Sök

Samarbete för ett tryggare Stockholms län

För att öka tryggheten och säkerheten för dem som bor, vistas eller arbetar i Stockholms stad och Region Stockholm har polisen i Stockholm och Region Stockholm samt Stockholms stad kommit överens om ett fördjupat samarbete.

Samarbetet gäller bland annat unga i riskzonen, kriminella miljöer och otrygga platser, psykisk ohälsa, särskilt utsatta individer och systemhotande brottslighet.

Samverkansöverenskommelse

Polisregion Stockholm och Region Stockholm har idag skrivit under en samverkansöverenskommelse för att stärka det gemensamma säkerhets-, trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Stockholms stad och Polisregion Stockholm har samtidigt reviderat sin övergripande samverkansöverenskommelse i syfte att fördjupa det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Den stadsövergripande samverkansöverenskommelsen utgör ramen för de lokala samverkansöverenskommelserna som ska tecknas mellan stadsdelsnämnderna och lokalpolisområden.

Samverkansöverenskommelserna signerades av Aida Hadzialic, finansregionråd Region Stockholm respektive Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad, samt Mattias Andersson, regionpolischef i Stockholm.

– Dagens brottslighet är väldigt komplex och för att komma åt den måste hela samhället arbeta tillsammans på bred front. Genom överenskommelserna stärker vi ytterligare samarbetet mellan polisregion Stockholm, region Stockholm och Stockholms stad. Regionen och staden är centrala aktörer när det gäller det brottsförebyggande arbetet och när polisen bidrar med sin kunskap och erfarenhet gör det att vi tillsammans kan öka säkerheten och tryggheten för medborgarna, säger Mattias Andersson.

– Alla goda krafter måste komma samman i kampen mot gängkriminaliteten. Denna överenskommelse är en del i ett gränsöverskridande samarbete för en tryggare Stockholmregion. Region Stockholm ska göra sin del, och som första region i landet har Stockholm nu inrättat en särskild enhet som jobbar mot välfärdsbrottslighet, säger Aida Hadžialić, finansregionråd.

– Den grova brottsligheten är ett bevis på att samhället måste göra mer. Tillsammans kan vi öka tryggheten och minska brottsligheten i Stockholm, men det kräver att vi bekämpar såväl brotten som brottens orsaker. Överenskommelsen med polisregion Stockholm är en viktig stomme i det arbetet, säger Karin Wanngård, finansborgarråd.

Prioriterade områden

Inom överenskommelsen mellan polisen och regionen finns fyra områden där samverkan på en regional nivå är särskilt påkallad:

  • Otrygga platser
  • Psykisk ohälsa
  • Brott mot välfärdssystemen
  • Särskilt utsatta brottsoffer

Inom överenskommelsen mellan polisen och staden finns fem stadsövergripande prioriterade samverkansområden:

  • Unga i riskzon för destruktivt beteende
  • Otrygga och brottsutsatta platser
  • Systemhotande brottslighet
  • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
  • Kriminella miljöer och livsstilar