Sök

Tillsyn i krogmiljö utförd i Umeå

Under helgen (vecka 45) genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn på ett flertal krogar och restauranger i Umeå.

Polisen, Umeå kommun och Arbetsmiljöverket utförde tillsynen tillsammans med syftet att förebygga osund konkurrens inom krogmiljön.

Kontrollen är en del av lokal operativ samverkan (LOS), ett samarbete mellan kommun, polis och andra myndigheter på lokal nivå.

— LOS innebär att olika myndigheter och Umeå kommun tillsammans genomför kontroller på verksamheter i kommunen. Syftet med kontrollerna är att förhindra och försvåra att det bedrivs verksamheter utan adekvata tillstånd. Vår avsikt är att den här typen av kontroller ska förekomma regelbundet i kommunen på olika typer av verksamheter, den här gången blev det krogar och restauranger, säger Maud Brodin Hansson, kommunpolis i lokalpolisområde Umeå.

— Som myndigheter och kommun har vi olika uppdrag och befogenheter. När vi samverkar och genomför våra kontroller gemensamt kan vi komplettera varandra utifrån våra olika verktygslådor. Vi når längre tillsammans, säger Maud Brodin Hansson, polisen.

Från Umeå kommun deltog inspektörer från Miljö- och hälsoskydd, bygglov och Umeåregionens brandförsvar i helgens kontroll. Regelbunden tillsyn sker hos tillståndspliktig verksamhet där bland annat livsmedel, alkohol/tobak, brandskydd och bygglov besöks för att kontrollera om verksamhetsutövarna följer lagstiftningen. Enligt inspektörerna sköter de allra flesta i Umeå kommun sina verksamheter på ett ansvarstagande och lagligt sätt. 

Kommunerna har sedan 1 juli 2023 enligt lag en skyldighet att arbeta brottsförebyggande. En del i den satsningen är myndighetsgemensamma kontroller.

— Genom att kontrollera verksamheten säkerställer vi att lagar och regel efterlevs. Det ingår i kommunens uppdrag att begränsa möjligheterna för oseriösa aktörer att ta plats samt förebygga att organiserad brottslighet etablerar sig. Seriösa aktörer ska inte missgynnas av osund konkurrens och organiserad brottslighet ska inte få utrymme här i Umeå, säger Camilla Adolfsson, chef för säkerhetsenheten som samordnar LOS samt arbetet mot välfärdsbrott och organiserad brottslighet internt i kommunen. 

Tillsynen renderade i åtgärder att gå vidare med för alla inspektörer från kommunen. Det handlar bland annat om oframkomliga och otydligt skyltade utrymningsvägar och avsaknad av släckutrustning. Vid kontrollen såg man även behov av översyn av ritning för var alkohol för serveras inom ramen för gällande alkoholtillstånd. 

Arbetsmiljöverkets uppgift i det myndighetsgemensamma arbetet är att säkerställa att personal inte utsätts för risker i sitt arbete.

— Allt för ofta ser vi att arbetsgivare sparar in på bland annat den utrustning som krävs för att skydda mot olyckor. Vid denna inspektion var fokus att kontrollera skydd för maskiner med rörliga delar, trycksatta anordningar, kemiska riskkällor och frysrum. Inspektörerna undersökte också om det fanns minderåriga som arbetade i verksamheterna, vilket det glädjande nog inte fanns vid detta tillfälle, berättar Gitte Larsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket. 

I samband med kontrollen utfärdade Arbetsmiljöverket ett omedelbart förbud till en restaurang att använda en specifik köksmaskin utan skyddsanordning. Efter kontrollen kommer Arbetsmiljöverket att skicka så kallade inspektionsmeddelanden till samtliga besökta restauranger med krav på brister att åtgärda i arbetsmiljön.


Presskontakter

Maud Brodin Hansson
Kommunpolis, Lokalpolisområde Umeå
Telefon: 114 14

Camilla Adolfsson
Enhetschef, Säkerhetsenheten, Umeå kommun
Telefon: 090-16 23 19

Gitte Larsson, Enhetschef. Avdelningen för myndighetsgemensam kontroll, Arbetsmiljöverket
Telefon: 010-730 9286


Arbetslivskriminalitet? Tipsa polisen!

Har du tips på verksamheter som borde vara forum för en myndighetsgemensam kontroll? Då kan du lämna ditt tips på polisen.se.

 Arbetslivskriminalitet – tipsa polisen