Sök

Jakt på brottsvinster; ett verktyg för att motverka skjutningar och sprängningar

Den myndighetsgemensamma insatsen Freja riktas mot de aktörer och nätverk som varit drivande i de senaste årens våldsvåg. I fokus står bland annat de kriminellas brottsvinster och användning av välfärdssystem, företag och otillåten påverkan som verktyg.

Bakgrunden till Freja var den våg med dödskjutningar och sprängningar i främst Stockholmsområdet som inleddes julhelgen 2022. Ganska snabbt kunde polisen konstatera att konflikten hade kopplingar till flera delar av landet och påverkades av aktörer som befann sig utomlands.

Ett omfattande arbete sattes igång inom polisen och för att öka effekten beslutade operativa rådet i mars att även den myndighetsgemensamma insatsen Freja skulle startas. Arbetet är i hög grad underrättelsedrivet och möjliggörs av att de samverkande myndigheterna har möjlighet att dela information med varandra och undersöka om aktörerna finns med i myndigheternas register för till exempel bolagsengagemang, bidragsutbetalningar eller skulder.

 – De kriminella nätverk som påverkar denna konflikt har stora tillgångar och en hög förmåga att tvätta brottsvinster. I spåren av det begår de bidragsbrott, skattebrott, bokföringsbrott samt använder falska intyg och identiteter. Här finns en stor potential att med alla samverkande myndigheters befogenheter försvåra denna brottslighet, säger Per Ottosson från Polismyndigheten, insatsledare för Freja.

Några exempel på hur myndigheterna arbetar

  • En granskning av bolag som bedriver hemtjänst och personlig assistans visade kopplingar mot den organiserade brottsligheten. Granskningen identifierade omfattande brister och misskötsamhet hos bolagets verksamheter och företrädare. Utifrån granskningen kunde IVO öppna ett tillsynsärende och besluta om återkallelse av tillstånd. Försäkringskassan kunde besluta om återkrav av bidrag och initiera utredningar om bedrägeri och bidragsbrott. Skatteverkets kunde öppna ärenden med misstanke om folkbokföringsbrott.
  • Information inkom om att ett företag hade kopplingar till sprängningar. De samverkande myndigheterna samlades till ett möte och gjorde gemensamma slagningar på företaget. Det visade att företagets tidigare styrelse, som var utbytt, hade kopplingar till organiserad brottslighet. Skatteverket tog då fram alla som erhållit lön av företaget, vilket visade att en person hade dömts för smugglingsbrott och hade kopplingar till organiserad brottslighet. Uppgifterna ledde till en husrannsakan där en stor mängd sprängmedel kunde tas i beslag.

 – Vi vet från vår underrättelseinhämtning att de kriminella tycker det är jobbigt när de märker att de är ansatta från många olika håll. Paletten blir så mycket bredare när vi kan använda flera myndigheter mot samma huvudaktörer, säger Per Ottosson.

Fakta: Nationell och regional myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

Arbetet i Freja utgår från de sju regionala underrättelsecenter och sju regionala samverkansråd som finns inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen. På nationell nivå finns också ett nationellt underrättelsecenter och ett nationellt operativt råd.

I samverkansforumen samlas handläggare från tolv myndigheter och delar sin information om de individer som ingår i de kriminella nätverken. Om myndigheterna hittar misstänkta oegentligheter inleder de insatser. Förutom de tolv samverkansmyndigheterna kan ytterligare tretton nätverksmyndigheter som ingår i satsningen bjudas in i samverkan.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet