Båstad – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Båstads kommun 2023.

Inledning

Båstads kommun och lokalpolisområde Ängelholm har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta för en trygg kommun. Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad medborgarna i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga. Genom medborgarlöftet kan vi, kommun och polis, tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet i kommunen.

Lägesbild

Medborgarlöftet grundar sig i den samlade lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen. Detta genom samverkansmöten, medborgardialoger, brottsstatistik, trygghetsmätning och medarbetardialoger. Trygghetsmätningen visar att Båstads medborgare upplever Båstad som en trygg kommun att bo och vistas i. Det som framkommer vid medborgardialoger är en oro över höga hastigheter av fordon på väg. Det är även en oro över kommunens ungdomar och det som är kopplat till deras välmående. Ungdomarna skapar en viss otrygghet i centrala delar av den offentliga miljön. Många medborgare oroar sig även för inbrott i sin bostad.

Det här ska vi göra

Fortsatt samverkan

 • Båstads kommun och polisen lovar att utveckla samverkansforumen, mellan kommunens verksamheter och polisen för att främja brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom kontinuerliga avstämningar och samverkan kring åtgärder utifrån den samlade lägesbilden.
 • Båstads kommun lovar att tillsammans med Region Skåne och polisen införa en gemensam samverkansmetod med barnets bästa i fokus för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behov och ge ett samordnat stöd.
 • Båstads kommun och polisen lovar att tillsammans genomföra minst två medborgardialoger.

Öka tryggheten i trafiken

 • Polisen lovar att genomföra minst 50 st. trafikkontroller i Båstads kommun.
 • Bästa ds kommun lovar att värdera och kvalitetssäkra klagomål och trafiksäkerhetsarbetet utifrån oskyddade trafikanter samt att utföra tio st. egna hastighetsmätningar på de vägar där detta är möjligt.
 • Båstads kommun lovar att fortsätta verka för en ökad trafiksäkerhet på de statliga vägar som Trafikverket har rådighet över.
 • Båstads kommun lovar att sätta upp eller omplacera digitala fartskyltar på vägar där detta är möjligt. Detta utifrån behovsanalys baserad på återkommande upplevelse och/eller uppmätning av för höga hastigheten. 

Fokusera på ungdomar

 • Båstads kommun lovar att använda de nya samverkansforumen mellan kommunen och polisen i syfte att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna snett samt garantera och kvalitetssäkra sammanhållna och gemensamma insatser.
 • Polisen lovar att vara närvarande på platser där ungdomar vistas som bl.a. fritidsgårdar, skolor, Lyckantorget och centrala delar av orter.
 • Polisen och Båstads kommun lovar att göra två gemensamma riktade insatser med fokus på de ungdomar som det finns en extra oro för.
 • Båstads kommun och polisen lovar att genomföra två informationssatsningar mot narkotikarelaterad problematik.

Inbrott i bostäder

 • Polisen och Båstads kommun lovar att förmedla information om, och utveckla fler, grannsamverkansgrupper.

Mål och effekter som eftersträvas

Samverkan

 • Få en bra struktur i samverkansgrupper på så väl strategisk som operativ nivå för ett effektivare brottsförebyggande arbete.
 • Skapa en grund för att förebygga och fånga upp problematik i ett tidigt stadie hos barn.
 • Komplettera lägesbilden genom direkta synpunkter från medborgare.

Trafik

 • Oka medborgarnas upplevda trygghet i trafikmiljön. Detta kommer att följas upp i den årliga trygghetsmätningen samt via polisens händelserapporter.

Ungdomar

 • Fånga upp ungdomar i tid för att kunna ge stöd till de som behöver det. Effekten av detta värderas i samverkansgrupp mellan kommun och polis.

Inbrott i bostäder

 • Minska antalet inbrott i bostäder. Detta kommer följas upp i brottsstatistiken.

Följ arbetet

Följ arbetet med medborgarlöftet på polisens och kommunens Facebook i traditionella medier samt på kommunens hemsida.

Detta medborgarlöfte gäller 2023. Det kan revideras om omständigheterna så kräver.

Båstad 2022-12-19

Båstads kommun
Johan Olsson Swanstein
Komunstyrelsens ordförande 

Lokalpolisområde Ängelholm
Christian Nordin
Lokalpolisområdeschef