Sök

Pressmeddelande: SU intensifierar arbetet mot korruption och insiders

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) har beslutat att inleda ett arbete för att stärka avdelningens förmåga att motverka korruption och insiderverksamhet i rättsväsendet. Det framgår av SU:s årsrapport som har lämnats in till regeringen.

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) är en fristående avdelning inom Polismyndigheten som verkar oberoende i förhållande till övrig polisverksamhet. SU har till uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt utreda brott som begås av polisanställda, polisstudenter, åklagare, domare och vissa andra befattningshavare.

– De befattningshavare som SU utreder har ett viktigt uppdrag att skydda vårt demokratiska samhälle mot korruption och insiderverksamhet och därför är det viktigt att dessa befattningshavare också är befriade från den här sortens misstankar, säger Martin Valfridsson, avdelningschef för SU.

Under året har SU hanterat flera ärenden som kan ha koppling till korruption och insidersproblematik.

– Korruption och insiderverksamhet riskerar att allvarligt skada viktiga samhällsfunktioner och i förlängningen demokratin. Det gör att vi behöver utveckla och stärka vår förmåga att förebygga, upptäcka och utreda den här typen av brottslighet, säger Jan Carlsson, biträdande avdelningschef och kanslichef.

I slutet av 2023 inleddes ett arbete vid SU med att förstärka avdelningens förmåga att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda korruption, insiderverksamhet och infiltration bland de befattningshavare som avdelningen utreder. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att driva projektet som bland annat kommer att intensifiera samarbetet mellan flera myndigheter. Projektet kommer att redovisas under 2024.

Statistik

Under 2023 inkom 6 604 ärenden till SU, vilket var något fler än året innan. Den långsiktiga trenden sedan 2015 visar en ökning av ärendeinflödet från år till år med i genomsnitt drygt två procent.

Poliser är överrepresenterade bland de ärenden som inkommer till SU. 69,1 % av anmälningarna riktar sig mot poliser, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Att de flesta anmälningar riktar sig mot poliser beror huvudsakligen på att poliser i högre grad än andra befattningshavare exponeras för situationer där de riskerar att anmälas i sin tjänsteutövning. Dessutom utgör poliser den största gruppen av befattningshavare som SU utreder (40,9 procent). Tjänstefel, dataintrång och våldsbrott är de vanligaste brottskategorierna av anmälda brott till SU.

Det här är SU

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) är en oberoende och fristående avdelning inom Polismyndigheten  Avdelningen har till uppgift att förhindra, upptäcka och utreda brott som har begåtts av polisanställda och polisstudenter samt av bland annat åklagare, domare riksdagsledamöter och statsråd. SU utreder även brottsanmälningar riktade mot myndighetsanställda som bedriver brottsutredande verksamhet (Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Militärpolisen). Sammanlagt omfattas 56 200 befattningshavare av SU:s uppdrag.

Kontaktuppgifter:

Miriam Istner-Byman
Kommunikatör
Telefonnummer: 010-563 57 51  
Email: sarskilda.utredningar-kansli@polisen.se

SU Årsrapport 2023 (pdf, 5 MB)

Avdelningen för särskilda utredningar (SU)