Sök

Åtgärder för att bättre möta personer med psykisk ohälsa

Polismyndigheten har i dag delredovisat vilka åtgärder som pågår och är planerade för att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relation.

En stor andel av de personer som begår dödligt våld i nära relation har en bakomliggande psykisk ohälsa. För drygt två år sedan, gav därför regeringen i uppdrag till Polismyndigheten att förstärka de interna utbildningsinsatserna inom området. Arbets­metoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation ska utvecklas och särskild vikt ska ligga på bemötande av de brotts­utsatta. Polismyndigheten har också fått i uppdrag att utveckla formerna för samverkan och risk­bedöm­ningar med relevanta aktörer, som till exempel hälso- och sjukvården samt social­tjänsten.

De kompetenshöjande insatser och åtgärder som nu identifierats av Polismyndigheten har tagits fram genom en behovsanalys, som grundar sig i dialoger med medarbetare och externa samverkansparter.

– Polisens uppdrag, inom området psykisk ohälsa kopplat till våld i nära relation, är att förebygga våldet och verka för att fler brott klaras upp. Större medvetenhet och kompetens om psykisk ohälsa skapar bättre förutsättningar för ett professionellt bemötande säger Erika Gyllenswärd, projektledare.

Befintliga utbildningar har utvärderats utifrån de aktuella verksamhetsbehov som kommit fram i dialogerna och nytt utbildningsmaterial har sedan utvecklats med särskilt fokus på kunskap som behövs för bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. Särskilt fokus är även riktat mot barnperspektivet. Det nya materialet finns nu integrerat i polisens nationella program för brottsutredare.

Uppdaterade metodstöd och checklistor

Inom ramen för regeringsuppdraget ingår även att utveckla arbetsmetoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Metodstöd inom området särskilt utsatta brottsoffer har uppdaterats med bland annat särskilt stöd för hantering av våldtäkter mot vuxna, bemötande av barn och initiala skyddsbedömningar.

Samverkansformer utvecklas

Polismyndigheten har också i uppdrag inom ramen för regeringsuppdraget att utveckla samverkansformer och riskbedömningar med relevanta aktörer som hälso- och sjukvård och socialtjänst.

I behovsanalysen har sekretesslagstiftningen identifierats som en utmaning för att kunna utveckla detta arbete. Kunskapsstödjande material om sekretess och samverkan har därför tagits fram för att lättare kunna dela information.

Polismyndigheten fick uppdraget från regeringen i juli 2022. Uppdraget ska vara slutredovisat till regeringen senast den 15 september 2025.

Andra delredovisningen av regeringsuppdraget (pdf, 571 kB)
Bilaga till delredovisningen (pdf, 550 kB)

Hela Regeringsuppdraget, på Regeringskansliets webbplats.