Sök

Förändringar gällande utsatta områden i region Öst

2023 års lägesbild för kriminell påverkan på lokalsamhället visar att problemnivån i utsatta områden är fortsatt hög. I polisregion Öst har tre områden bedömts på annat sätt än tidigare år.

Lägesbilden för kriminell påverkan i samhället är ett verktyg för polisen för att delge sin bild och skapa förutsättningar för Polismyndigheten och andra aktörer, själva och i samverkan, att kunna arbeta för att förbättra situationen och minska den brottsliga påverkan i området.

I polisregion Öst bedöms inte längre Lagersberg (Eskilstuna) vara ett utsatt område. Årby (Eskilstuna) och Hageby (Norrköping) bedöms däremot ha en högre nivå av utsatthet än tidigare, och bedöms numera som utsatta områden.

Det är oacceptabelt att människor inte ska kunna känna sig trygga där de bor i Sverige i dag. Mycket av det våld vi ser i offentliga miljöer har koppling till utsatta områden. För att komma till rätta med vålds- och narkotikaproblemet i samhället är det viktigt att vi fortsätter vända den här utvecklingen och det kan vi bara göra tillsammans. Polis, kommuner, näringsliv, föreningsliv, fastighetsbolag och andra viktiga samverkanspartners. Alla behöver ta sitt ansvar och bidra med sin kompetens, säger Christian Winkler, chef för underrättelsesektionen i polisregion Öst.

Arbete som pågår över tid

Att skapa lägesbilden är ett omfattande arbete som pågår över tid. Inhämtningen sker i samverkan mellan polis, kommun, fastighetsägare och andra aktörer. I det här fallet avser lägesbilden perioden maj 2021 till mars 2023.

Problemen med kriminell påverkan på lokalsamhällen som beskrivs i lägesbilden är inte den enda polisiära utmaningen som finns på lokal nivå, utan detta är en del av en större och mer komplex bild.

Områden med förändrad bedömning i region Öst:

Lagersberg – inte längre utsatt område:

Oscar Nissfolk, chef lokalpolisområde Eskilstuna: ”Vi ser en positiv utveckling i Lagersberg och har gjort så under flera år. Den kriminella påverkan i området är numera låg och vi bedömer därför inte längre att Lagersberg är ett utsatt område. Polisen, Eskilstuna kommun och inte minst skolan i området, föreningar, det lokala näringslivet och boende i Lagersberg har gjort stora insatser för att få till den förändringen. Det finns fortfarande utmaningar i området, exempelvis med narkotikahandel, och därför måste alla tillsammans fortsätta arbeta aktivt och långsiktigt”.

Årby – bedöms nu vara utsatt område:

Oscar Nissfolk, chef lokalpolisområde Eskilstuna: ”De senaste åren har Årby drabbats av flera skjutningar och våldsbrott, vilket självklart påverkar tryggheten för boende och verksamheter i området. Vi bedömer att situationen är allvarlig i Årby och vi jobbar stenhårt för att slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten och den konflikt som har drabbat Årby den senaste tiden. Det finns inga snabba åtgärder för att vända utvecklingen, det är ett långsiktigt och aktivt arbete från polis, kommun, lokalsamhälle och boende. Alla drabbas och påverkas, men alla kan också bidra till en förändring”. 

Hageby – bedöms nu vara utsatt område:

Frida Braf, chef lokalpolisområde Norrköping: ”Vi har ett allvarligt läge i Hageby, där det har skett flera grova våldsbrott under det senaste året. Vi ser att det finns kriminell påverkan på lokalsamhället och då behöver vi ha rätt verktyg för att kunna arbeta mot den problematiken. Vi jobbar kontinuerligt med att analysera situationen så att vi kan sätta in rätt åtgärder i samverkan med kommunen och andra aktörer. Både på kort och lång sikt fortsätter det gemensamma arbetet med kommunen och civilsamhället inom samverkansformen EST, effektiv samordning för trygghet. Vi arbetar bland annat med olika insatser för att minska sårbarheten att som ung involveras i kriminalitet”.

Färre utsatta områden men hög problemnivå (inkl. rapporten)

Polisens arbete i utsatta områden

Utsatta områden i polisregion Öst

Förändringar i fet stil

Särskilt utsatta områden, polisregion Öst:

  • Linköping: Skäggetorp

Utsatta områden, polisregion Öst:

  • Jönköping: Råslätt
  • Norrköping: Navestad och Hageby (ny)
  • Eskilstuna: Skiftinge, Fröslunda och Årby (ny)

Lagersberg i Eskilstuna bedöms ej längre som utsatt område.

Pressinformation

  • Norrköping: Polisen och Norrköpings kommun bjuder in till gemensam pressträff, fredag 1 december klockan 10.00. Anmälan görs till media.ost@polisen.se. Plats meddelas via mejl. Deltagare: Frida Braf (lokalpolisområdeschef Norrköping) och Sophia Jarl (M)(kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun).
  • Eskilstuna: Polisen och Eskilstuna kommun bjuder in till gemensam pressträff, fredag 1 december klockan 10.00. Anmälan görs till media.ost@polisen.se. Plats meddelas via mejl. Deltagare: Oscar Nissfolk (lokalpolisområdeschef Eskilstuna), Peter Sigurd (kommunpolis Eskilstuna), Josefine Helleday (S)(kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen).
  • För andra berörda lokalpolisområden i polisregion Öst finns talesperson tillgänglig under förmiddagen. Kontakta media.ost@polisen.se