anledning av att djur hittades som misstänktes fara illa.

Pressfrågor

Ronja Walett finns tillgänglig för frågor från media den 12 juni 2024 mellan klockan 13-15 på telefonnummer 076-137 16 38.

Arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem och en stor inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Den leder till att seriösa företag konkurreras ut av oseriösa företag. Arbetslivskriminalitet innebär också i sin allvarligaste form att människor utnyttjas och exploateras i arbetet och att offentliga medel riskerar att hamna i kriminella händer.

Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet? Tipsa polisen: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/arbetslivskriminalitet-tipsa/

Nio myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att arbeta tillsammans för att stoppa fusk, regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet. Myndigheter som ingår är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Regionala center mot arbetslivskriminalitet finns i samtliga polisregioner och är ett regeringsuppdrag. Centren bedriver både strategiskt och operativt arbete och fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet, och syftar till att underlätta planering, genomförande och uppföljning av myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller och andra gemensamma aktiviteter.

Läs mer om arbetslivskriminalitet: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/sakerhet-och-ordning-i-samhallet/arbetslivskriminalitet/