Sök

Brottsförebyggande arbete - polisens arbete

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället exempelvis kommuner, Brottsförebyggande rådet och försäkringsbolag.

Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet handlar en stor del av polisens uppgifter om brottsförebyggande arbete.

Långsiktiga och kortsiktiga åtgärder

Brottsförebyggande arbete kan vara både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det kan vara allt ifrån att polisen finns på under en fotbollsmatch för att förhindra bråk, till att polisen samverkar med socialtjänsten för att minska ungdomsbrottslighet.

Mycket av det förebyggande arbetet riktas just mot ungdomar för att på ett tidigt stadium påverka och förhindra att de hamnar i brottslighet.

Polisen är inte ensam om att förebygga brott och samarbetar därför med andra aktörer i samhället som till exempel kommuner, landsting, företag och organisationer.

Samverkan i brottsförebyggande arbete innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighets skadeverkningar.

Boken som stödjer och uppmuntrar samverkan

Samverkan inom det brottsförebyggande arbetet har aldrig varit mer aktuellt och det är viktigt att resurserna läggs där de gör mest nytta. Det gäller för både polisen, kommunen och andra aktörer. Det måste finnas förmåga att lösa lokala problem tillsammans, utifrån aktuella lägesbilder.

För att stödja detta arbete finns boken ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”. Boken syftar till att stödja och uppmuntra samverkan mellan polis och kommun. Hösten 2020 släpptes en ny reviderad utgåva av boken som utförligare beskriver hur arbetet med samverkansöverenskommelser och arbetet med medborgarlöften hänger ihop.

Den reviderade utgåvan finns både som pdf och en lät­tillgänglig webbversion på Brås sida om samverkan.    

Medborgarlöften som en metod

Det brottsförebyggande arbetet ger bäst effekt när det är anpassat efter lokala omständigheter och förutsättningar. Medborgarlöften är en metod där medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

Medborgarlöften

Samverkan med näringslivet

Att förebygga brottslighet är något som ligger i allas intresse. En guide utarbetad av Brå, Länsstyrelserna, Svenskt Näringsliv och polisen lyfter särskilt fram näringslivets roll och potential. Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag och ökad effekt. Guiden innehåller goda exempel och beprövad erfarenhet från hela landet kring hur det kan fungera i praktiken.

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet - guide för brottsförebyggande samverkan 

Analyser ligger till grund för åtgärder

Polisen i Sverige arbetar på ett problemorienterat sätt. Genom att analysera information och kunskap som finns tillgänglig både inom polisen och i lokalsamhället bestäms arbetsmetod och hur resurserna ska prioriteras. Polisen sätter in förebyggande åtgärder på platser där man vet att det förekommit eller finns risk för att brott begås.

Nya arbetsmetoder utvecklas ständigt

Polisen har en rad metoder för att förebygga brott. Några exempel är grannsamverkan mot inbrott och Kronobergsmodellen mot ungdomsfylla och langning av alkohol.

Polisen utvecklar sin brottsförebyggande verksamhet kontinuerligt och nya arbetsmetoder tas fram i samverkan med andra brottsförebyggande aktörer.        

Polismyndighetens strategi för brottsförebyggande arbete

Att förebygga och förhindra brott är en central del av polisen uppdrag. För att tydliggöra målen och säkra att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt så har Polismyndigheten en strategi för hur vi ska stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Strategin ska bidra till polisens mål om att färre medborgare ska utsättas för brott och att fler ska uppleva ökad trygghet och svarar mot regeringens program ”Tillsammans mot brott”.

Polismyndighetens strategi för det brottsförebyggande arbetet. (pdf, 917 kB)

The Swedish Police Authority Strategy for Crime Prevention Work (engelsk översättning) (pdf, 549 kB)