Sök

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tretton svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De myndigheter som ingår i satsningen är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten
 • Utbetalningsmyndigheten

Ytterligare 13 myndigheter ingår som nätverksmyndigheter:
Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Trafikverket, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Satsningen leds av Samverkansrådet, verkar genom Operativa rådet, Nationella underrättelsecentret (Nuc) samt dess styrgrupp, sju regionala samverkansråd (Rsr) och åtta regionala underrättelsecentra (Ruc). Operativa rådet ansvarar för helhetsbilden av den operativa verksamheten och ska besluta om nationella myndighetsgemensamma insatser. Till stöd för arbete i Samverkansrådet och Operativa rådet finns ett sekretariat på Polismyndigheten.

Underrättelse- och operativa arbetet i satsningen

I Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) finns de 13 myndigheterna som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet representerade. Nuc arbetar strategiskt och operativt med gemensamma underrättelser och ansvar för att bland annat ta fram den myndighetsgemensamma nationella lägesbilden och beslutsunderlag för prioritering av nationella insatser. Arbetet i Nuc leds av dess styrgrupp.

Regionala samverkansråden (Rsr) leder verksamheten i de regionala underrättelsecentren (Ruc) samt beslutar om, leder och följer upp regionala och lokala insatser. Till stöd för detta arbete ska det finnas en samordningsfunktion i varje region.

Uppdrag och mål

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten genom brottsförebyggande åtgärder, administrativa åtgärder, exekutiva åtgärder, lagföring och återtagande av brottsvinster. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden. Myndigheterna ska säkerställa att det finns resurser för åtgärder inom den myndighetsgemensamma satsningen. Arbetet ska präglas av effektivitet och uthållighet i syfte att långsiktigt uppnå ett mer rättssäkert och tryggare samhälle. Internationell samverkan ska vara ett naturligt inslag i arbetet.

Bakgrund

Under hösten 2007 tog regeringen beslut om en nationell satsning mot den grova organiserade brottsligheten. Justitiedepartementet gav ett antal experter i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för en effektivare och mer uthållig bekämpning av denna brottslighet. Med stöd av experternas förslag utformade regeringen ett beslut för hur arbetet skulle gå vidare. I juli 2008 fick dåvarande Rikspolisstyrelsen i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Slutredovisningen av uppdraget överlämnades till regeringen i juni 2009.

I december 2015 beslutade regeringen att utvidga den nationella satsningen mot organiserad brottslighet. Uppdraget delredovisades i oktober 2016 och slutredovisades i oktober 2017.

Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet på Regeringens webbplats

Slutredovisning av regeringsuppdrag (Ju2015/09350/PO) att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet  (pdf, 827 kB) (pdf, 827 kB)

Årlig redovisning till regeringen

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet

En myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet sammanställs vartannat år och ligger till grund för inriktningen i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Lägesbilden tas fram av Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) och bygger på uppgifter/underlag från de 13 samverkande myndigheterna och från 2019 även på uppgifter från de 13 nätverksmyndigheterna.

Definitionen av organiserad brottslighet är enligt den myndighetsgemensamma satsningen är att det ska röra sig om minst två personer som varaktigt över tid, begår allvarliga brott i samarbete och i syfte att uppnå ekonomisk vinning.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2023 (pdf, 4 MB) (pdf, 4 MB)

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2023, engelska (pdf, 4 MB) (pdf, 544 kB)

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2021 (pdf, 6 MB) (pdf, 6 MB)

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2021, engelska (pdf, 5 MB) (pdf, 5 MB)

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2019 (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB)

Fler rapporter på polisen.se

Fler rapporter