Gripen, anhållen eller häktad

Regler om frihetsberövande och beslag under en brottsutredning.

En brottsutredning, eller en så kallad förundersökning, ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, som lyder under allmänt åtal. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne.

Skäligen misstänkt

Skäligen misstänkt är den lägre graden av misstanke. Det innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått brottet som misstanken avser.

På sannolika skäl misstänkt

På sannolika skäl misstänkt är en högre grad av misstanke. Misstanken mot en person framstår vid en objektiv bedömning som berättigad, och grundas på bevis i det enskilda fallet.

Tillräckliga skäl för att väcka åtal

Här handlar det om man på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom i domstol. Åklagare ska ta ställning till om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot en person.

Gripen

Om det finns skäl att anhålla någon kan ett beslut att gripa en person i brådskande fall fattas av en polis. Den gripne ska så snart som möjligt förhöras och därefter beslutar åklagare omedelbart om den misstänkte ska anhållas. Om den misstänkte inte anhålls ska beslutet om gripande omedelbart hävas. Bestämmelser om gripa någon finns i 24 kapitlet, 7 och 8 §, i rättegångsbalken. 

Anhållen

En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol. Bestämmelser om att anhålla någon finns i 24 kapitlet, 6, 11, 12 och 13 § i rättegångsbalken. 

Häktad

En misstänkt person får häktas om det finns risk för att hon eller han ska hålla sig undan från lagföring under en brottsutredning, exempelvis genom att avvika från landet, försvåra utredningen eller fortsätta att begå brott. Det krävs att personen är misstänkt för brott där det är föreskrivet fängelse ett år eller mer.

Beslut om häktning ska alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan, men det finns vissa undantagsfall. Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen. Bestämmelser om att häkta någon finns i 24 kapitlet, 1-5 och 18 §, i rättegångsbalken. 

Att vara frihetsberövad

Att vara gripen, anhållen eller häktad innebär att personen sitter inlåst och endast har begränsad kontakt med andra, förutom sin advokat. Om det finns risk för att den häktade försvårar utredningen får domstolen besluta att hans eller hennes kontakter med omvärlden ska inskränkas, till exempel att han eller hon inte får läsa dagstidningar, lyssna på radio eller se på tv. Bestämmelser om frihetsberövande finns i 24 kapitlet, 5 §, i rättegångsbalken. 

Gripna och anhållna personer placeras normalt i polisarrest i omedelbar anslutning till en polisstation. Häktade personer placeras i häkte, som Kriminalvården ansvarar för. Om den häktade inte har restriktioner får han eller hon umgås med andra häktade. 

Får någon annan än polis gripa någon?

Även allmänheten får gripa en person, så kallat envarsgripande, om brottet som personen begått kan ge fängelsestraff, om personen påträffas på bar gärning eller flyr från brottsplatsen. Allmänheten får också gripa en person som är efterlyst för brott. Den gripne ska så fort som möjligt överlämnas till polis. Bestämmelser om envarsgripande finns i 24 kapitlet, 7 §, i rättegångsbalken.

Att omhänderta föremål under brottsutredningen

Polis eller åklagare leder brottsutredningen, så kallade förundersökningsledare. De beslutar vad som ska göras i utredningen. Det kan till exempel handla om att ta föremål som har betydelse för utredningen i beslag. Bestämmelser om beslag finns i 27 kapitlet, 1 §, i rättegångsbalken.

Om brottet kan leda till fängelse får husrannsakan göras hos den misstänkte för att leta efter föremål som ska tas i beslag. Bestämmelser om husrannsakan finns i 28 kapitlet, 1 §, i rättegångsbalken. 

Beslagtagna föremål ska antingen återlämnas eller lämnas ut till annan person som har bättre rätt till det, till exempel den rätta ägaren av föremålet.

Föremålen kan också förverkas, det vill säga att de förstörs eller tillfaller staten. Det gäller exempelvis om det är fråga om brottsutbyte eller föremål som kan komma att användas som hjälpmedel eller vapen vid brott. Bestämmelser om förverkande finns i 36 kapitlet i brottsbalken.

Till toppen