Sök

Eslöv – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan Eslövs kommun och polisen. Det syftar till att bättre ta tillvara medborgarnas kunskap och engagemang samt stärka förtroendet mellan medborgare, polis och kommun.

Medborgarlöfte i Eslövs kommun 2023


Inledning

För ett framgångsrikt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning. Medborgarlöften är en förlängning av Polisens och Eslövs kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Genom medborgarlöften ska Polis och kommun genomföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna. Medborgarlöftena ska utgöras av konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Mål

 • Att alla människor som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun upplever ökad trygghet.
 • Att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Lägesbild

Lägesbilden är satt utifrån Polisens trygghetsmätning samt ett gemensamt lägesbildsarbete inom Polisen och Eslövs kommun. Polisen och kommunen delar relevant information för att den gemensamma lägesbilden ska bli så träffsäker som möjligt.

 • Polisens trygghetsmätning 2022 visar att den upplevda otryggheten och brottsligheten har ökat i Eslöv tätort från föregående år. I tätorten och Berga har det s.k. problemindex ökat till över 3, vilket är en nivå där åtgärder bedöms behöva vidtas.
 • Problematiska samlingsplatser har ökat mellan 2021 och 2022 där många gånger ungdomar är inblandade.
 • Polisanmäld misshandel, stölder, inbrott, hot och ofredande har ökat 2021–2022.

Polisen och Eslövs kommun formulerar följande medborgarlöften

Polisen och Eslövs kommun lovar att genomföra:

 • Områdespolisen skall besöka samtliga grundskolor i kommunen.
 • Två medborgardialoger ska genomföras i samverkan mellan Polis och kommun. En av medborgardialogerna ska ske i Eslövs tätort. Den andra medborgardialogen ska genomföras utanför Eslövs tätort.
 • Kommun och Polis medverkar på minst två frukostmöten hos stadskärneföreningen.
 • Kommun och Polis samverkar för att skapa en gemensam insats som riktar sig till kommuninvånarna om våld i nära relation.
 • Kommun och Polis samverkar i kommunikationsinsatser så som kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” (februari-mars 2024) samt den 21/11 under ”en vecka fri från våld” för att lyfta frågan om våld i nära relation till kommuninvånarna.
 • Tio riktade trafikkontroller i skolmiljö samt tio riktade trafikkontroller i landsbygdsmiljö.
 • Två riktade trafikkontroller i samverkan med Kronofogdemyndigheten.
 • Polisen genomför insats med fokus på unga narkotikabrukare (under 18 år) i Eslövs tätort.  

Medborgarlöftets giltighetstid

Medborgarlöftet gäller från och med parternas undertecknande fram till och med maj 2024 med möjlighet till revidering.

Uppföljning

Medborgarlöftena följs upp och kommuniceras senast i maj 2024 till kommunstyrelsen. 

Veronica Ek
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Eslöv

Johan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Eslövs kommun