Sök

Gotland – medborgarlöften

Lokalpolisområdeschef Fredrik Persson och regiondirektör Peter Lindvall undertecknade polisområde Gotland medborgarlöften för 2020 i februari. Löftena handlar om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och mot unga kvinnors droganvändande.

Med utgångspunkt i den gemensamma lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, Region Gotland och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras.

Gemensam lokal lägesbild

Lägesbilden har tagits fram genom dialoger med både medarbetare inom polisen och Region Gotland och med medborgarna. Det som framkommit i dessa dialoger har sedan fogats samman med lokala underrättelser och statistik. Resultatet visar att vi gemensamt ska samverka kring mäns våld mot kvinnor samt unga kvinnors droganvändande.

I vår gemensamma åtgärdsplan har vi valt problemområden som särskilt angeläget att fokusera på under en period. Vi har valt att ägna fokus Mäns våld mot kvinnor och Unga kvinnors droganvändande. Åtgärderna mot dessa problemområden formuleras som ett medborgarlöfte. Det är ett åtagande som polisen och Region Gotland gör till dig som bor och vistas på Gotland i syfte att minska problem som skapar otrygghet.

Effekt

Genom att genomföra de gemensamt framtagna åtgärderna vill parterna öka samordningen av stödet till våldsutsatta kvinnor, förbättra det våldsförebyggande arbetet samt stärka sin förmåga att reagera på indikationer av våldsutsatthet. 

Genom att genomföra de gemensamt framtagna åtgärderna vill parterna stärka sin egen och berörda vixnas kunskaper om mekanismerna bakom unga kvinnors bruk av droger, samt öka sin förmåga att tidigt agera mot indikationer på droganvändande.

Åtgärder

För att minska mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande på Gotland lovar vi att:

Mäns våld mot kvinnor

  • Fem våldsutsatta kvinnor ska ha erbjudits möjlighet till samordnad individuell plan (SIP), alternativt nätverksmöte.
  • Fem män med våldsproblematik i nära relationer ska ha påbörjat behandling enligt metoden Alternativ Till Våld.
  • Tre gemensamma informationsinsatser om mäns våld mot kvinnor ska genomföras.

Unga kvinnors droganvändande

  • Fyra dialogmöten ska genomföras, där kvinnor som arbetar i berörda verksamheter inom Polisen och Region Gotland möter kvinnor i gymnasieåldern.
  • Två gemensamma kunskapshöjande insatser ska genomföra, riktade mot personer som kommer i kontakt med unga kvinnor i sin vardag, exempelvis vårdnadshavar, skolpersonal med flera.
  • Polisen och Region Gotland ska inom sina respektive verksamheter stärka sin förmåga att uppfatta indikationer på droganvändande hos unga kvinnor i syfte att så tidigt som möjligt engagera vårdnadshavare.

Uppföljning

Medborgalöfter ingår i rådande samverkansöverenskommelse mellan Region Gotland och Polisområde Gotland. Det gäller för innevarande verksamhetsår. Parterna följer kontinuerligt upp medborgarlöftet inom ramen för de samverkansforum som ansvarar för att åtgärderna vidtas.