Sök

Finanspolisen

Finanspolisen ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism. Verksamheten är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) .

Finanspolisen har även en funktion för arbete mot penningförfalskning och falska bank- och kreditkort.

Samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finanspolisens uppdrag

Finanspolisens uppdrag är både att vara Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och att vara en del av den nationella underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten. Finanspolisen omhändertar information om förbrott till penningtvätt eller när penningtvätt kan misstänkas vara ett led i att dölja vinning av brott. Finanspolisen ska även omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism.

Informationen kommer från verksamhetsutövare i Sverige som är rapporteringspliktiga enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Några exempel på sådana verksamhetsutövare är företag inom bank- och försäkringsrörelser, företag som bedriver yrkesmässig handel, kasino och speltjänstverksamhet samt olika kredit- och betaltjänstverksamheter. Informationen kan också komma från andra delar av underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten, genom olika forum för myndighetssamverkan eller via tips.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, på Sveriges riksdags webbplats

Rapportera till finanspolisen

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Om misstanken finns kvar efter en närmare analys ska du utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen eller aktiviteten till finanspolisen, en så kallad penningtvättsrapport. Rapporteringen ska ske via it-systemet goAML. En penningtvättsrapport är inte samma sak som en polisanmälan.

Vad händer med rapporten när den skickats till finanspolisen?

Rapporterna valideras i goAML. En bedömning görs av informationen i rapporterna. Informationen bearbetas och analyseras och delges därefter till de mottagare som bedöms kunna ha nytta av informationen.

Finanspolisen kan besluta om dispositionsförbud

Finanspolisen kan fatta beslut om dispositionsförbud om egendom som finns kvar hos en verksamhetsutövare om det finns skäl att misstänka att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dispositionsförbudet innebär ett temporärt beslut på förbud att flytta eller på annat sätt disponera egendomen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar och ska under den tiden prövas av en åklagare.

Uppdraget som FIU – Financial Intelligence Unit

Att vara FIU innebär att finanspolisen ska ta emot och analysera information från andra länder om misstänkta transaktioner och annan relevant information om penningtvätt, dess förbrott samt om terrorismfinansiering. Dessutom ska finanspolisen vid behov delge informationen till andra FIU:er runt om i världen.

I uppdraget som FIU ingår även att finanspolisen ska

  • återkoppla till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare
  • delge information och resultat av analys till berörda aktörer och myndigheter, både internationellt och inom Sverige.

Uppdraget som FIU, The Financial Action Task Force's (FATF) webbplats

Rapportering via goAML

It-systemet goAML (go Against Money Laundering) används för rapportering till finanspolisen. Systemet tillhandahålls av FN och används av flera andra länder i Europa och världen. Systemet kommer att öka kvalitén på inrapporterat material, stärka finanspolisens analysförmåga och öka möjligheten till att upptäcka penningtvätt och terrorfinansiering. Detta medför också att en bättre återkoppling kan ges till verksamhetsutövare och tillsynsorgan.

Rapporteringen sker via en portal. All kommunikation kring rapporteringen sker också i goAML. Skulle t.ex. en rapport inte uppfylla de grundläggande villkoren så kommer rapporten att avvisas och man får ett meddelande om vad det var som felade till sin organisations så kallade anslagstavla. Anslagstavlan är en meddelandefunktion i goAML. Finanspolisen kommer också att skicka begäran om information till berörda organisationers anslagstavla.

Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PMFS 2020:3) (pdf, 30 kB)

Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter PMFS 2020:3 (PMFS 2022:12) (pdf, 181 kB)

Kom igång

Finanspolisens portal för inrapportering i goAML

Första steget är att registrera din organisation i goAML. På portalen finns en manual för hur du registrerar en organisation och användare. Samma manual finns även längre ner på denna sida. Om uppgifterna är korrekt ifyllda godkänner finanspolisen registreringen inom 2 arbetsdagar. När registreringen blivit godkänd kan inloggning ske på portalen.

Nästa steg är att besluta hur man ska rapportera. Det går att rapportera på två olika sätt, antingen manuellt eller genom att ladda upp en XML-fil på portalen. Om man rapporterar mer sällan är det manuella rapporteringssättet tillräckligt. Rapporterar man ofta och omfattande bör man överväga att ordna med en intern lösning som gör XML-rapportering möjligt. På portalen finns en manual för rapportering samt annat material som behövs för att komma igång.

Frågor om goAML

De flesta av svaren på frågor finns i de manualer och övrigt material som man får tillgång till efter registrering. Innan rapportering påbörjas rekommenderar vi därför att man läser relevant material. Vanliga frågor och svar finns även samlade nedan under avsnittet Informationsmaterial goAML samt på goAML’s portal. Uppstår frågor som man inte kan lösa med stöd av informationsmaterialet kan man höra av sig till fipo@polisen.se.

Testportal

Verksamhetsutövare som har behov av att testa att registrera sig och att rapportera i goAML kan göra detta genom en testportal. Hör av er till fipo@polisen.se om behov finns så hjälper goAML-teamet vid finanspolisen er vidare.

