Bromölla – medborgarlöften

Målsättningen med medborgarlöftet är att minska brotten och öka tryggheten för människor som bor, verkar och vistas i Bromölla kommun. Grunden för att känna sig trygg är att ha en god hälsa och då får det främjande och förebyggande arbetet stor betydelse

Löftesperiod

Medborgarlöftet gäller under perioden 2022-01-01-2023-12-31.

Aktiviteter

Polisen:

  • Polisen ska rikta särskild uppmärksamhet åt mängdbrotten som sker i kommunen. Dessa hör ihop med den lokala problembilden i Bromölla och står för en stor del av antalet polisanmälningar och är en av flera orsaker till upplevd otrygghet. Målsättningen är att utveckla det förebyggande och utredningsmässiga gällande dessa brott och därmed omhändertagandet av målsägarna. Polisens mål är att öka uppklarningen av dessa brott och på sikt få dem att minska och på så vis öka tryggheten.

Kommunen:

  • Kommunen ska rikta särskild uppmärksamhet till att förbättra skolresultaten. Att nå goda skolresultat innebär för eleverna en minskad riskfaktor i livet. Kommunen ska skapa sig fördjupad bild av orsakerna bakom bristande skolresultat och utifrån det vidta lämpliga åtgärder för att förbättra detta. Målsättningen är att öka möjligheterna för eleverna att få godkända betyg och på så vis kunna studera vidare på gymnasiet.

Polisen och kommunen:

  • Polisen och kommunen ska gemensamt utveckla det gemensamma kommunikationsarbetet.
  • Genom samverkan och samarbetet skapar vi bättre förutsättningar för det främjande och förebyggande arbetet.

Bromölla 2022-02-09

Louise Englund
Chef LPO Karlshamn

Jenny Önnevik
Kommunstyrelsens ordförande Bromölla kommun