Sök

Utsatta områden – polisens arbete

Att löpande ta fram lägesbilder över utsatta områden är en del av polisens arbete med att förhindra brottsligheten i samhället.

Utsatta områden är geografiskt avgränsade platser med låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

De personer som begår brott och är inblandade i kriminella nätverk utgör en mycket liten del av befolkningen i de utsatta områdena. Men trots att de är få har de stor inverkan på områdena.

Polisens lägesbild

På uppdrag av regeringen tar polisen löpande fram en nationell lägesbild över utsatta områden. Lägesbilden ska användas som utgångspunkt för det gemensamma arbetet framåt på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Den senaste lägesbilden visar bland annat att:

 • Antalet utsatta områden sjunker men att problemen i de utsatta områdena är fortsatt stora.
 • Narkotikahandeln är basförsörjningen i de kriminella nätverken i områdena och en av anledningarna till att unga rekryteras.

Lägesbilder över utsatta områden

Kartgränser 2023

Kartgränserna som geodata

För att kunna se gränserna på en karta behöver du en GIS-programvara som kan hantera filer i formaten shape eller geo.json.

Ladda ner områdesgränserna som shape-fil

Ladda ner områdesgränserna som geo.json

Så identifieras ett utsatt område

Att skapa lägesbilden över utsatta områden är ett omfattande arbete där inhämtningen sker genom dialog mellan lokalpolisområdena, kommunerna och polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Lokala lägesbilder tas fram i fem steg

Illustration av stor kartnål som markerar ett område på en karta. Text som beskriver hur lägesbilden över utsatta områden tas fram. Texten finns även i brödtexten på sidan.
 1. Har vi problem?
  Lokalpolisområdet besvarar frågor om olika stadier av brottslighet.
 2. Vilka är problemen?
  Om svaren visar på att lokalpolisområdet har en viss nivå av kriminalitet ställs ytterligare frågor.
 3. Vilka är aktörerna?
  Polisen sammanställer uppgifter om kriminella aktörer i området.
 4. Var finns problemen?
  Lokalpolisområdet kartlägger var de kriminella aktörerna vistas och är synliga.
 5. Hur påverkas området?
  Lokalpolisområdet sammanfattar de insamlade kunskaperna om området. Dokumentet utgör lokalpolisområdenas underlag för den nationella lägesbilden.

Polisen delar in de utsatta områdena i tre kategorier

Utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till det sociala sammanhanget i området än att det finns en uttalad avsikt att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

 • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada allmänheten
 • narkotikahandel som bedrivs öppet
 • ett utåtagerande missnöje mot samhället

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses vara allvarligt.

Riskområde

Ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte når upp till kriterierna för ett särskilt utsatt område. Läget är dock så allvarligt att det finns en överhängande risk att området blir särskilt utsatt om inte lämpliga åtgärder sätts in.

Särskilt utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän ovilja att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiskt hot och våld mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Många gånger har det skett en normalisering av situationen i området vilket innebär att varken polisen eller de boende reflekterar över läget i området.

I ett särskilt utsatt område ingår även i viss mån:

 • parallella samhällsstrukturer
 • extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt
 • fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
 • personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
 • en hög koncentration av kriminella

Om det ligger andra utsatta områden i nära anslutning till ett särskilt utsatt område finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom områdena. Läget anses vara akut.

Det brottsbekämpande arbetet 

Polisens övergripande och långsiktiga mål är att det inte ska finnas några utsatta områden. För att bekämpa brottsligheten i områdena görs insatser mot centrala personer i nätverken och mot kriminellas ekonomi. Polisen vidtar också åtgärder för att minska antalet platser med öppen droghandel och för att förebygga nyrekryteringen till kriminella nätverk. Genom att ha fler uniformerade och civila poliser på plats ökar tryggheten i området.

Tillsammans med kommuner och andra aktörer genomför polisen regelbundet operativa insatser. Samverkan sker även med lokala föreningar och fastighetsägare i syfte att stärka den kollektiva förmågan och motverka brott.