Sök
Stäng Meny

Redovisning av regeringsuppdrag om ökad operativ förmåga att utreda grova brott

Polismyndigheten har idag redovisat till regeringen vilka åtgärder som har vidtagits, pågår eller är planerade för att säkerställa ökad operativ förmåga för grova brott med koppling till kriminella nätverk.

Brottslighetens utveckling och förändringstakt kräver att Polismyndigheten arbetar på ett delvis nytt sätt, samtidigt som polisens breda och viktiga grunduppdrag fortfarande står i fokus.

För att vända utvecklingen avseende grova brott med koppling till kriminella nät­­verk krävs ett helhetsperspektiv. Utöver arbetet med att utreda och klara upp sådana brott behöver det samtidigt och parallellt finnas ett brotts­före­byggande arbete som bland annat tar sikte på att förhindra och avvärja brott, att för­svaga nätverken och försvåra deras brotts­liga verksamhet.

Brottslighetens utveckling ställer nya krav

Brottslighetens utveckling och förändringstakt påverkar och ställer nya krav på det brottsbekämpande arbetet. När brottsligheten rör sig över fysiska och digitala grän­ser och blir alltmer komplex, ökar behovet av att Polis­myn­dig­he­ten snabbt kan anpassa ledningsformer och arbetssätt så myndighetens resurser fun­ge­rar som en helhet. Det ställer också krav på myndighetens samarbete med andra aktörer och över nations­­gränser. För att skapa ökade möjligheter till flexibla ledningsformer och arbetssätt krävs bland annat utvecklad led­ningsförmåga och förbättrade infor­ma­tions­flö­den, till exempel genom en mer enhetlig ledning av polis­verk­sam­he­ten och fortsatt imple­men­te­ring av metodstöd. En annan viktig förutsättning är ytterligare stärkt samverkan med Åklagarmyndigheten och andra myndigheter.

I slutredovisningen av uppdraget redovisas de vidtagna, pågående och planerade åtgärder som Polismyndigheten bedömer som mest angelägna för att säkerställa och öka myndighetens operativa förmåga att bekämpa grova brott. Vidare beskrivs också de åtgärder som vid­tas för att effektivisera och för­bättra processer och arbetssätt med syfte att öka kapaciteten i den forensiska verksamheten. Även åtgärder som syftar till att renodla Nationella operativa avdelningens verksamhet.

Uppdrag att säkerställa ökad operativ förmåga att utreda och klara upp grova brott med koppling till kriminella nätverk (pdf, 537 kB)