Sök

Båstad – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Båstads kommun 2024

Inledning

Båstads kommun och lokalpolisområde Ängelholm har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta för en trygg kommun. Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad medborgarna i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga. Genom medborgarlöftet kan vi, kommun och polis, tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet i kommunen.

Lägesbild

Medborgarlöftet grundar sig i den samlade lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen. Detta genom samverkansmöten, medborgardialoger, brottsstatistik, trygghetsmätning och medarbetardialoger.

Trygghetsmätningen visar att Båstads invånare upplever Båstad som en trygg kommun att bo och vistas i. Det som framkommer vid medborgardialoger är en oro över höga hastigheter av fordon på väg och mopeder som buskör. Det är även en oro över kommunens ungdomar och det som är kopplat till deras välmående. Ungdomarna skapar en viss otrygghet i centrala delar av den offentliga miljön. Många invånare oroar sig även för inbrott i sin bostad.

Det här ska vi göra

Fortsatt samverkan

 • Båstads kommun startar under 2024 upp ett strategiskt brottsförebyggande råd för att främja brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom kontinuerliga avstämningar och samverkan kring åtgärder utifrån den samlade lägesbilden.
 • Båstads kommun startar under 2024 upp ett samverkansforum, SSPF-grupp, {skola, socialtjänst, polis och fritid) i syfte att tidigt fånga upp och hindra ungdomar att hamna i kriminogena miljöer. Samverkansforumet skall garantera och kvalitetssäkra sammanhållna och gemensamma insatser.
 • Båstads kommun åtar sig att tillsammans med Region Skåne och polisen införa en gemensam samverkansmetodmed barnets bästa i fokus för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behov och ge ett samordnat stöd.
 • Båstads kommun skall under 2024 kartlägga brottsligheten inom kommunen och ta fram en lägesbild.
 • Båstads kommun och polisen åtar sig att tillsammans genomföra minst två medborgardialoger.

Öka tryggheten i trafiken

 • Polisen åtar sig att ha extra fokus på hastighetsmätningar längs de vägar Båstads kommun inte har rådighet över.
 • Båstads kommun åtar sig att värdera och kvalitetssäkra klagomål och trafiksäkerhetsarbetet utifrån oskyddade trafikanter samt att utföra egna hastighetsmätningar på de vägar detta är möjligt.
 • Båstads kommun åtar sig att sätta upp eller omplacera digitala fartskyltar på vägar enligt fastställt schema baserat på kommunens egna hastighetsmätningar.

Fokusera på ungdomar

 • Polisen åtar sig att vara närvarande på platser där ungdomar vistas som bl.a. fritidsgårdar, skolor, Lyckantorget och centrala delar av andra orter i kommunen.
 • Polisen och Båstads kommun åtar sig att göra gemensamma riktade insatser med fokus på de ungdomar där man kan se en risk att hamna kriminogena miljöer.
 • Båstads kommun och polisen åtar sig att, om behov finns, genomföra två informationssatsningar mot narkotikarelateradproblematik.
 • Polisen och kommunen åtar sig att hålla föredrag för kommunens alla 6:e-klasser, samt att ge samma information till föräldrar ang. värdegrund kring förebyggande arbete med fokus på brott via sociala-medier.

Inbrott i bostäder

 • Polisen och Båstads kommun åtar sig att förmedla information om, och utveckla fler, grannsamverkansgrupper.
 • Polisen och Båstads kommun åtar sig att hålla en informationsträff för kontaktombuden i grannsamverkan.

Mål och effekter som eftersträvas

Samverkan

Att få en bra struktur i samverkansgrupper på så väl strategisk som operativ nivå för ett effektivare brottsförebyggande arbete. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Skapa en grund för att förebygga och fånga upp problematik i ett tidigt stadie. Komplettera lägesbilden genom direkta synpunkter från medborgare.

Trafik

Öka medborgarnas upplevda trygghet i trafikmiljön. Detta kommer att följas upp i den årliga trygghetsmätningen samt via polisens händelserapporter.

Ungdomar

Fånga upp ungdomar i tid för att kunna ge stöd till de som behöver det. Effekten av detta värderas i SSPF-gruppen.

Inbrott i bostäder

Minska antalet inbrott i bostäder. Detta kommer följas upp i brottsstatistiken.

Följ arbetet

Följ arbetet med medborgarlöftet på polisens och kommunens Facebook i traditionella medier samt på kommunens hemsida.

Detta medborgarlöfte gäller 2024. Det kan revideras om omständigheterna så kräver.

Båstad 2023-12-11

Båstads kommun
Johan Olsson Swanstein
Komunstyrelsens ordförande 

Lokalpolisområde Ängelholm
Anna Blomqvist
Lokalpolisområdeschef


Uppföljning

Polisens och Båstads kommuns arbete med medborgarlöftet 2023

Hur har polisen i lokalpolsområde Ängelholm och Båstads kommun arbetat med medborgarlöftet 2023? 

Båstads kommun och Lokalpolisområde Ängelholm en samverkansöverenskommelse som befäster vår samverkan för att öka tryggheten och minska brotten i Båstads kommun.

Knutet till samverkansöverenskommelsen finns medborgarlöftet. Medborgarlöftet handlar till stor del om att polisen och kommunen lyssnar på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga i sin kommun. I medborgarlöftet går vi lite mer in i detalj på vilket brottsförebyggande arbete polisen och kommunen skall genomföra tillsammans.

