Sök

Samverkan mellan Oxelösunds kommun och Polismyndigheten

Fyra personer, varav två företrädare för Oxelösunds kommun och två för Polismyndigheten står framför ett bord. På bordet ligger samverkansöverenskommelsen som just har signerats.

På bilden från vänster: Oxelösunds kommuns trygghetssamordnare Stina Jansson, kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft, tf lokalpolisområdeschef Ludvig Hellman och kommunpolis Mattias Hedström.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft och tillförordnad lokalpolisområdeschef Ludvig Hellman har skrivit under en samverkansöverenskommelse i två delar med syfte att vi tillsammans arbetar mot ökad trygghet och minskad brottslighet. I samverkansöverenskommelsen del ett har vi kommit överens om hur vi ska arbeta tillsammans. I samverkansöverenskommelsen del två har vi kommit överens om vilka problem vi ska arbeta mot och vilka metoder vi ska arbeta med.

Utifrån Oxelösunds kommuns och polisens gemensamma lägesbild prioriteras följande områden:

  • Stöld- och tillgreppsbrott, genom att arbeta med metoderna Grannsamverkan och EST
  • Trygga ungdomar, genom att arbeta med metoderna SSPF och EST

Samverkansöverenskommelse Oxelösunds kommun och Polismyndigheten.

– Nytt inför denna samverkansöverenskommelse är att både kommunen och polisen har ett lagstiftat krav att arbeta brottsförebyggande. Oxelösunds kommun har därför anställt Stina Jansson som trygghetssamordnare och hon har bland annat till uppgift att säkerställa att kommunen lever upp till lagens krav och intentioner, säger Dag Bergentoft kommunstyrelsens ordförande. -Trots att det ännu inte gått ett år sedan lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft, kan vi redan se en väldigt positiv utveckling i hur Oxelösunds kommun och lokalpolisområde Nyköping samverkar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Grannsamverkan och Båtsamverkan

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska inbrott i exempelvis bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Metoden är effektiv och kan minska inbrotten med hela 36 procent enligt en rapport från Samverkan mot brott. Båtsamverkan fungerar enligt samma koncept som Grannsamverkan men riktar sig till båtklubbar, marinor och hamnar

EST

Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) har som syfte att genom strukturerad samverkan effektivisera det kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Målet med metoden är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser innan - eller när - problem uppstår.

SSPF

SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor (t.ex. fritidsgårdar, ungdomens hus, aktörer inom civilsamhället) avsedd för brottsförebyggande arbete kring barn och ungdomar som bedöms vara i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk.

Medborgarlöfte

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i kommunen. Vi kan i den lokala lägesbilden konstatera att stöld- och tillgreppsbrott, som ofta påverkar medborgarna, har varit ett varierande men återkommande problem i Oxelösund. Brottsförebyggande rådet har konstaterat att för att det brottsförebyggande arbetet ska bli effektivt behöver fler aktörer än polisen och kommunen involveras. Därför ska lokalpolisområde Nyköping och Oxelösunds kommun skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan och Båtsamverkan i kommunen.

– Det har under det senaste året har det blivit väldigt tydligt att polisen fått en jämbördig part att samverka med och att vår samverkan bygger på ett partnerskap på lika villkor, säger kommunpolis Mattias Hedström.

– Tillsammans arbetar vi kunskapsbaserat genom att systematiskt och strukturerat kartlägga problem, analysera dem och utforma åtgärder utifrån evidens- och erfarenhetsbaserade metoder. På så vis skapar vi förutsättningar för att vi arbetar mot rätt saker och vidtar rätt åtgärder för att minska eller helt komma till rätta med problemen i Oxelösund. Vi vill ju alla att Oxelösund ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i.