Sök

Polisen har över tid ökat förmågan mot terrorism

Sedan 2015 har Polismyndigheten utvecklat arbetet, på regional och nationell nivå, för att kontinuerligt höja förmågan att förhindra och hantera eventuella terrorattentat.

Polisens uppdrag mot terrorism handlar i huvudsak att undvika (förebygga, försvåra, upptäcka och förhindra) och hantera (varna, begränsa, avbryta, säkra, gripa och utreda) attentat.

Arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism ingår som en del i den ordinarie polisverksamheten och innebär bland annat ett samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, samt andra samverkande myndigheter. Det utgår från den nationella strategin mot terrorism.

– Vi har under lång tid bedrivit ett utvecklingsarbete för att höja vår förmåga, och vår bedömning är att vi har ett bra arbete för att motverka extremism, och är även förberedda för att kunna hantera ett eventuellt attentat, däremot kan vi aldrig fullt ut garantera att ett attentat inte inträffar, säger Magnus Sjöberg på enheten för utveckling av brottsbekämpning vid Noa.

Under de senaste åren har Polismyndigheten utvecklat de operativa resuserna genom exempelvis kontakt- och dialogverksamhet lokalt, samordnad insatsorganisation, stärkta ingripanderesurser med kontinuerlig utbildning inom bland annat”pågående dödligt våld” (PDV).  Utöver det utvecklas gränspolisarbetet, underrättelsearbetet och förutsättningarna för utredningsarbetet, samt möjligheter att dela information med andra samhällsaktörer.

Det finns även framtaget material tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med råd till allmänheten vid ett eventuellt attentat.