Sök

Polisen som arbetsplats

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi finns över hela landet och arbetar dygnet runt året runt för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Polisens värdegrund

Polisens värdegrund tydliggör för oss själva och omvärlden vad vi står för och hur vi agerar i olika situationer. Värdegrunden är en utgångspunkt för att bygga, utveckla eller förändra organisationens riktning, varumärke och kultur.

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Uppdraget styr vad vi ska göra, medan värdegrunden vägleder oss i hur vi ska utföra uppdraget och utveckla verksamheten.

Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:

  • Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
  • Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.
  • Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.

Den statliga värdegrunden 

Polismyndighetens värdegrund (pdf, 99 kB)

Polisman highfivar ett litet barn.

Bild: Polismyndigheten

Likabehandling

Polisen jobbar med att göra likabehandling till en naturlig del av verksamheten. Polisen ska spegla samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfald tillför.

Polismyndighetens förebyggande och främjande arbete syftar till att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Polismyndighetens etiska policy (pdf, 5 MB)

Två poliser, en man och en kvinna, står vända mot varandra och pratar med vatten och stadssilhuett i bakgrunden.

Bild: Polismyndigheten

Vår organisation

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen.

Polismyndighetens organisation

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom polisen fokuserar både kärnverksamheten och gemensam verksamhet. Kortfattat så handlar kompetensförsörjning om att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. För att det ska fungera arbetar polisen ständigt med att attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla kompetens på ett så genomtänkt och effektivt sätt som möjligt.

Arbetsmiljöfrågor

Inom ramen för kompetensförsörjning arbetar polisen också med arbetsmiljöfrågor, både nationellt och lokalt. Arbetet är i stora delar förebyggande och polisen strävar ständigt efter att öka hälsan och välmåendet bland medarbetarna. Ett annat viktigt område inom arbetsmiljön är att stötta medarbetare som i sitt arbete varit utsatta för våld eller hot.

Polismyndighetens medarbetarpolicy (pdf, 202 kB)

Styrning och uppföljning

Polisens övergripande uppdrag är att bidra till ett samhälle där fler känner sig trygga och där färre utsätts för brott. Polisens uppdrag och roll beskrivs i Polislagen, på riksdagens webbplats. För varje år kompletterar regeringen uppdraget genom ett regleringsbrev som bland annat innehåller särskilda uppdrag som polisen ska arbeta med under året.

Strategi 2024

Bild över myndighetens vision, verksamhetsidé, strategiska initiativ och strategiska mål.

Öppna grafik i eget fönster (jpg, 1 MB)

I Polismyndighetens strategi 2024 fastställs vision, verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ med sikte på 2024. Polisens långsiktiga mål syftar till att tydliggöra de huvudsakliga områden som myndigheten behöver sträva mot under de kommande åren för att på lång sikt nå visionen ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert”.

För 2024 har polisen tre långsiktiga mål:

  • Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring.
  • Stark lokal närvaro.
  • Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner