Sök

Bromölla – medborgarlöften

Polisens och Bromölla kommuns medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöftet ska:

• öka tryggheten
• förebygga brott
• öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
• stärka förtroendet för polisen.

Bromölla kommun och polisen ska gemensamt:

Informera och utbilda genom att:
- Delta på riktade föräldramöte, närings livsträffar och andra tillfällen med tema trygghet vid minst 4 tillfälle.

- Genomföra 2 riktade seniorinformationstillfällen per år.
- Genomföra 3 medborgardialoger i områdena norr, söder och centrum.
- Arbeta för ett dialogforum mellan seniorer och barn/unga.
- Skapa forum med media för att sprida aktuell lägesbild och aktiviteterna vi gör.
- Grannsamverkan (kommun och polis), minimum 2 uppstartsmöte och 1 repetitionsmöte, gemensamt nyhets brev 4 gånger per år.

Starta upp samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF)
- Ta fram rutiner och besluts processer för att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet enligt SSPF -modell.
- Fungerande samverkan mellan styrgrupp, arbetsgrupp och koordinator.
- Utbilda de grupper som ska arbeta med SSPF.
- Påbörja arbetet enligt SSPF-modell på två individer.

Förstärka arbetet kring den lokala lägesbilden genom att:
- Översiktsbild av nuläget där aktiviteter kan genomföras omgående.
- Fortsätta dokumentera händelser i lnfracontrol.
- Trygghetsvandringar.
- Medborgardialog.
- Dela lägesbilder för att skapa aktiviteter och åtgärder.
- Genomföra 2 mätningar av narkotika i avloppsvattnet.

Arbeta för att minska bedrägerier genom att:
- Informationskampanjer genom sociala medier, möte.
- Utbildningar, ex. hemtjänst, via medborgardialoger, i föreningar och i skolor.

Verka för att minska våld i nära relationer genom att:
- Genomföra informationskampanjer.
- Förbättra rutiner för att arbeta med dessa frågor.
- Ta fram informationsbroschyr att dela ut vid händelser eller misstanke om händelse.
- Genomföra uppföljning vid utdelning av broschyrer.

Skapa förutsättningar för avhopparverksamhet.
- Implementera strukturella processer och rutiner för personer som har valt att lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att fullfölja det.

Ola Jarevik
Chef lokalpolisområde Karlshamn

Jenny Önnevik
Kommunalråd