Sök
Stäng Meny

Polisens åtgärder godkända av Europarådet

Polismyndigheten har uppfyllt Europarådets rekommendationer efter granskning om bekämpande av korruption.

Europarådet genom Greco (Group of States Against Corruption) granskade under 2018 Sverige utifrån förebyggande och bekämpande av korruption bland annat inom  Polismyndigheten. Granskningen lämnade ett antal rekommendationer om åtgärder för Sveriges del. De åtgärder som rörde Polismyndigehten specifikt har genomförts.

– Polismyndigheten har tagit konkreta steg för att stärka arbetet mot korruption, bland annat inom området kultur- och likabehandling utifrån de rekommendationer som lämnats av Europarådet. De åtgärder vi har vidtagit har godkänts av Greco då de svarar upp mot de rekommendationer vi fick i granskningen, säger Niclas Carlsson, uppdragsledare för GRECO-uppdraget vid Polismyndighetens HR-avdelning.

Polismyndighetens åtgärder efter granskningen

Utifrån granskningen fattade rikspolischefen beslut om att vidta åtgärder och under 2021–2023 har flera leveranser i form av verktyg och policies skett;

  • införande av Polismyndighetens etiska policy,
  • skapande av en e-utbildning i etik och kultur,
  • stödmaterial till chefer i form av dialogstöd,
  • riktlinje kring att oegentligheter ska rapporteras (inskrivet i etiska policyn)
  • tydliggörande av arbetsprocessen kring bisysslor,
  • extern publikation av ärenden som Särskilda utredningar (SU) genomför och
  • Inrättande av en visselblåsarfunktion för rapportering av oegentligheter inom myndigheten.

– Nu har vi lagt grunden med riktlinjer och stöd och i nästa fas handlar det om att sprida information, nå medarbetare och chefer, skapa medvetenhet och kunskap, få chefer och medarbetare att använda verktygen och att leva sin värdegrund. Det här är ett arbete som pågår kontinuerligt och som vi aldrig kan luta oss tillbaka och säga att vi är klara med. Ytterst handlar det om att uppnå det bästa för medborgarna och om förtroendet för svensk polis, avslutar Niclas Carlsson.

Här finns rapporten

Sweden - Publication of Fifth Evaluation Round Second Compliance Report