Sök

Aktörer i Stockholms län förebygger och bekämpar våld tillsammans

Mäns våld mot kvinnor är fortsatt ett utbrett problem i Stockholms län. Regionala aktörer stärker nu sina åtaganden och åtgärder, för att förebygga och bekämpa våldet.

Polisen, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm enades år 2020 kring en gemensam strategi inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för att förebygga och bekämpa våld och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

Nu har Operation Kvinnofrid antagit en ny handlingsplan som framför allt stärker arbetet för att nå målen. Det handlar dels om att de som utövar våld ska ha få insatser som förebygger återfall, dels att myndigheter och andra samhällsaktörer ska arbeta aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

– Vårt fokus på gärningsmännen och de som begår brott i nära relationer har stärkts kraftigt på senare år. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem som vi alla har ett ansvar att förebygga, upptäcka och stoppa. Genom den nya handlingsplanen tar vi ytterligare steg i rätt riktning och lägger över ansvaret på den som utövar våldet, säger Mattias Andersson, regionpolischef polisen i region Stockholm.

Genom att utveckla stödet till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutövare ska aktörerna bättre kunna förebygga återfall hos våldsutövare. Dessutom ska Operation Kvinnofrids aktörer förbättra sin samverka kring frågor som rör kontaktförbud, informationsdelning och sekretessbrytande bestämmelser, för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet.

– I den nya handlingsplanen finns också en mängd insatser som riktar sig till arbetsgivare kring hälsovård, sjukvård, tandvård, sjukpennings- och rehabiliteringsärenden. Insatserna ska göra det lättare att upptäcka både våldsutsatta och våldsutövare, säger Ulrika Holmström, utvecklingsledare på Länsstyrelsens enhet för social utveckling.

Åtgärderna i Operation Kvinnofrids handlingsplan gäller för Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Storsthlm samt Stockholms stad. Nytt är att även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med åtaganden i arbetet.

Läs mer om handlingsplanen

Läs mer på Operationkvinnofrid.se

Den nya handlingsplanen hittar du på länsstyrelsens hemsida