Sök

De regionala Bob-råden är igång – lokala råd startas våren 2024

Implementeringen av Bob, barn och unga i organiserad brottslighet, går enligt plan. Nu ska regionala samordnare på polisen tillsammans med länsstyrelserna ta arbetet vidare.

De regionala Bob-råden ska formera sig för att under våren etablera lokala Bob-råd, antingen i befintliga samverkansstrukturer eller genom att utveckla nya.

Bob står för barn och unga i organiserad brottslighet och är ett regeringsuppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, länsstyrelserna, Brottsförebyggande rådet, Skolverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Socialstyrelsen, Kriminalvården och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Det långsiktiga målet är hindra att barn och unga blir en del av kriminella nätverk och organiserad brottslighet – ett problem som växer sig allt större och som hela samhället måste arbeta emot.

Den gemensamma inställningen hos myndigheterna är att det är viktigt att komma igång snabbt och sedan förbättra och utveckla över tid.

Arbetsgrupper i angelägna frågor

För att stötta Bob-råden ska myndigheterna nu inrätta arbetsgrupper i angelägna frågor:

  • Polisen samordnar en grupp som ska stötta i hur näringsliv och lokalsamhälle involveras i Bob.
  • Kriminalvården samordnar en grupp som hanterar problematiken kring häktade barn.
  • Brå samordnar en grupp om kunskapsstöd till de som implementerar Bob-strukturerna.
  • SIS samordnar kommunikationsfrågorna.
  • Socialstyrelsen föreslåss samordna en grupp som jobbar med juridiken.

Polisen har också fått i uppdrag att bedöma hur många barn och unga som ingår i målgruppen genom att sammanställa information från olika källor.

Bob-uppdraget ska delredovisas till regeringen den 31 maj 2024 och slutredovisas den 6 december.

Fakta: Barn och unga i grov kriminalitet

Arbetet i BOB bygger på ett regeringsuppdrag som beslutades 9 november 2023: regeringsbeslutet (pdf, 3 MB).

Arbetet i det nationella samverkans rådet leds av rikspolischefen, där också myndighetscheferna för Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet samt en representant för länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner ingår.

Rapport: Barn och unga i organiserad brottslighet (pdf, 637 kB)