Sök

Miljöbrott

Miljöbrott drabbar sällan någon enskild person utan den yttre miljön, som markområden, vatten eller ekosystem. Ibland har brotten effekter som kan påverka kommande generationer.

Känner du till eller misstänker du någon form av miljöbrott? Kontakta polisen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Vad är ett miljöbrott?

Miljöbrott omfattar ett stort antal handlingar som skadar miljön och människors hälsa.

Exempel på miljöbrott

Exempel på brott som regleras i miljöbalken är

 • illegala avfallsdumpningar
 • miljöfarlig kemikaliehantering
 • brott mot områdesskydd
 • artskyddsbrott
 • otillåten miljöverksamhet
 • otillåten avfallstransport och nedskräpning.

Polisen och Åklagarmyndigheten i Sverige handskas med ungefär 4 000 brott mot miljöbalken varje år. När tillsynsmyndigheterna misstänker att någon begått ett miljöbrott är det skyldiga att anmäla det till polisen. Utredningar om miljöbrott görs vanligtvis i nära samarbete med tillsynsmyndigheter, som kommunernas miljökontor och länsstyrelsen.

Ett vanligt miljöbrott är när någon dumpar eller släpper farliga ämnen i naturen på ett sätt som bryter mot miljöbalken. Det gör de oftast för att undvika kostnaderna för att ta hand om och ta bort avfallet på ett korrekt sätt. Ett annat exempel är när någon bedriver en verksamhet som kan skada miljön utan att ha de tillstånd som krävs.

Miljöbrott begås ibland medvetet för att tjäna pengar, men det händer även på grund av bristande kunskap om de regler som gäller.

Så säger lagen

Miljöbrott regleras i miljöbalken. Grova jaktbrott och andra brott som drabbar skyddade arter regleras i speciallagstiftning, till exempel jaktlagen.

Exempel på lagar som styr

Artskyddsbrott

Artskyddsbrott är också ett miljöbrott, men skiljer sig från de mer typiska miljöbrotten.

Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns till skydd för vilda djur och växter. Det kan exempelvis handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja arter som är skyddade enligt internationella regler.

Lagar och andra regler om artskyddsbrott

 • I Sverige regleras artskyddsbrott i 29 kapitlet 2b § miljöbalken (1998:808) och artskyddsförordningen (2007:845).
 • Inom EU styrs artskyddsbrotten i första hand av rådets förordning (EG) 338/97.

Artskyddsbrott

Illegala avfallstransporter över gränserna

Varje år stoppar tullen stora mängder farligt avfall. Det handlar om cirka 600–1 000 ton avfall varje år. Det kan vara gamla bildelar, elektronikskrot och kylskåp med farliga ämnen som freon. Slutdestination för det farliga avfallet har då ofta varit länder i Afrika. Polismyndigheten stoppar allt oftare illegala avfallstransporter vid kontroller på väg, ofta i samarbete med länsstyrelsen.

Avfall som transporteras olagligt över gränserna är ett globalt miljöproblem som fått stor uppmärksamhet de senaste åren.

Även om det finns många regler och förbud på området, är det fortfarande ett problem att farligt avfall från rika länder transporteras till fattiga utvecklingsländer. Där blir det inte hanterat på ett säkert sätt för miljön. Det får allvarliga konsekvenser för miljön och människors hälsa i mottagarländerna.

Lagar och andra regler om illegala gränsöverskridande avfallstransporter

 • Baselkonventionen och EG-lagstiftningen är regler som finns för att skydda människors hälsa och miljön och förhindra olagliga transporter av avfall.

Det finns också andra regler som styr hur avfall hanteras. Till exempel finns

 • en förordning som heter avfallsförordningen
 • en lag som heter smugglingslagen
 • en förordning om bilskrotning
 • ett direktiv som heter WEEE-direktivet.

Reglerna finns för att göra återvinningen mer effektiv och minska exporten av avfall.

Straff för brott mot miljöbalken

Om någon bryter mot miljöbalken kan de få böter eller bli dömda till högst sex års fängelse. Om brottet begås i ett företag kan företaget tvingas betala en företagsbot. Företagsboten kan som lägst bli 5 000 kronor och som högst 10 miljoner kronor.

Ibland kan tillsynsmyndigheterna ge en miljösanktionsavgift om överträdelsen inte är så allvarlig. Om det har skett en miljöskada är det oftast kommunen som ansvarar för saneringen. Den som har orsakat skadan måste betala för saneringen.

Brå för statistik över brott mot miljöbalken. Statistiken visar hur många som blir personligt straffade för brotten, men den visar inte hur många företag som får böter. Den vanligaste påföljden för ett miljöbrott är företagsbot, vilket alltså inte syns i BRÅ:s statistik. Under senare år har mellan 10 och 15 miljoner kronor utdömts varje år i form av företagsbot för brott mot miljöbalken.

Statistik över miljöbrott, Brå

Oljeutsläpp i en damm som avgränsats.

Polisen utreder oljeutsläpp i en damm.

Polisens arbete mot miljöbrott

Precis som vid annan brottsbekämpning är de viktigt att polisen får in tips för att kunna agera mot misstänkta miljöbrott. Illegala dumpningar av avfall är ett ökande problem som polisen gärna tar emot tips om.

Så arbetar polisen

Oftast upptäcks och polisanmäls inte miljöbrotten av enskilda personer utan av olika tillsynsmyndigheter, som kommunernas miljökontor och länsstyrelsen.

Särskilt utbildade poliser utreder miljöbrott

Det finns ett antal särskilt utbildade poliser som utreder miljöbrott. De samarbetar med en särskild enhet inom Åklagarmyndigheten. Den heter Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

En åklagare leder alltid förundersökningar om miljöbrott.

Brottsförebyggande arbete

Miljöbrott påverkar ofta flera länder och många olika myndigheter, både i och utanför Sverige. För att förstå varför miljöbrott begås, samarbetar polisen med andra myndigheter och även andra aktörer. Till exempel samarbetar polisen med Tullverket, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Polisen deltar även i Interpols arbete för att bekämpa miljöbrott.

Tipsa polisen

Ditt tips kan hjälpa polisen utreda och förebygga brott. 

Tipsa polisen

Ta reda på mer