Sök på polisen.se

Brottsförebyggande arbete - polisens arbete

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället exempelvis kommuner, Brottsförebyggande rådet och försäkringsbolag.

Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet handlar en stor del av polisens uppgifter om brottsförebyggande arbete.

Långsiktiga och kortsiktiga åtgärder

Brottsförebyggande arbete kan vara både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det kan vara allt ifrån att polisen finns på under en fotbollsmatch för att förhindra bråk, till att polisen samverkar med socialtjänsten för att minska ungdomsbrottslighet.

Mycket av det förebyggande arbetet riktas just mot ungdomar för att på ett tidigt stadium påverka och förhindra att de hamnar i brottslighet.

Polisen är inte ensam om att förebygga brott och samarbetar därför med andra aktörer i samhället som till exempel kommuner, landsting, företag och organisationer.

Samverkan i brottsförebyggande arbete innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighets skadeverkningar.

Medborgarlöften som en metod

Det brottsförebyggande arbetet ger bäst effekt när det är anpassat efter lokala omständigheter och förutsättningar. Medborgarlöften är en metod där medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

Medborgarlöften

Analyser ligger till grund för åtgärder

Polisen i Sverige arbetar på ett problemorienterat sätt. Genom att analysera information och kunskap som finns tillgänglig både inom polisen och i lokalsamhället bestäms arbetsmetod och hur resurserna ska prioriteras. Polisen sätter in förebyggande åtgärder på platser där man vet att det förekommit eller finns risk för att brott begås.

Nya arbetsmetoder utvecklas ständigt

Polisen har en rad metoder för att förebygga brott. Några exempel är grannsamverkan mot inbrott och Kronobergsmodellen mot ungdomsfylla och langning av alkohol.

Polisen utvecklar sin brottsförebyggande verksamhet kontinuerligt och nya arbetsmetoder tas fram i samverkan med andra brottsförebyggande aktörer.