Sök

Myndighetssamverkan för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat

Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

I en delredovisning av uppdraget Bob- barn och unga i organiserad brottslighet, som överlämnades till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala Bob-råd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte har identifierats.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

Bygger på regeringsuppdrag

Samverkansstrukturen går under namnet Bob- barn och unga i organiserad brottslighet- och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

– Att stoppa nyrekryteringen av unga till den grova kriminaliteten är en av de absolut viktigaste frågorna som samhället står inför. Det hjälper inte att vi är jätteduktiga på att gripa, utreda och lagföra gärningspersoner om det hela tiden kommer nya som är beredda att ta vid, säger rikspolischefen Petra Lundh.

– Det viktiga i Bob-samarbetet är att vi har en struktur på flera nivåer och att vi inriktar oss på individer. Det handlar om att försöka identifiera barn och unga tidigt, helst redan i skolåldern, för att kunna ge det stöd som just den personen behöver för att inte hamna fel i livet.

Delredovisning av Bob-uppdraget (pdf, 523 kB)

Fakta Bob

Syftet med Bob-strukturen är att:

  • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet,
  • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet,
  • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa
  • identifiera nya arbetssätt med målgruppen,
  • utgå från individens eller målgruppens behov,
  • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.