Registrering och rapportering i testportalen sker på samma sätt som i  produktionsmiljön. Till er hjälp finns användarmanualer vilka skickas ut till de som anmäler behov. Att tänka på är att testrapporterna inte får innehålla verkliga personuppgifter.

Informationsmaterial

Frågor och svar om goAML (pdf, 201 kB)

Film om goAML

Registrera organisation och användare i goAML (pdf, 783 kB)

Register organisation and users in goAML (pdf, 805 kB)

Ändringsrutin goAML (pdf, 645 kB)

Rapporter om penningtvätt och terrorfinansiering

Finanspolisen informerar

Publicerat 2024

Finanspolisen informerar - Kriminella nätverk tvättar pengar genom företag (pdf, 183 kB)

Finanspolisen informerar: Föreningar och stiftelser (pdf, 112 kB)

Finanspolisen informerar: Indikatorer på finansiering av terrorism (pdf, 274 kB)

Publicerat 2023

Finanspolisen informerar: Klientmedelskonton nyttjas för penningtvätt (pdf, 194 kB)

Finanspolisen informerar: Finansiella flöden och penningtvätt i nätverksmiljöer (pdf, 140 kB)

Finanspolisen informerar: Revision av företag (pdf, 146 kB)

Finanspolisen informerar: Banker och finansiella institut som brottsverktyg (pdf, 172 kB)

Finanspolisen informerar: Terrorfinansiering (pdf, 410 kB)

Finanspolisen informerar: Personer i politisk utsatt ställning (pdf, 125 kB)

Finanspolisen informerar: BEC-bedrägerier (pdf, 133 kB)

Publicerat 2022

Finanspolisen informerar: Lån och falska skuldebrev (pdf, 223 kB)

Finanspolisen informerar: Invasionen i Ukraina (pdf, 102 kB)

Finanspolisen informerar: Betalningar till Dubai och Afrikas horn (pdf, 115 kB)

Finanspolisen informerar: Falska kontrakt (pdf, 175 kB)

Publicerat 2021

Finanspolisen informerar: Otillbörliga kontakter inom banksystemet (pdf, 253 kB)

Finanpolisen informerar: Misstänkta insättningar via Visa Direct (pdf, 156 kB)

Finanspolisen informerar: Penningtvätt på spelmarknaden (pdf, 215 kB)

Finanspolisen informerar: Fastighetsaffärer (pdf, 200 kB)

FIU information: money laundering through real estate (pdf, 187 kB)

Publicerat 2020

Finanspolisen informerar: Betalkort (pdf, 91 kB)

Publicerat 2019

Finanspolisen informerar: Covid-19 (pdf, 78 kB)

Finanspolisen informerar: Penningtvätt efter VD-bedrägerier / Business E-mail Compromise (BEC) (pdf, 159 kB)

Publicerat 2018

Finanspolisen informerar: Swish (pdf, 115 kB)

Finanspolisen informerar: Utnyttjade identiteter (pdf, 49 kB)

Finanspolisens årsrapporter

Information till verksamhetsutövare

Här finns vägledning för att minska riskutsatthet hos olika verksamhetsutövare. I foldrarna finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till respektive bransch.

Vägledningarna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.

Information till penningöverförare

Vägledning till penningöverförare (pdf, 2 MB)

Vägledning till penningöverförare (in English) (pdf, 2 MB)

Information till kontanthandlare

Vägledning till kontanthandlare om penningtvätt (pdf, 519 kB)

Information till konsthandlare

Vägledning till konsthandlare om penningtvätt (pdf, 694 kB)

Information till mäklare

Vägledning till fastighetsmäklare om penningtvätt (pdf, 595 kB)

Varningstecken på penningtvätt för mäklare (pdf, 128 kB)

Information till revisorer

Vägledning till revisorer om penningtvätt (pdf, 706 kB)

Varningstecken penningtvätt revisorer (pdf, 150 kB)

Artikel - Så upptäcker du tvätt av pengar och terrorfinanisering

Information till spelbolag

Vägledning till spelbolag om penningtvätt (pdf, 1 MB)

Information for gambling companies – money laundering and terrorism financing (pdf, 574 kB) (in English)

Information till valutaväxlare

Vägledning till valutaväxlare om penningtvätt (pdf, 313 kB)

Information for currency exchangers – money laundering and terrorism financing (pdf, 333 kB)(in english)

Övrigt material

Vägledningar till Fintech-sektorn

I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:

Black Wallet Best practices Guide (pdf, 2 MB)

Black Wallet Reporting Guide (pdf, 2 MB)

Black Wallet Risk Indicators report (pdf, 554 kB)

Black Wallet Risk Indicators (pdf, 876 kB)

FAR-podden

FAR-podden, avsnitt 16, som handlar om penningtvätt och finansiering av terrorism, finns tillgänglig på Soundcloud och Apple Podcasts

Forskning

Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt (pdf, 1 MB)

Effektiviteten i EU:s åtgärder mot terroristfinansiering (pdf, 1 MB)