Det skall förtydligas att medborgarlöftet inte är det enda arbete polisen eller kommunen gör i kommunen. Polisen gör utöver det som står i medborgarlöftet andra löpande arbetsuppgifter som t ex. åka på händelser som kommer in via vår ledningscentral. Det kan röra sig om trafikolyckor, stöld ur butik, eftersök av försvunnen person, anträffad stulen bil med mera. Polisen tar emot handhar passansökningar, anmälningar och hittegods i receptionen. Bearbetar tillstånd för allmänsammankomst och offentliga tillställningar. Polisen bedriver även civilt spaningsarbete, utredningsarbete med förhör, husrannsakningar med mera.

Utveckla samverkansforum

Under 2023 lovade Båstads kommun och polisen att utveckla samverkansforumen mellan kommunens verksamheter och polisen för att främja brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Båstads kommun anställde en säkerhetssamordnare i september 2023.  Säkerhetssamordnaren har strukturerats upp hur samverkan skall fungera. Detta kommer att verkställas under 2024. Det kommer att finnas två olika samverkansforum. Ett strategiskt brottsförebyggande råd samt en SSPF-grupp. SSPF består av skola, socialtjänst, polis och fritidssektor. En SSPF-grupp har syftet att upptäcka ungdomar i riskzon för att hamna i kriminogena miljöer.  Dessa olika samverkansforum kommer ha kontinuerliga träffar för att få ett effektivt brottsförebyggande arbete som löper över tid.

Medborgardialoger

Båstads kommun och polisen lovade att tillsammans genomföra minst två medborgardialoger. Den första genomfördes 20 juni då KSO (kommunstyrelsens ordförande) kommunens säkerhetschef, och kommunpolisen var vid Stenhusvägen i Båstad. Nummer två var den 16 september, kommunpolisen och kommunens säkerhetschef var med vid Tuvelyckandagen. Vid båda tillfällena samtalade vi med våra medborgare om hur vi kan utveckla och förbättra vårt arbete för att medborgarna skall känna sig tryggare i kommunen.

Öka tryggheten i trafiken

Polisen lovade att genomföra minst 50 st. trafikkontroller i Båstads kommun under 2023. Polisen gjorde 151 st trafikkontroller. Det har varit kontroll av hastighet, och nykterhet samt övriga trafikbrott. Detta renderade i 175 förseelser som genererade 156 st ordningsbot. 92 av dessa var ordningsbot för hastighet. Övriga var till exempel för beteendebrott i trafiken som handhållen mobiltelefon vid körning, brott mot brukande av oskattat fordon, framfört fordon trots körförbud, samt brott mot arbetstidsbestämmelser.

Fokusera på ungdomar

Båstads kommun lovade att använda ett nytt samverkansforum mellan kommunen och polisen i syfte att tidigt fånga upp ungdomar i riskzon för att hamna i kriminogena miljöer. samt garantera och kvalitetssäkra sammanhållna och gemensamma insatser.

Som nämnt tidigare är en SSPF-grupp under uppbyggnad. Självfallet har kommunen och polisen, när behov uppstått, redan samverkat kring ungdomar och deras välmående trots att gruppen inte är igång på riktigt än.

Polisen lovade att närvarande på platser där ungdomar vistas som bl.a. fritidsgårdar, skolor, Lyckantorget och centrala delar av orter i kommunen. Detta har fördelats på 30 olika tillfällen 2023. Det har bland annat varit i samband med skolavslutning och skolstart. Polisen har fotpatrullerat offentliga platser, besökt fotbollsturneringar samt besökt skolor, fritidsgårdar. Polisen har även varit i skolklasser och föreläst t ex om lag och rätt. 

Polisen och Båstads kommun lovade att göra två gemensamma riktade insatser med fokus på de ungdomar som det finns en extra oro för. Detta genomfördes 17 feb och 31 mars genom gemensamma hembesök och samtal med ungdomen och dennes vårdnadshavare om vilken hjälp och stöd som finns att få.

Båstads kommun och polisen lovade att genomföra två informationssatsningar mot narkotikarelaterad problematik. En föreläsning hölls 20 april i Akademi Båstads aula för vårdnadshavare med barn på högstadiet och gymnasiet. Information lämnades även vid föräldramöte på Strandängsskolan i augusti.

Inbrott i bostäder

Polisen och Båstads kommun lovade att förmedla information om, och utveckla fler, grannsamverkansgrupper. Detta gjordes vid 3 olika träffar, 20/3 i kommunhuset Båstad, 27/4 gamla skolan i Torekov och 11/12 församlingshemmet i Förslöv. 3 nya grannsamverkansgrupper har startats upp under året.

Varje månad får grannsamverkansgrupperna ett informationsbrev om var det skett inbrott i kommunen, hur man kan skydda sig mot inbrott samt annan aktuell information om brott och hur man kan förebygga dessa.

Medborgarlöfte 2025

Vill du vara med och påverka medborgarlöftet för 2025? Håll utkik efter våra medborgardialoger på Facebook. Där heter vi Polisen Ängelholm, Båstad, Höganäs och Örkelljunga.

Fler kommunikationsvägar hittar du på: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/