Sök

Säkerhetszon i Norrköping, från 2024-06-05 till 2024-06-18

En kartbild över bostadsområdet Hageby där säkerhetszonen finns utmärkt

Bild: Polisen

Efter den senaste tidens grova våldsbrott i Norrköping inför polisen en säkerhetszon i Hageby i Norrköping från och med onsdag 5 juni till och med 18 juni.

Säkerhetszonen har upphört

Syftet med säkerhetszonen är att öka tryggheten och försvåra för kriminella att förbereda och genomföra våldsbrott.

Beslutet innebär att:

  • Polisen kommer ha högre närvaro än vanligt i Hageby.
  • Vi kommer göra fler förebyggande kontroller. Det handlar om både kroppsvisitationer och husrannsakan i fordon.

Här nedan är beslutet i sin helhet:

Polismyndigheten beslutar om att följande område ska omfattas av en säkerhetszon i enlighet med 22 b § polislagen.

Området som omsluts av Söderleden i norr, E22:an i öster, Mamregatan i söder samt skogsdungen i väster. (se markerat område på bifogad karta).

Säkerhetszonen gäller från och med 2024-06-05 till och med 2024-06-18.

Upplysningsvis innebär beslutet att en polisman inom zonen får kroppsvisitera en person eller genomsöka ett transportmedel för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, i den utsträckning det behövs för att förebygga eller förhindra den brottsliga verksamhet som zonen har införts för att motverka. Åtgärderna får vidtas endast på allmän plats och i transportmedel på allmän plats.

Bakgrund

Det pågår en konflikt mellan flera kriminella grupperingar i Norrköping och flera grova våldsbrott har inträffat inom den aktuella zonen. Sedan den 25 maj 2023 har följande grova brott inträffat i området, allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning samt skjutning i en galleria och skjutning mot en ytterdörr till en lägenhet. Den 2 juni 2024 inträffade också ett dubbelmord i en lägenhet på Grundläggaregatan som är belägen inom området. Det finns stor risk för att våldet kommer att eskalera med en eller flera hämndaktioner i området. Säkerhetszonen är av synnerlig vikt för att förhindra nya sådana angrepp mot person eller egendom eftersom de mindre ingripande befogenheterna i t.ex. 19§ andra stycket eller 20 a§ polislagen inte bedöms tillräckliga.

Den brottslighet som har förekommit har varit synnerligen allvarlig och utan hänsyn till risker för tredje man. Att införa en säkerhetszon ska ses som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Även om införandet av säkerhetszonen innebär ett intrång i vissa personers personliga integritet är åtgärden proportionerlig eftersom den bedöms medföra att allvarliga våldsdåd kan förhindras och säkerheten för allmänheten stärkas.  

Skäl

Enligt 22 b § polislagen får Polismyndigheten införa en säkerhetszon i ett avgränsat område om det med hänsyn till en konflikt mellan grupper finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området och zonen är av synnerlig vikt för att förebygga eller förhindra sådan brottslig verksamhet samt uppväger det intrång eller men i övrigt som den kan innebära för enskilda eller för något annat motstående intresse.

Mot bakgrund av de omständigheter som redovisats ovan och Polismyndighetens underrättelseuppgifter bedömer myndigheten att det finns en påtaglig risk för hämndaktioner som innefattar skjutning eller sprängning i det ovan nämnda geografiska området (se även kartbild). Även med beaktande av motstående intressen är införandet av en säkerhetszon i det aktuella området en proportionerlig åtgärd

Information enligt 22 d § andra stycket polislagen

Beslutet om införande av säkerhetszon ska omedelbart publiceras på Polismyndighetens webbplats och tillkännages för allmänheten.

Överklagande

Polismyndighetens beslut om en säkerhetszon får överklagas av den som beslutet angår om det gått honom eller henne emot. Ett överklagande ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Linköping men ha kommit till Polismyndigheten inom två (2) veckor från den dag då beslutet publicerades på Polismyndighetens webbplats.

Skriv grunden för överklagandet samt vilken ändring du begär och skicka skrivelsen till:
Polismyndigheten
Polisregion Öst
Box 345
581 03 Linköping

Beslut säkerhetszon Norrköping juni 2024 (pdf, 153 kB) Kartbild över säkerhetszon i Hageby (pdf, 546 kB)