Sök

Kartläggning av öppna drogscener i Stockholms län 2023

Kartläggningen av öppna drogscener i Stockholms län 2023 är nu färdig. Den visar en minskning på totalt en öppen drogscen. Flera platser klassas inte längre som öppna drogscener, samtidigt har andra har tillkommit.

Kartläggningen som gjorts av polisen i Stockholm i samverkan med länets kommuner visar att Stockholms län 2023 har 63 öppna drogscener, platser där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och som kan uppfattas som otrygg för allmänheten. Kartläggningen 2021 visade 64 öppna drogscener, vilket innebär en minskning med en öppen drogscen. Tolv platser har upphört att vara öppna drogscener och elva platser har tillkommit. Några platser har slagits ihop och några platser har delats upp.

– De tolv platser som upphört att vara öppna drogscener visar att det går att vända utvecklingen med gemensam kraft. Men de platser som tillkommit visar att mer förebyggande arbete är nödvändigt, säger Patrick Widell, regional samordnare för brottsförebyggande arbete i polisregion Stockholm.

Nytt för i år är att kartläggningen följs av en uppföljning. Den är ett viktigt underlag i lokala analyser och för gemensamma åtgärder i arbetet mot att kraftigt minska de öppna drogscenerna både till antal och yta, samt minska brottsligheten och öka tryggheten på platserna.

Många våldsbrott sker vid öppna drogscener

– Droghandeln hänger ihop med annan brottslighet. Uppföljningen visar att många av länets anmälda våldsbrott och skjutvapenvåld sker på eller precis intill en öppen drogscen, säger Mia-Maria Magnusson, strategisk analytiker och filosofie doktor på analyscenter i polisregion Stockholm.

Arbetet för att minska öppna drogscener till både antal och yta är ett långsiktigt gemensamt arbete, där alla aktörer bidrar med sin förmåga.

Kartläggningen är ett viktigt underlag för gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Arbetet koordineras av Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och där ingår länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten, Kriminalvården, Tullverket och Länsstyrelsen i Stockholms län.

– Uppföljningsrapporten, som är ny för i år, ger ett bra stöd för lokala analyser på respektive öppen drogscen. Vilket är en förutsättning för att kunna sätta in lämpliga åtgärder på platserna, säger Therese Travis, projektledare för Samverkan Stockholmsregionen.

Öppen drogscen

En öppen drogscen är en geografisk bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker offentligt och uppfattas som problematisk av myndigheter eller allmänheten.

Kartläggning och uppföljning 2023

Ta del av kartläggningen och uppföljningen på länsstyrelsen hemsida, öppna drogscener- kartläggning och uppföljning i Stockholms län 2023