Sök

Särskild händelse – polisens arbete

Inom polisen används ofta begreppet särskild händelse. Men vad är det och vad innebär det i praktiken?

Vad är en särskild händelse?

En plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för, och som därför ska hanteras utanför denna med en speciell organisation och ledning. Det kan handla om att det behövs extra många poliser eller speciella kompetenser.

Man kan också besluta om särskild händelse för att avlasta den ordinarie polisverksamheten.

Vilka situationer kan det handla om?

Plötsliga händelser är till exempel naturkatastrofer, terrordåd och stora olyckor. Inplanerade händelser kan vara större demonstrationer, fotbollsmatcher med hög hotbild, statsbesök, kungliga bröllop och aktiviteter i samband med politiska val.

Vem fattar beslut om att inleda en särskild händelse?

När något inträffar regionalt är det vanligtvis regionpolischefen. Är det en nationell händelse fattar högsta chefen vid nationella operativa avdelningen, Noa, beslutet. Om de inte är i tjänst är det en polischef som har beredskap som fattar beslutet.

Hur fördelas ansvaret mellan regional och nationell nivå?

Noa ansvarar för hanteringen av de nationella särskilda händelserna och polisregionerna för de som sker inom respektive region. De regionala är vanligare än de nationella.

Vid en regional särskild händelse kan polisregionen begära stöd och förstärkning från Noa eller från andra regioner. I båda fallen är de Noa som beslutar om en begäran ska beviljas eller inte.

Vilken typ av stöd kan det handla om?

Specialistfunktioner från Noa som till exempel mordutredare, nationella bombskyddet, insatsstyrkan eller polisflyget. Regionerna kan också begära förstärkning av poliser i yttre tjänst. Då beslutar Noa vilka regioner som ska bidra, och hur många poliser de ska bidra med.

Hur inleds arbetet vid en särskild händelse?

Den som har fattat beslutet om särskild händelse utser en kommenderingschef, som får det högsta ansvaret för den särskilda insatsen och alla beslut som tas. Sedan bildas en organisation kring den personen.

Hur ser organisationen ut?

Det är olika eftersom den anpassas efter det aktuella problemet, men det ingår alltid en kommenderingschef och en stab – det vill säga ett tillfälligt kansli.

Stabens uppgift är att stödja den beslutsfattande chefen, alltså kommenderingschefen för den särskilda händelsen, och sköta planering och koordinering av arbetet.

Vilka ingår i en sådan stab?

Personer som ansvarar för olika områden, till exempel personalfrågor, underrättelsebedömningar, fastighetsfrågor, tekniska system, juridik, ekonomi, samverkan, kommunikation, dokumentation, arkivering och operativa resurser. Med operativa resurser menas den personal som inte arbetar med administration, till exempel poliser i yttre tjänst, utredare och it-personal.

Vilka är fördelarna med en särskild händelse?

Att organisationen formas utifrån problemet. Att man kan plocka in viktiga kompetenser som man normalt inte har tillgång till.

Exempel på nationella särskilda händelser i Sverige

  • Statsbesöket av USA:s tidigare president Barack Obama år 2013
  • Flyktingströmmen 2015
  • Terrordådet på Drottningsgatan 2017
  • De stora skogsbränderna sommaren 2018.