Sök

Polisen ska analysera hur kvinnomord kan förhindras

Polisen ska analysera mord på kvinnor för att stärka den preventiva förmågan och samverkan med andra myndigheter.

Antalet mord på kvinnor ligger i år högre under det första kvartalet än tidigare år och i flera polisregioner är mäns våld mot kvinnor dödligare än det gängrelaterade våldet.

Polisen ska nu utveckla arbetssätt för att analysera inträffade händelser och se om och hur brotten skulle kunna ha förhindrats. Arbetet ska ske parallellt med pågående förundersökningar.

– Vi behöver analysera händelserna när det värsta har hänt för att kunna arbeta mer effektivt i preventivt syfte i framtiden. Genom ökad kunskap kan vi förhoppningsvis bli ännu bättre på att fånga upp män som riskerar att begå grovt och dödligt våld i nära relation, säger Petra Lundh, rikspolischef.

Kännedom om våld och hotbild

Socialstyrelsens senaste rapport om dödsfalls- och skadeutredningar visar att i cirka 50 procent av kvinnomorden har polisen haft kännedom om en hotbild. Det är dock oklart hur allvarlig den har varit och exakt hur den har hanterats.

I de flesta övriga fall har socialtjänsten, vården, psykiatrin eller Kriminalvården känt till en förhöjd hotbild, men informationen har inte nått polisen. I nästan samtliga fall har anhöriga, grannar och andra närstående känt till att det har förekommit våld innan mordet har begåtts.

Att information om hotbild och riskhöjande faktorer finns innebär att samhället har möjlighet att förhindra grovt våld och mord på kvinnor. Möjligheten att bryta sekretess när det finns risk för grova våldsbrott används i dag mycket sällan.

– Vi måste omgående utveckla vår samverkan med andra myndigheter för att vi på ett effektivt sätt ska kunna dela information mellan varandra. Jag förstår att det i vissa fall kan vara känsligt, men samtidigt kan det rädda liv, säger Petra Lundh.

Våldet ska brytas tidigt

Arbetet ska också ge svar på om polisens metodutveckling när det gäller kartläggning av högriskaktörer inom brott i nära relation är rätt kalibrerat och vilka operativa åtgärder som kan behövas för att bryta våldet i ett tidigt skede.

Arbetet ska bedrivas av utredare, BOPS (Brottsoffer- och personsäkerhet) samt analytiker och kriminologer. Syftet är att långsiktigt etablera arbetssätt för analys och att snabbare få effekt från aktuell kunskaps- och erfarenhetsinhämtning.