Sök

Referenstagning i processen operatörer till polisens kontaktcenter

Du har blivit ombedd att besvara den här enkäten, eftersom en sökande i processen ”Operatörer till Polisens kontaktcenter" har angett dig som referent.

Polisens kontaktcenter i region Syd är en central del av polisens service till allmänheten med målsättningen att ha utmärkt tillgänglighet, bemötande och kvalitet. Uppdraget är att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta emot anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott.

De anställda utför förstahandsåtgärder inom brottsutredningen, primärt genom att skriva anmälningar, hålla målsägandeförhör, skriva tips etcetera. Arbetet utförs via telefon och Internet och är en viktig del av arbetet är vårt serviceåtagande mot allmänheten. Den som anställs kommer bland annat svara på frågor gällande andra ärenden som hanteras av polisen samt lämna information om lagar och förordningar till medborgarna vilket ställer krav på förmåga att tolka och tillämpa regelverk och att vara samhällsorienterad. Arbetet präglas av kontinuerlig dokumentation och administration. Det ställer stora krav på förmågan att lyssna, kommunicera och struktur i arbetet. I arbetet ingår att snabbt identifiera anmälarens behov och att därefter individanpassa de första utredningsåtgärderna tillsammans med en förundersökningsledare.

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

3. Vilken relation har du eller har du haft till kandidaten? (obligatoriskt)
4. När arbetade ni tillsammans? (obligatoriskt)

I frågorna nedan ska du svara på en skala 1-5. I skalan är 1 är lägst och 5 är högst.

5. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidatens engagemang för arbetet? (obligatoriskt)
6. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidaten som självgående/ansvarstagande i sitt arbete? (obligatoriskt)
7. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidaten noggrannhet? (obligatoriskt)
8. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidaten social förmåga? (obligatoriskt)
9. på en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidatens samarbetsförmåga? (obligatoriskt)
10. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidatens intresse för att lära sig nya saker? (obligatoriskt)
11. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidatens förmåga att ta egna initiativ? (obligatoriskt)
12. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidatens förmåga att hantera stress? (obligatoriskt)
13. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidatens förmåga att ge service? (obligatoriskt)
14. På en skala 1-5 hur skulle du bedöma kandidaten förmåga att förmåga att fokusera på lösningar? (obligatoriskt)
15. Utifrån ovan beskrivning av tjänsten, skulle du bedöma kandidaten som lämplig för rollen? (obligatoriskt)
16. Skulle du anställa kandidaten om hen sökte jobb hos dig igen? (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.