Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Finanspolisen

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisen har även en funktion för arbete mot penningförfalskning och falska bank- och kreditkort.

Här hittar du information om penningtvätt.

Finanspolisens uppdrag

Finanspolisens uppdrag är både att vara Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och att vara en del av den nationella underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten. Finanspolisen omhändertar information om förbrott till penningtvätt eller när penningtvätt kan misstänkas vara ett led i att dölja vinning av brott. Finanspolisen ska även omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism.

Informationen kommer från verksamhetsutövare i Sverige som är rapporteringspliktiga enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Några exempel på sådana verksamhetsutövare är företag inom bank- och försäkringsrörelser, företag som bedriver yrkesmässig handel, kasino och speltjänstverksamhet samt olika kredit- och betaltjänstverksamheter. Informationen kan också komma från andra delar av underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten, genom olika forum för myndighetssamverkan eller via tips.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, på Sveriges riksdags webbplats

Nytt it-system GoAML

För att bättre möta kraven i uppdraget och i lagstiftningen anpassas nu finanspolisens it-system, vilket även påverkar de företag som är rapporteringsskyldiga.

Det nya systemet, goAML, tillhandahålls av FN och många länder har redan implementerat denna lösning. Systemet kommer att öka kvaliteten på inrapporterat material och stärka Finanspolisens analysförmåga och möjlighet att upptäcka och lagföra kriminella aktörer.

För att kunna implementera goAML krävs ett nära samarbete med rapporteringsskyldiga företag. Finanspolisen har bjudit in intresserade företag att ingå i ett gemensamt projekt, goTogether. Syftet är att tillsammans skapa goda förutsättningar för inrapportering till Finanspolisen när det nya it-systemet införs. 

Det beslutade införandedatumet för goAML (1 mars 2019) sköts i februari fram p.g.a. vissa tekniska problem. Dessa problem kvarstår dessvärre. Ett nytt datum är inte beslutat men prognosen är nu att goLIVE kommer att kunna ske först efter sommaren. Mer specifik information om startdatum kommer då detta har beslutats.

Vad är goAML?

Status goTogether april 2018

Status goTogether juni 2018

Status goTogether september 2018

Status goTogether november 2018

Nytt införandedatum för goAML

Frågor och svar om goAML

Vid frågor, kontakta: gotogether@polisen.se

Uppdrag som FIU

Att vara FIU innebär att finanspolisen ska ta emot och analysera information från andra länder om misstänkta transaktioner och annan relevant information om penningtvätt, dess förbrott samt om terrorismfinansiering. Dessutom ska finanspolisen vid behov delge informationen till andra FIU:er runt om i världen.

I uppdraget som FIU ingår även att finanspolisen ska

  • återkoppla till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare
  • delge information och resultat av analys till berörda aktörer och myndigheter, både internationellt och inom Sverige.

Läs mer om uppdraget som FIU på The Financial Action Task Force's (FATF) webbplats.

Rapportera till finanspolisen

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett. Reglerna säger att du som verksamhetsutövare ska granska en misstänkt transaktion. Om misstanken finns kvar efter en närmare analys ska du utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen till Finanspolisen. En rapport om misstänkt transaktion är inte samma sak som en polisanmälan. Undantag från rapporteringsskyldighet finns i vissa fall för särskilda verksamhetsutövare.

När du har en misstänkt transaktion och ska rapportera för första gången skickar du dina kontaktuppgifter till fipo@polisen.se så återkommer finanspolisen till dig med ett webbformulär att fylla i. Vill du veta mer om hur det går till är du välkommen att kontakta Finanspolissektionen Desk, 010-56 368 00.

Vad händer med rapporten när den skickats till finanspolisen?

Varje mottagen rapport tas hand om manuellt och en bedömning görs i varje enskilt fall. Graden av bearbetning och analys av en rapport varierar och beror på en mängd olika faktorer. Bearbetningen består bl.a. i att identifiera vilken övrig information som finns i finanspolisens olika system. Ibland inhämtar Finanspolisen information från andra brottsbekämpande myndigheter eller från andra FIU:er runt om i världen inför eventuell åtgärd. Det kan även vara aktuellt att vidarebefordra viss information till andra FIU:er.

Dispositionsförbud

Finanspolisen kan fatta beslut om dispositionsförbud om egendom som finns kvar hos en verksamhetsutövare om det finns skäl att misstänka att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dispositionsförbudet innebär ett temporärt beslut på förbud att flytta eller på annat sätt disponera egendomen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar och ska under den tiden prövas av en åklagare.

Publikationer

Finanspolisens årsrapport

Finanspolisens årsrapport 2017

Finanspolisens årsrapport 2016

Finanspolisens årsrapport 2015

Finanspolisens årsrapport 2014

Finanspolisen informerar

Finanspolisen informerar: Varning för bedrägliga ansökningar om bolån och misstänkt penningtvätt

Finanspolisen informerar: bedrägeri genom hotellbokningar

Finanspolisen informerar: Virtuella valutor i penningtvättsrapporter

Finanspolisen informerar: Rapportering till finanspolisen sedan införandet av fjärde penningtvättsdirektivet

Finanspolisen informerar: Införande av fjärde penningtvättsdirektivet

Finanspolisen informerar: Swish

Till toppen