Sök
Stäng Meny

Trygghetsfrågor högt prioriterat - förnyad samverkan i Eskilstuna

Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna och Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen.

Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna och Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen. Bild: Polisen

Det gemensamma målet är ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna där Eskilstuna kommun och polisen år 2027 tagit betydande steg för ett Eskilstuna utan utsatta områden på polisens nationella lista.

För att uppnå det övergripande målet inriktas det gemensamma arbetet på fyra fokusområden: stoppa skjutningar och grovt våld, stoppa nyrekrytering av barn och unga i kriminalitet, trygga det offentliga rummet samt bekämpa systemhotande brottslighet.

– Jag är väldigt nöjd över slutprodukten och det hårda arbete som trygghetsberedningen, kommunen och polisen lagt ner för att vässa vårt samarbete. Det här ska inte stanna vid en pappersprodukt – utan tvärtom ger den här överenskommelsen oss bättre möjligheter att hela tiden säkra upp att vi jobbar heltäckande – både med tidiga insatser och för att möta akut problematik här och nu, säger Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen.

– Överenskommelsen tar oss in i 2024, fram till 2027 och vi är redo att i samverkan med kommunen hantera den komplexa problembild vi står inför, på ett helt annat sätt än tidigare. Den nya samverkansöverenskommelsen är betydligt mer genomarbetad än tidigare år, med fler involverade aktörer inom polis och kommun som varit delaktiga i framtagandet. Fokusområdena och aktiviteterna i samverkansöverenskommelsen ger en helt annan tyngd och utgångspunkt i det brottsförebyggande och repressiva arbete som både kommun och polis åtagit sig, säger Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna. 

För att lyckas i genomförandet av samverkansöverenskommelsen är gemensamt deltagande, prioritering av erforderliga resurser och kommunikation centralt. Bland annat prioriteras samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Strukturen och inriktningen i den nya samverkansöverenskommelsen kommer hjälpa oss att i samverkan med kommunen ta betydande steg i positiv riktning när det gäller arbetet med inte minst våra utsatta områden fram till 2027, avslutar Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna. 

Vid frågor kontakta

Polisen

Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna, 010-566 98 58 eller oscar.nissfolk@polisen.se

Eskilstuna kommun

Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen, 016-710 50 19 eller josefine.helleday@eskilstuna.se

Bakgrund

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har under flera år jobbat med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna. Den 27 november 2023 skrevs en ny samverkansöverenskommelse under för åren 2024–2027.

I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Trygghet är en upplevelse som betyder olika saker för olika människor utifrån kriminologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Att stoppa brott och våld är en grundläggande förutsättning för att öka tryggheten.

Samverkansöverenskommelse

Nationell och lokal lägesbeskrivning

Ett utsatt område enligt Polismyndigheten är ett ”geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället”. Eskilstuna kommun har idag tre områden som polismyndigheten definierat som utsatta det vill säga som karakteriseras av låg socioekonomisk status och kriminalitet. Utöver dessa har kommunen flera områden som kännetecknas av stora socioekonomiska utmaningar men som inte bedömts ha samma problematik med kriminalitet som de utsatta. För att långsiktigt uppnå ett tryggt Eskilstuna behöver samverkan utgå från en helhet byggd både på polisens definition av utsatta områden och Boverkets sammanställning av områden med socioekonomiska utmaningar.

Syfte och övergripande mål

Samverkansöverenskommelsen mellan Eskilstuna kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Eskilstuna ska ligga till grund för det gemensamma brottsförebyggande arbetet under perioden år 2024–2027. Det gemensamma målet är: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna där vi år 2027 tagit betydande steg för ett Eskilstuna utan utsatta områden på polisens nationella lista

Fokusområden

För att uppnå det övergripande målet inriktas det gemensamma arbetet på fyra fokusområden under överenskommelsens giltighetstid.

Fokusområde 1 – Stoppa skjutningar och grovt våld

Delmål:

 • Förebyggt och motverkat våldet i nätverkskriminella miljöer
 • Förebyggt och motverkat mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Fokusområde 2 – Stoppa nyrekrytering av barn och unga i kriminalitet

Delmål:

 • Växlat upp och utvecklat samarbete kring individer i eller i riskzon för kriminalitet.
 • Implementerat metoder och arbetssätt för att förebygga och hantera normbrytande beteende.
 • Stärkt samverkan för meningsfull fritid, trygga vuxenkontakter och framtidstro.
 • Genomfört uppsökande och tidiga insatser för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap.
 • Säkerställt nolltolerans mot narkotika på alla skolor i kommunen och motverka efterfrågan på narkotika bland barn och unga.

