Finanspolisen

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisen har även en funktion för arbete mot penningförfalskning och falska bank- och kreditkort.

Här hittar du information om penningtvätt.

Finanspolisens uppdrag

Finanspolisens uppdrag är både att vara Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och att vara en del av den nationella underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten. Finanspolisen omhändertar information om förbrott till penningtvätt eller när penningtvätt kan misstänkas vara ett led i att dölja vinning av brott. Finanspolisen ska även omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism.

Informationen kommer från verksamhetsutövare i Sverige som är rapporteringspliktiga enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Några exempel på sådana verksamhetsutövare är företag inom bank- och försäkringsrörelser, företag som bedriver yrkesmässig handel, kasino och speltjänstverksamhet samt olika kredit- och betaltjänstverksamheter. Informationen kan också komma från andra delar av underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten, genom olika forum för myndighetssamverkan eller via tips.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, på Sveriges riksdags webbplats

Rapportera till finanspolisen

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Om misstanken finns kvar efter en närmare analys ska du utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen eller aktiviteten till finanspolisen en s.k. penningtvättsrapport. En penningtvättsrapport är inte samma sak som en polisanmälan.

Nytt it-system GoAML

För att bättre möta kraven i uppdraget och i lagstiftningen anpassas nu finanspolisens IT-system för rapportering och vidare hantering av penningtvättsrapporter. Detta påverkar både finanspolisen och de företag som är rapporteringsskyldiga.

Det nya systemet, goAML, tillhandahålls av FN och många länder har redan implementerat denna lösning. Systemet kommer att öka kvalitén på inrapporterat material, stärka finanspolisens analysförmåga och öka möjligheten till att upptäcka penningtvätt och terrorfinansiering. Detta medför också att en bättre återkoppling kan ges till verksamhetsutövare och tillsynsorgan.

Tidsplan

9/12 2019 kl 9.00: goAML öppnar för registrering av verksamhetsutövare, men inte för rapportering.

13/1 2020: Registrerade verksamhetsutövare kan börja skicka in rapporter i goAML, antingen via en XML-fil eller genom att manuellt upprätta rapporter i goAML’s portal. 

1/3 2020: Den gamla inrapporteringsportalen, DAR (FIPO), stängs och det är endast möjligt att rapportera i goAML

Nya föreskrifter för inrapportering börjar gälla

Övergångsperiod

Mellan den 13 januari och den 29 februari 2020 är både DAR och goAML öppna. Verksamhetsutövarna väljer själva vilket datum under denna period som man går över till att rapportera i goAML. När man börjat rapportera i goAML ska rapporter inte skickas in via DAR (FIPO). Rapportering ska alltså inte ske i båda systemen.

Om du aldrig tidigare har rapporterat till finanspolisen, men behöver göra det innan den 13 januari  2020, kontaktar du finanspolisen på fipo@polisen.se eller 010-56 368 00 för hjälp.

Kom igång

Den nya portalen når du från 9 december 2019 här: https://fipogoaml.polisen.se

På portalen finns en manual för hur du registrerar din organisation och användare i goAML. Samma manual finns även längre ner på denna sida. Om uppgifterna är korrekt ifyllda godkänner finanspolisen registreringen inom 2 arbetsdagar. Även om rapportering inte kan ske förrän den 13 januari 2020 så rekommenderar vi att alla som är rapporteringspliktiga registrerar sig så snart som möjligt.

När registreringen blivit godkänd kan inloggning ske på portalen. Där finns en manual för rapportering samt annat material som behövs för att komma igång. Materialet kan även skickas på begäran. Hör av dig till fipo@polisen.se om behov finns.

Frågor om goAML

De flesta av svaren på frågor finns i de manualer och övrigt material som man får tillgång till efter registrering. Innan rapportering påbörjas rekommenderar vi därför att man läser relevant material. Vanliga frågor och svar finns även samlade nedan under avsnittet Informationsmaterial goAML samt på goAML’s portal. Uppstår frågor som man inte kan lösa med stöd av informationsmaterialet kan man höra av sig till fipo@polisen.se.

Testportal

Verksamhetsutövare som har behov av att testa att registrera sig och att rapportera i goAML innan systemet driftsätts kan nu göra detta genom en testportal. Hör av er till gotogether@polisen.se om behov finns så hjälper goAML-teamet vid finanspolisen er vidare.

