Grästorp – medborgarlöften

Målad polisbil i Grästorp

Bild: Lars Hedelin

Polisen medborgarlöfte är att fortsätta arbetet med att skapa trygga miljöer för kommuninvånarna. Detta gäller såväl fysiska platser som sociala sammanhang. Kommun och polis kommer att genomföra insatser för att skapa en trygg trafikmiljö samt förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

MEDBORGARLÖFTE FÖR GRÄSTORP 2021

Polisen lovar att: 

  • Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare, hastighet och annat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller som är brottsutsatta.
  • Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgård och miljöer där ungdomar vistas i syfte att skapa goda relationer och trygghet.
  • Polisen ska samverka med socialtjänst och skola och vid behov på deras initiativ genomföra förebyggande insatser mot användande av droger i exempelvis skolmiljö.
  • Polisen ska erbjuda och lämna information vid uppstart av Grannsamverkan

Grästorps kommun lovar att:

  • Kommunen ska stimulera till aktiviteter och insatser riktade mot ungdomar i syfte att öka inkludering och känsla av sammanhang bl.a. genom att utveckla ungdomsverksamheten och stötta kultur- och föreningsliv.
  • Kommunen ska göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av exempelvis belysning och buskage.
  • Kommunen ska arbeta med att bygga gång och cykelvägar för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter.
  • Kommunen ska känna till innebörden av Grannsamverkan och vid behov vara delaktig.

Tillsammans lovar polisen och Grästorps kommun:

  1. I samverkan arbeta enligt ”Årshjulet BRÅ” med bl.a. trygghetundersökningar, trygghetsmöten, trygghetsdialoger eller trygghetsvandringar med tillhörande uppföljning och återkoppling.

Vad är ett medborgarlöfte?

Ett medborgarlöfte är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Grästorps kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett medborgarlöfte utgår från en lägesbild som tagits fram genom statistik, medborgardialoger, medarbetardialoger och med den interna kunskap och erfarenhet som finns inom polisens och kommunens egen organisation.

Lägesbild – identifierade områden

Under 2020 har en pandemi förhindrat många möten med medborgare. Genom dialoger med medborgarna, i drogvaneundersökning, anställda inom polis och kommun tagit fram en som grund för lägesbild.

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet. Vidare finns en oro för droger, trafik och inbrott.

Uppföljning

Uppföljning av insatser ska ske kontinuerligt i lokala BRÅ och i kanaler som kan nås av medborgarna via kommunens hemsida, kommunens information till hushåll, Facebook-sidor och lokal media.

Kristoffer Hjelm kommunpolis Grästorp, Vara och Essunga.

Kristoffer Hjelm kommunpolis Grästorp, Vara och Essunga.

Uppföljning medborgarlöfte

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Kristoffer Hjelm
Kommunpolis i Grästorp
kristoffer.hjelm@polisen.se