Sök
Stäng Meny

Utsatta områden – polisens arbete

I utsatta områden arbetar polisen med att förebygga brott, genom bland annat lokal närvaro, och med att utreda brott som har begåtts. Hur det operativa arbetet ser ut varierar i olika delar av landet och styrs av den lokala lägesbilden.

Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Målet med polisens arbete i utsatta områden är det samma över hela landet, nämligen att öka säkerheten för människor i utsatta områden och därmed indirekt att göra hela Sverige till ett tryggare och säkrare land. I förlängningen handlar det om att vi ska ha ett integrerat och fungerande samhälle.

De individer som begår brott och är inblandade i kriminella nätverk är mycket få i förhållande till de människor som bor i de utsatta områdena. Trots att de är få till antalet har de dock stor inverkan på området.

De utsatta områdena motsvarar sammanlagt endast 0,02 procent av Sveriges geografiska yta och befolkningsmängden i de utsatta områdena är omkring 550 000 personer, vilket motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges befolkning. Men en stor del av problematiken kring de grova våldsuppgörelserna i form av skjutningar har sin grund i utsatta områden. Dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön sker till exempel enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, mer än åtta gånger så ofta, relaterat till befolkningens storlek, i socialt utsatta områden.

Övergripande och långsiktigt är polisens mål att det i framtiden inte ska finnas några utsatta områden. Tillsammans med andra måste polisen motverka de kriminellas påverkan. Lägesbilden över kriminell påverkan i lokalsamhället ger oss en grund för det arbetet.

Polisens lägesbild

För att kunna fördela polisens resurser och för att kunna arbeta mot samma mål med kommuner och andra aktörer skapar polisen återkommande en nationell lägesbild där polisen bedömer i vilken utsträckning lokalsamhället är påverkat av kriminella. Lägesbilden som visar vilka områden som är utsatta områden ökar förutsättningarna för att skapa trygghet och säkerhet för allmänheten.

I Polismyndighetens regleringsbrev för 2021 ingår det som ett uppdrag att polisen ska uppdatera lägesbilden över utsatta områden och redovisa den till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2021.

Så identifieras ett utsatt område

Grafik som illustrerar hur utsatta områden identifieras genom frågeställningarna; har vi problem? Vilka är problemen? Vilka skapa problemen? Var finns problemen? Hur påverkas lokalsamhället?

Att skapa lägesbilden är ett omfattande arbete som pågår under flera månaders tid. I inhämtningen sker dialog mellan såväl lokalpolisområdena och kommunerna som mellan lokalpolisområdena och Noa, polisens nationella operativa avdelning.

Polisen delar in de utsatta områdena i tre kategorier:

 • Utsatt område
 • Riskområde
 • Särskilt utsatt område

Utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

 • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
 • narkotikahandel som bedrivs öppet
 • ett utåtagerande missnöje mot samhället

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses vara allvarligt.

Riskområde

Ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Särskilt utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån:

 • parallella samhällsstrukturer
 • extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt
 • fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
 • personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
 • en hög koncentration av kriminella

En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i nära anslutning till ett särskilt utsatt område. Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom områdena. Läget anses vara akut.