Sök

Förbättrad service för den som söker vapentillstånd

Kortare handläggningstider för vapentillstånd och förbättrad service för medborgarna – det är resultatet av utvecklingsinsatser som Polismyndigheten genomför inom vapenområdet.

Polisen har inom ramen för en särskild satsning på vapenområdet under en längre tid arbetat med att utveckla och effektivisera handläggningen av vapenärenden. En ny föreskrift (så kallad FAP) och en ny handbok för handläggare är två viktiga steg. Dessa publiceras idag (22 mars) och träder i kraft den 8 april.

Därtill har extra resurser i form av fler vapenhandläggare sedan 2022 kontinuerligt arbetat för att förkorta handläggningstiderna för vapentillstånd. Sedan årsskiftet sker handläggningen av ansökningar om vapentillstånd dessutom i en nationell kö istället för de tidigare regionala köerna. Alla inkomna vapentillståndsärenden handläggs i kronologisk ordning oberoende på var den sökande har sin hemvist. Under 2023 låg medianhandläggningstiden, det vill säga tiden från ansökan till beslut, på 26 dagar, vilket nästan är en halvering jämfört med 2021 då medianhandläggningstiden var 48 dagar.

Det långsiktiga målet är att alla polisregioner år 2025 ska ha medianhandläggningstid på max 30, men tiden påverkas också av den mängd ansökningar som skickas in.

Vi kan konstatera att vårt paket av åtgärder ger resultat. Nu går arbetet in i nästa fas, där vi ser över regler och vägledning kring bedömningar av förvaring av skjutvapen, skjutskicklighet och EU-vapenpasset. Vi arbetar också med dialog och information, så att det blir tydligare för den som söker vapentillstånd att förstå vad som krävs, säger Magnus Roglert, sektionschef vid Rättsavdelningen.

Ett exempel på sistnämnda är att sidorna om vapentillstånd på polisen.se har omarbetats både till struktur och information.

En tryggare vapenhandel

Ytterligare en del i polisens åtgärder är den digitala vapenboken, som underlättar för landets ca 300 vapenhandlare att rapportera sina transaktioner. Den 1 februari blev den obligatorisk att använda och ersätter därmed de gamla fysiska vapenböckerna.
 Polisens nya e-tjänst Digital vapenbok förbättrar förutsättningarna för uppföljning och tillsyn av vapenhandlare och är en viktig del för att förhindra att vapen och vapendelar kommer i orätta händer. Vi har också tagit fram nya handläggarstöd, gjort utbildningsinsatser för personalen och förändrat kunskapsprovet för vapenhandlare, säger Magnus Roglert.

Ändringsföreskrift och ny handbok inom vapenområdet

De nya styrdokument som publiceras idag börjar gälla den 8 april. Mycket av den information som tidigare funnits i föreskriften kommer nu att flyttas över till en handbok. Det handlar till stora delar om vägledning för polisens vapenhandläggare, exempelvis om hur prövningen av personlig lämplighet ska göras.

På polisen.se kan du läsa mer om föreskrifterna och hur du gör för att ansöka om vapentillstånd.