Sök

Förslag för att bryta insocialiseringen av barn till kriminella nätverk

Polisen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse redovisar idag ett förslag för systematisk och långsiktig samverkan på nationell, regional och lokal nivå för att bryta insocialiseringen av barn och unga till kriminella nätverk.

I regeringsuppdraget som gått till Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (SiS), ingår att lämna förslag på en struktur för systematisk och långsiktig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Syftet är att bryta insocialiseringen av barn och unga till kriminella nätverk.

I mer än tio år har polisen haft en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet som har gett allt tydligare resultat. Under 2022 utdömdes den längsta sammanlagda fängelsetiden i satsningens historia och värdet av utmätta tillgångar och förverkande av brottsutbyte var det högsta som hittills noterats. Nu behövs en utvecklad samverkan för att arbeta med de yngsta aktörerna.

– Vi måste arbeta ännu tätare tillsammans för att vända utvecklingen i samhället och fånga upp de barn som idag är involverade i den kriminella världen. Samhället är inte rustat för underåriga begår så grova brott som vi ser idag. Därför behövs en mycket mer utvecklad samverkan än vad vi har idag, säger Carin Götblad, polismästare på Nationella operativa avdelningen. 

Förutom att bryta den tilltagande insocialiseringen och rekryteringen till den organiserade brottsligheten, är syftet också att säkerställa att effektiva och ändamålsenliga åtgärder vidtas när barn och unga är inblandade i grov kriminalitet.

Så här ser förslaget ut

Förslaget som lämnats in 29 september, innefattar att upprätta ett 90-tal lokala råd, uppdelat på de lokalpolisområden som finns i landet. I råden ska polisen, socialtjänsten, BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och andra representanter delta. Vid behov även SIS och Kriminalvården samt andra från civilsamhälle, näringsliv och fastighetsägare. De ska kunna samordna insatser, såväl planlagda som händelsestyrda, för att kraftsamla kring individer med särskilda problembilder, stötta familjer och grupper. Förslaget har fått namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet). 

– Med en satsning på Bob kan vi få ett mer strukturerat arbete där en regional och en nationell nivå stödjer arbetet i lokalpolisområdena bättre i dessa frågor, och får till mer naturliga plattformar där vi kan arbeta tillsammans med socialtjänst, skolan, hälso- och sjukvård, kriminalvården och andra aktörer i samhället, säger Per Wadhed, chef på polisens sekretariat för myndighetssamverkan.

Efter att förslaget redovisats ska regeringen ta ställning till hur arbetet ska tas vidare.

– Vi tror att det kommer att underlätta att få genomslag i det praktiska arbetet genom att fler aktörer drar åt samma håll i ärenden som rör de yngsta individerna inom gängkriminaliteten. Arbetet behöver bli mer långsiktigt och uthålligt och finna former för skarp träffsäkerhet för att kunna avbryta unga kriminellas nyligen påbörjade brottskarriär. Förslaget kommer att bli en satsning där samtliga av samhällets förmågor aktiveras och samverkar för att agera mot problemområdet, säger Per Wadhed.  

Bob - barn och unga i organiserad brottslighet (pdf, 637 kB)