Sök

Polisregion Nord kraftsamlar mot ekobrottslighet

Polisregion Nord förstärker förmågan att bekämpa den ekonomiska brottslighet som följer med de stora industrisatsningar som just nu sker i Norrbotten och Västerbotten. Totalt satsas 50 miljoner kronor under tre år.

– De brottsfenomen som vi förväntar oss kommer att öka med anledning av samhällsomvandlingen kommer inte att vara synlig på samma sätt som annan brottslighet. Ska vi kunna upptäcka och påverka den måste polisen och samhället delvis utveckla nya förmågor. Den här satsningen möjliggör att vi gör det snabbare, säger Micael Säll Lindahl, regionpolischef.

Stora summor ska investeras i Norrbotten och Västerbotten på kort tid. Det drar till sig både seriösa och oseriösa aktörer som ser en möjlighet till ekonomisk vinning. Den kriminella ekonomin är den främsta drivkraften bakom många former av brottslighet och den organiserade brottslighetens påverkan på den legala ekonomin utgör ett allvarligt hot mot individer, näringsliv, offentliga verksamheter, välfärdssystemet och därmed samhällsekonomin i stort.

Riskerar konkurrera ut seriösa aktörer

–  För att motverka ekonomisk brottslighet ocharbetslivskriminalitet satsar vi på kompetensutveckling av Polismyndigheten och ett antal andra myndigheter i regionerna. Vår insats ska alltså ses som ett av medlen för att motverka att investeringarna utnyttjas i kriminell verksamhet, säger generaldirektör vid svenska ESF-rådet Håkan Forsberg.

Om Polismyndigheten och resten av samhället inte lyckas i sitt arbete finns en risk att den ekonomiska brottsligheten konkurrerar ut seriösa aktörer. Förutom de ekonomiska konsekvenserna finns också risk att kriminalitet så som exploatering av människor, handel med vapen och narkotika samt korruption, otillåten påverkan, utpressning och bedrägerier får permanent fotfäste i norra Sverige.

Minst 400 får kompetenshöjning

För att på bästa sätt bekämpa detta har polisregion Nord sett att kompetensen om ekonomisk brottslighet måste höjas bland de egna medarbetarna men också hos samverkansaktörerna (12 myndigheter deltar i satsningen). Kompetenshöjning kommer därför att vara huvudfokus för projektet ”Mobilisering mot ekobrottslighet i Norra Sverige” som möjliggjorts med medel från Svenska ESF-rådet. Totalt ska 50 miljoner satsas, 27 av dem kommer från den Europeiska socialfonden och resten är egenfinansierat.

– Samhällsomvandlingen innebär stora möjligheter. Men vi ser är att vi måste kompetensutveckla vår personal för att möta utmaningarna som följer, säger Frida Kröger Nygren, ordförande myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och chef för underrättelseenheten i polisregion Nord.

Projektet ska pågå under tre års tid och minst 400 polisanställda ska utbildas. Kompetenshöjningen består av tre delar; utveckling och anpassning av omvärldsbevakningen för att på ett bättre och mer effektivt sätt kunna möta de nya utmaningarna av samhällsomvandlingen, kunskap om ekonomisk brottslighet samt en stärkt förmåga att samverka med andra relevanta myndigheter. Då det är ett samhällsproblem behöver fler myndigheter göra mer tillsammans för att komma till rätta med det.

Mobilisering mot ekobrottslighet i Norra Sverige, ESF-rådet.