Sök

Straffbart involvera underåriga i brottslighet

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt en ny lag.

Sedan den 1 juli 2023 är det straffbart enligt 16 kap. 5 a § BrB att anlita, betala, instruera, överlämna egendom till eller på annat sätt involvera någon som är under 18 år i brottslig verksamhet. Brottsrubriceringen är involverande av en underårig i brottslighet.

Ett exempel som omfattas är att be en underårig att hålla utkik vid ett torg där det förekommer narkotikaförsäljning.

För straffansvar krävs inte att gärningen innefattat tvång, vilseledande eller övertalning. Det krävs inte heller att den unge har gjort något olagligt för att straff ska kunna utdömas för den vuxne.

Utnyttjar barn och unga

Många familjer har de senaste åren bevittnat hur deras barn och ungdomar dras in i kriminalitet av vuxna som utnyttjar barnen för sina syften.  

– Lagen är ett nytt verktyg för polisen och ett tydliggörande från samhället att beteendet inte är acceptabelt, säger Joakim Norenhag, verksamhetutvecklare på polisens Nationella operativa avdelning, Noa.

Flera ärenden

Flera polisärenden är aktuella för den nya brottsrubriceringen. Nationellt kommer polisen att följa lagtillämpningen noga för att identifiera eventuella problem.   

– Nu är det viktigt att använda den nya lagen och få domstolspraxis. Det är för tidigt att uttala sig om effekter, säger Joakim Norenhag, som gärna ser en avskräckande effekt.

– Vi har information om att det här är ett brott som de kriminella inte vill bli lagförda för på grund av brottets karaktär.

Ses som vittne

Anhöriga uppmanas att anmäla misstanke om brott eller tipsa polisen. Är det akut, ring 112. Vid tillämpningen av den nya straffbestämmelsen betraktas den unge som vittne och inte som brottsoffer, såvida inte han eller hon har utsatts för ett brott. Polisens personskydd kan träda in vid en hotbild.

Fakta: Involverande av underårig i brottslighet

  • Det nya brottet kriminaliserar gärningar som involverar en underårig i förberedelserna för, eller utförandet av, ett specifikt brott.
  • Det är straffbart att för brott eller brottslig verksamhet anlita, betala, instruera eller överlämna egendom till någon som är under 18 år, och därigenom, eller på liknande sätt, involvera honom eller henne i brottet eller den brottsliga verksamheten.
  • Straffbestämmelsen omfattar även fall där den underårige involverats i brottslig verksamhet, som inte behöver vara närmare preciserad i fråga om omfattning och detaljer. Att be en underårig att hålla utkik vid ett torg där det förekommer narkotikaförsäljning är ett exempel som omfattas.
  • För straffansvar krävs inte att gärningen innefattat någon form av tvång, vilseledande eller övertalning. Det krävs inte heller att den unge har gjort något olagligt för att straff ska kunna utdömas för den vuxne.
  • Straffskalan för brottet sträcker sig från fängelseminimum till fängelse i högst fyra år. Straffvärdet påverkas av i vilken grad ett beteende medför att unga dras in i brott eller brottslig verksamhet, samt den unges ålder, typ av brott eller brottslig verksamhet och hur pass mycket den unge varit involverad i brottet eller den brottsliga verksamheten.