Sök

Dödligt våld – polisens arbete

Vid dödligt våld finns en särskild arbetsmetodik som tydligt beskriver hur en utredning ska genomföras.

Fakta om dödligt våld

Dödligt våld är en av de minsta brottskategorierna med drygt hundra fall varje år. Samtidigt är det den typ av brott som är mest belyst i media och som får störst genomslag i den offentliga debatten. 

Uppklaringen av dödligt våld är hög, med undantag för skjutningar i kriminella miljöer. Det beror på att dödligt våld ses som det mest allvarliga brottet varför polisen satsar stora resurser på varje enskilt fall. Dödligt våld genom mord kan ofta vara utredningar som är komplicerade och utmanande att lösa.

Metodstöd för utredning av grova våldsbrott

Vid dödligt våld arbetar polisen efter en särskild handbok, PUG (polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott), som beskriver åtgärder som ska genomföras från det brottet kommer till polisens kännedom ända fram till åtal.

Där finns också anvisningar om hur man lämpligen organiserar de stora utredningsteam som ofta blir aktuella och hur man hanterar de omfattande informationsmängder dessa team producerar.

Initialt vid utredning av grova brott är en av framgångsfaktorerna att kraftsamla från början i det offensiva arbetet genom att samverka mellan olika delar av Polismyndigheten. Det är många arbetsuppgifter som ska genomföras samtidigt för att snabbt och metodiskt säkra viktig bevisning:

  • En noggrann brottsplatsundersökning ska genomföras, samtidigt som offret ska identifieras och kartläggas för att polisen, om möjligt, ska hitta ett motiv till gärningen.
  • Personer som gjort iakttagelser ska förhöras, tips från allmänheten ska tas om hand och dörrknackningsaktioner ska genomföras.
  • All information ska sedan systematiskt bearbetas och analyseras för att ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning och prioriteringar inom utredningen.

Det är viktigt att arbetet genomförs metodiskt och strukturerat.

Samverkan inom polisen

Vid grova våldsbrott har polisregionerna ansvaret för att utreda brotten men kan begära nationellt biträde av bland andra riksmordsgruppen som är specialinriktad på mordutredningar.

Vid vissa typer av dödligt våld kan det också bli aktuellt med hjälp från till exempel gärningsmannaprofilgruppen eller med geografisk analys.