Registrering och rapportering i testportalen sker på samma sätt som i den kommande produktionsmiljön. Till er hjälp finns användarmanualer vilka skickas ut till de som anmäler behov. Att tänka på är att testrapporterna inte får innehålla verkliga personuppgifter.

Informationsmaterial

Frågor och svar om goAML

Film om goAML

Manual registrering av rapportör

Ändringsrutin goAML

Vad händer med rapporten när den skickats till finanspolisen?

Rapporterna validers i goAML. En bedömning görs av informationen i rapporterna. Informationen bearbetas och analyseras och delges därefter till de mottagare som bedöms kunna ha nytta av informationen.

Dispositionsförbud

Finanspolisen kan fatta beslut om dispositionsförbud om egendom som finns kvar hos en verksamhetsutövare om det finns skäl att misstänka att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dispositionsförbudet innebär ett temporärt beslut på förbud att flytta eller på annat sätt disponera egendomen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar och ska under den tiden prövas av en åklagare.

Uppdrag som FIU

Att vara FIU innebär att finanspolisen ska ta emot och analysera information från andra länder om misstänkta transaktioner och annan relevant information om penningtvätt, dess förbrott samt om terrorismfinansiering. Dessutom ska finanspolisen vid behov delge informationen till andra FIU:er runt om i världen.

I uppdraget som FIU ingår även att finanspolisen ska

  • återkoppla till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare
  • delge information och resultat av analys till berörda aktörer och myndigheter, både internationellt och inom Sverige.

Läs mer om uppdraget som FIU på The Financial Action Task Force's (FATF) webbplats.

Informationsmaterial

Här finns vägledningsmaterial för att minska riskutsatthet hos olika verksamhetsutövare. I foldrarna finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till respektive bransch.

Vägledningarna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet. och 

Information till kontanthandlare

Vägledning till kontanthandlare om penningtvätt

Information till mäklare

Vägledning till fastighetsmäklare om penningtvätt

Varningstecken på penningtvätt för mäklare

Information till revisorer

Vägledning till revisorer om penningtvätt

Varningstecken penningtvätt revisorer

Övrigt material

En broschyr samt en informationsfilm har tagits fram av samordningsfunktionen som vägledning till verksamhetsutövare hur man följer rapporteringsplikten.

Läs broschyren Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Broschyren på arabiska, engelska, finska, franska och persiska på Finansinspektionens webbplats

Se filmen Föreskrifter om åtgärder mot pennintvätt och finansering av terrorism på Finansinspektionens webbplats

Vad händer med rapporten när den skickats till finanspolisen?

Varje mottagen rapport tas hand om manuellt och en bedömning görs i varje enskilt fall. Graden av bearbetning och analys av en rapport varierar och beror på en mängd olika faktorer. Bearbetningen består bl.a. i att identifiera vilken övrig information som finns i finanspolisens olika system. Ibland inhämtar Finanspolisen information från andra brottsbekämpande myndigheter eller från andra FIU:er runt om i världen inför eventuell åtgärd. Det kan även vara aktuellt att vidarebefordra viss information till andra FIU:er.

Dispositionsförbud

Finanspolisen kan fatta beslut om dispositionsförbud om egendom som finns kvar hos en verksamhetsutövare om det finns skäl att misstänka att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dispositionsförbudet innebär ett temporärt beslut på förbud att flytta eller på annat sätt disponera egendomen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar och ska under den tiden prövas av en åklagare.

Publikationer

Finanspolisens årsrapport

Finanspolisens årsrapport 2017

Finanspolisens årsrapport 2016

Finanspolisens årsrapport 2015

Finanspolisens årsrapport 2014

Finanspolisen informerar

Finanspolisen informerar: Penningtvätt efter VD-bedrägerier / Business E-mail Compromise (BEC)

Finanspolisen informerar: Verksamheten i statistik – 2018

Finanspolisen informerar: Varning för bedrägliga ansökningar om bolån och misstänkt penningtvätt

Finanspolisen informerar: Bedrägeri genom hotellbokningar

Finanspolisen informerar: Virtuella valutor i penningtvättsrapporter

Finanspolisen informerar: Rapportering till finanspolisen sedan införandet av fjärde penningtvättsdirektivet

Finanspolisen informerar: Införande av fjärde penningtvättsdirektivet

Finanspolisen informerar: Swish

Finanspolisen informerar: Utnyttjade identiteter

Finanspolisen informerar: Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

Till toppen