Grästorp – medborgarlöften

Polisen och Grästorps kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2020 är att fortsätta att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, i trafiken och på övriga offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

Målad polisbil i Grästorp

Bild: Lars Hedelin

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.
Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.
Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor. Till enkäten.

Enligt gällande samverkansöverenskommelse ska kommunen och polisen fortsätta med insatser för en allmänt trygg trafikmiljö samt förebygga och förhindra skadegörelse.

Vad är ett Medborgarlöfte?

Ett Medborgarlöfte är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Grästorps kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett Medborgarlöfte utgår från en lägesbild som tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och med den interna kunskap och erfarenhet som finns inom polisens och kommunens egen organisation.

Lägesbild – identifierade områden

I de medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts har polis och kommun mött ca 200 medborgare i syfte att ta fram en lägesbild för att skapa en tryggare kommun.

• Synlig och tillgänglig Polis:

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och den pekar ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet. Synpunkten med en mer synlig och tillgänglig polis stämmer väl överens med polisens lägesbild..

• Droger i samhället:

Både bland medborgare och medarbetare finns en oro över bruk av droger i samhället och i trafiken. Dock är medborgarna mer oroade över rena trafikproblem. Med ökat bruk av droger finns ökad risk för ungdomars och övriga kommuninvånares ohälsa, kriminalitet och utanförskap.

• Risk att utsättas för stölder och bostadsinbrott:

Även om statistik visar ett relativt lågt antal av bostadsinbrott känner medborgaren oro att drabbas. Det är inte enbart bostadsinbrott som oroar. Även andra stölder skapar oroskänsla.

Uppföljning

Uppföljning av insatser ska ske kontinuerligt i lokala BRÅ och i kanaler som kan nås av medborgarna via kommunens hemsida, kommunens information till hushåll, Facebook-sidor och lokal media.

Vårt gemensamma löfte till medborgarna i Grästorp 2020

För en ökad upplevd trygghet i Grästorps kommun ska Polis och kommun samverka med insatser riktade mot droger och droganvändande främst bland ungdomar samt alla typer av stölder och inbrott i bostäder.

Polisen lovar:

Polisiär närvaro
Riktad trafikövervakning med fokus på livsstilskriminella, påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser enligt en aktuell lägesbild. Genom polisiär närvaro i trafiken sker också en förebyggande insats mot bostadsinbrott m.m.
Polisen ska erbjuda och lämna information vid uppstart av Grannsamverkan.

Förebyggande åtgärder för att förhindra droganvändande
Polisen ska göra besök på skolor och fritidsgårdar och ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar samt genomföra förebyggande insatser på initiativ och medverkan från skolan mot användande av droger i skolmiljö.

Grästorps kommun lovar:

Förebyggande insatser mot droger.
Kommunen ska bistå med resurs för att genomföra orossamtal och följa upp ungdomar som påträffas i närheten där missbruk finns eller bland redan kända personer som missbrukar.

Ökad samverkan för trygghet till alla.
Samverkan i det trygghetsskapande arbetet, stimulera till aktiviteter och insatser riktade mot ungdomar i syfte att förhindra eller förebygga utanförskap, psykisk ohälsa, våld och missbruk.

Arbete mot bostadsinbrott
Kommunen ska ansvara för att göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av belysning och buskage. Kommunen ska känna till innebörden av Grannsamverkan och vid behov vara delaktig.

Tillsammans lovar Polisen och Grästorps kommun:

Trygghetsvandringar
Genomföra trygghetsvandringar allternativt trygghetsmöten, medborgardialoger och göra kontinuerliga uppföljningar och återkopplingar.

 

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Vara, Essunga och Grästorp.

Torbjörn Walthersson är kommunpolis i Vara, Essunga och Grästorp.

Uppföljning medborgarlöfte

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis i Grästorp
torbjorn.walthersson@polisen.se