Sök
Stäng Meny

Båstad – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Båstads kommun 2024

Inledning

Båstads kommun och lokalpolisområde Ängelholm har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta för en trygg kommun. Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad medborgarna i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga. Genom medborgarlöftet kan vi, kommun och polis, tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet i kommunen.

Lägesbild

Medborgarlöftet grundar sig i den samlade lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen. Detta genom samverkansmöten, medborgardialoger, brottsstatistik, trygghetsmätning och medarbetardialoger.

Trygghetsmätningen visar att Båstads invånare upplever Båstad som en trygg kommun att bo och vistas i. Det som framkommer vid medborgardialoger är en oro över höga hastigheter av fordon på väg och mopeder som buskör. Det är även en oro över kommunens ungdomar och det som är kopplat till deras välmående. Ungdomarna skapar en viss otrygghet i centrala delar av den offentliga miljön. Många invånare oroar sig även för inbrott i sin bostad.

Det här ska vi göra

Fortsatt samverkan

 • Båstads kommun startar under 2024 upp ett strategiskt brottsförebyggande råd för att främja brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom kontinuerliga avstämningar och samverkan kring åtgärder utifrån den samlade lägesbilden.
 • Båstads kommun startar under 2024 upp ett samverkansforum, SSPF-grupp, {skola, socialtjänst, polis och fritid) i syfte att tidigt fånga upp och hindra ungdomar att hamna i kriminogena miljöer. Samverkansforumet skall garantera och kvalitetssäkra sammanhållna och gemensamma insatser.
 • Båstads kommun åtar sig att tillsammans med Region Skåne och polisen införa en gemensam samverkansmetodmed barnets bästa i fokus för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behov och ge ett samordnat stöd.
 • Båstads kommun skall under 2024 kartlägga brottsligheten inom kommunen och ta fram en lägesbild.
 • Båstads kommun och polisen åtar sig att tillsammans genomföra minst två medborgardialoger.

Öka tryggheten i trafiken

 • Polisen åtar sig att ha extra fokus på hastighetsmätningar längs de vägar Båstads kommun inte har rådighet över.
 • Båstads kommun åtar sig att värdera och kvalitetssäkra klagomål och trafiksäkerhetsarbetet utifrån oskyddade trafikanter samt att utföra egna hastighetsmätningar på de vägar detta är möjligt.
 • Båstads kommun åtar sig att sätta upp eller omplacera digitala fartskyltar på vägar enligt fastställt schema baserat på kommunens egna hastighetsmätningar.

Fokusera på ungdomar

 • Polisen åtar sig att vara närvarande på platser där ungdomar vistas som bl.a. fritidsgårdar, skolor, Lyckantorget och centrala delar av andra orter i kommunen.
 • Polisen och Båstads kommun åtar sig att göra gemensamma riktade insatser med fokus på de ungdomar där man kan se en risk att hamna kriminogena miljöer.
 • Båstads kommun och polisen åtar sig att, om behov finns, genomföra två informationssatsningar mot narkotikarelateradproblematik.
 • Polisen och kommunen åtar sig att hålla föredrag för kommunens alla 6:e-klasser, samt att ge samma information till föräldrar ang. värdegrund kring förebyggande arbete med fokus på brott via sociala-medier.

Inbrott i bostäder

 • Polisen och Båstads kommun åtar sig att förmedla information om, och utveckla fler, grannsamverkansgrupper.
 • Polisen och Båstads kommun åtar sig att hålla en informationsträff för kontaktombuden i grannsamverkan.

Mål och effekter som eftersträvas

Samverkan

Att få en bra struktur i samverkansgrupper på så väl strategisk som operativ nivå för ett effektivare brottsförebyggande arbete. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Skapa en grund för att förebygga och fånga upp problematik i ett tidigt stadie. Komplettera lägesbilden genom direkta synpunkter från medborgare.

Trafik

Öka medborgarnas upplevda trygghet i trafikmiljön. Detta kommer att följas upp i den årliga trygghetsmätningen samt via polisens händelserapporter.

Ungdomar

Fånga upp ungdomar i tid för att kunna ge stöd till de som behöver det. Effekten av detta värderas i SSPF-gruppen.

Inbrott i bostäder

Minska antalet inbrott i bostäder. Detta kommer följas upp i brottsstatistiken.

Följ arbetet

Följ arbetet med medborgarlöftet på polisens och kommunens Facebook i traditionella medier samt på kommunens hemsida.

Detta medborgarlöfte gäller 2024. Det kan revideras om omständigheterna så kräver.

Båstad 2023-12-11

Båstads kommun
Johan Olsson Swanstein
Komunstyrelsens ordförande 

Lokalpolisområde Ängelholm
Anna Blomqvist
Lokalpolisområdeschef