Sök

Medborgarlöfte Borgholm

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att skapa trygghet och förebygga brott.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta nås genom att polisen tillsammans med lokalsamhällets aktörer bygger förtroende, engagerar och involverar medborgarna i Borgholms kommun.

Lägesbild

Trygghetsundersökningar och medborgardialoger visar att invånarna i Borgholms kommun upplever sig trygga. Brottsligheten i kommunen är också relativt låg med hänsyn taget till den stora turisttillströmningen och den stora delen sommarboende som gör att antalet människor som vistas i kommunen periodvis mångdubblas.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Kommun och polis ska fortsätta samverka för att bibehålla tryggheten och minska risken att utsättas för brott.

Utifrån lägesbilden och medborgardialogen lovar polisen och Borgholms kommun följande aktiviteter:

Narkotika

Kommun och polis ska arbeta aktivt för att minska nyrekrytering, öka lagföringen och försvåra genomförandet av narkotikabrott. Ungdomar ska i möjligaste mån skyddas genom tidig upptäckt och förebyggande arbete men även kunna erbjudas stöd.

Bedrägerier

Antalet fullbordade bedrägerier i kommunen ska minska. Riktade informationsinsatser ska  genomföras i samverkan mellan polis och kommun.

Våldsprevention

Våldsprevention innebär att förebygga men också att förhindra upprepat våld. Begreppet våld omfattar mer än fysiskt våld och är ett komplext samhällsproblem. Kommunen och polisen ska i samverkan arbeta för att höja kunskapen om våld samt dess påverkan på människor.

Trafik

I trygghetsmätningen men även i medborgardialoger har trafikbrott lyfts som ett problem. Polisen och kommunen ska därför intensifiera sitt förebyggande arbete och polisen ska öka antalet trafikkontroller i kommunen. Löftet omfattar beteendebrott i trafiken, störande ljud från fordon men även brott som rattfylleri och drograttfylleri.

Offentliga miljöer

Det ska fortsätta vara och kännas tryggt i Borgholms kommun. Polis och kommun ska samverka för att förebygga, upptäcka och åtgärda problem. Exempelvis genom att identifiera platser som upplevs otrygga och platser som utsatts för skadegörelse. Kommunen ska inrätta en funktion på sin hemsida där medborgarna kan anmäla exempelvis trasiga gatljus eller andra störningar i utemiljön.