Sök

Polismyndighetens ledarkriterier

Polisens ledarkriterier anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten. Ledarkriterierna ligger till grund för rekrytering av chefer och de används för att identifiera chefspotential i samband med chefsförsörjning.

Ledarkriterierna utgör också ett underlag till utveckling och återkoppling på chefers ledarskap.

Analys och helhetssyn

Det innebär att skapa struktur i informationsflödet samt se de enskilda delarnas betydelse för helheten och prioritera. Sätta in det som sker i verksamheten i ett större perspektiv. Kunna dra slutsatser om vad externa och interna händelser, trender och förändringar betyder för verksamheten.

Mål och resultat

Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar verksamheten på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen inte är som förväntad. Ha förmågan att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Ansvara för hur verksamhetens resurser används samt följa upp och vid behov korrigera.

Utveckling och förändring

Det innebär att se de möjligheter till förändring och utveckling som finns. Inspirera till idéer och förslag som kan utveckla verksamheten. Bidra till medarbetares och chefers utveckling.

Social säkerhet

Det innebär att känna till egna styrkor och svagheter och kunna anpassa sitt agerande till rådande situation. Uppträda med personlig mognad, integritet och mod. Vara lyhörd för sin omgivning. Vara lojal mot fattade beslut.

Muntlig och skriftlig kommunikation.

Det innebär att uttrycka sig korrekt och lättfattligt såväl i tal som skrift med avseende på mål, syfte, innehåll och målgrupp. Välja lämplig kommunikationsform och kommunikationsväg. Kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig kommunikation.

Skapa delaktighet och motivation

Det innebär föra dialog och kontinuerligt samverka för att säkra delaktighet. Utöva ledarskap som skapar goda förutsättningar för andras arbete. Delegera med hänsyn både till kompetens och till utvecklingsbehov. Lyfta fram de goda exemplens bidrag till organisationens framgång och skapa stolthet hos dem som deltagit.