Fokusområde 3 – Trygga det offentliga rummet

Delmål:

 • Medvetet arbetat för att öka invånarnas tillit till kommunen och polisen
 • Gemensamt analyserat platser som grund för brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Fokusområde 4 – Bekämpa systemhotande brottslighet

Delmål:

 • Motverkat välfärdsbrott
 • Etablerat tydliga och trygga rutiner för att förebygga och motverka otillåten påverkan
 • Genomfört aktiviteter för att fler ska anmäla brott och vittna. • Minskat tillgången på narkotika.
 • Motverkat näringslivskriminalitet
 • Förebyggt våldsbejakande extremism
 • Utifrån fokusområdena tas en gemensam åtgärdsplan fram som specificerar aktiviteter och respektive parts bidrag till det brottsförebyggande arbetet.

Organisation för genomförande

Koncernutvecklingsgrupp (KUG) Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Gruppen utgör det strategiska råd som föreskrivs i Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och är ledningsgrupp för arbetet med samverkansöverenskommelsen. Gruppen leds av direktör för social hållbarhet och ingår gör biträdande lokalpolisområdeschef samt följande funktioner från kommunkoncernen: administrativ direktör, kommunikationsdirektör, näringslivsdirektör, VD KFAST, säkerhetschef samt förvaltningschefer från arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnads- och miljöförvaltningen samt socialförvaltningen. Adjungerad till gruppen är HR-direktör. Andra aktörer kan bjudas in efter behov.

Koncernsamordningsgrupp (KSG) Trygghet och strategisk stadsdelsutveckling & KSG Systemhotande brottslighet

Genomförandet av samverkansöverenskommelsen samordnas av de två koncernsamordningsgrupperna (KSG). De ansvarar för att samordna och leda det operativa arbetet i praktiken samt bereda utvecklingsförslag till KUG. Kommunpolis ingår i respektive KSG. Medlemmar från kommunen utses av KUG Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna.

Gemensamma åtaganden som förutsättningar för samverkan

För att lyckas i genomförandet av samverkansöverenskommelsen är gemensamt deltagande, prioritering av erforderliga resurser och kommunikation centralt. Vi, Eskilstuna kommun och lokalpolisområde Eskilstuna, åtar oss därför följande:

Vi åtar oss att prioritera deltagande och ta ansvar för att utveckla våra gemensamma forum

Både kommun och polis prioriterat att bemanna och närvara i gemensamma forum. Det är tydligt vilka funktioner som bemannar respektive forum. Det finns ett gemensamt ansvar att utveckla forum och arbetsformer som leder till uppsatta mål och önskade effekter. Förutom forum direkt kopplade till samverkansöverenskommelsens beskrivna organisation (se ovan) prioriteras samverkansforumen mellan skola, socialtjänst, polis och fritid genom SSPF-samverkan och veckovisa avstämningar för trygghet genom EST-samverkan. Därutöver förekommer kontinuerlig avstämning mellan lokalpolisområdets ledning och kommunens politiska ledning, bland annat på kommunens trygghetsberedning. Det åligger både polis och kommun att initiera samarbeten med relevanta aktörer och strategiska partners utanför våra respektive organisationer – såsom föreningar, näringsliv eller andra myndigheter – när så anses nödvändigt för att uppnå resultat enligt samverkansöverenskommelsens fokusområden och delmål.

Vi åtar oss att avsätta erforderliga resurser i enlighet med samverkansöverenskommelsen och tillhörande åtgärdsplan

För att skapa förutsättningar och lyckas nå uppsatta mål i samverkansöverenskommelsen prioriterar kommunen och polisen resurser för att på ett hållbart och uthålligt sätt kunna arbeta med frågorna. Det gäller för ledning och styrning av det övergripande arbete och det operativa genomförande av aktiviteterna i åtgärdsplanen. I arbetet ska det även finnas utrymme för att samverka med fler externa organisationer och att testa och utvärdera nya arbetssätt och metoder.

Vi åtar oss att utveckla gemensam kommunikation

Kommun och polis ska utveckla en gemensam och tydlig kommunikation med budskap både om läget i staden, utvecklingen kopplat till brottslighet och trygghet samt vilka åtgärder och insatser som genomförs gemensamt. Kommunikationen sker planerat både inom respektive organisation och gemensamt till kommuninvånare och externa aktörer. Därutöver åtar sig bägge parter att bidra i arbetet med den lokala lägesbilden inom kommunens geografiska område. Utöver arbetet med den lokala lägesbilden åtar sig bägge parter att bidra i arbetet med polisens nationella operativa avdelnings (NOA) inhämtningsuppdrag.

Uppföljning

Samverkansöverenskommelsen och dess beskrivna fokusområden följs löpande i Koncernutvecklingsgrupp (KUG) Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna, och utvärderas under år 2027 inför framtagande av en ny samverkansöverenskommelse. I samverkansöverenskommelsens åtgärdsplan finns både tidplan och uppföljning beskrivet för respektive aktivitet. Åtgärdsplanen följs upp i samband med delår 2 och helårsrapportering i kommunens strategiska råd för brottsförebyggande frågor (KUG Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna), med rapportering till kommunens trygghetsberedning. Eventuella avvikelser följs upp månadsvis.

Samverkansöverenskommelsen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 14 december 2023 godkänner densamma.