Sök

Falkenberg – medborgarlöften

Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun och lokalpolisområde Falkenberg. Löftet beskrivs ibland som samverkansöverenskommelsens publika del.

Inledning

Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter under 2023.

Medborgarlöftet består av konkreta och tidsatta aktiviteter som tar sin utgångspunkt i vår gemensamma lägesbild. Det finns också en koppling till våra tre övergripande mål;

 • minska brottsligheten
 • öka tryggheten
 • skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor

Syfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Gemensam lägesbild

Under 2020 tog samverkansöverenskommelsens ingående parter fram varsin lägesbild utifrån respektive verksamhetsområde. Varje part har identifierat ett antal områden där samverkan oss emellan krävs för att få optimal utväxling på insatserna. Det rör sig om problembilder som bland annat kan betraktas som komplexa och kan kopplas till de övergripande målen i samverkansöverenskommelsen.

Samtliga problemområden sammanfogades till en gemensam lägesbild där vi kunde se att två fokusområden utkristalliserades:

 • Socialt utsatta bostadsområden
 • Unga och unga vuxna i riskzon

Utvalda delar orsaksanalyserades utifrån kriminologiska teorier varvid evidensbaserade metoder och förhållningssätt kartlades.

Trygghetsenkät

En del av den gemensamma lägesbilden utgörs av trygghetsenkäten. Det som framkommer i trygghetsenkäten ska ges särskild tyngd vid framtagandet av medborgarlöftet.

Under 2021 togs en gemensam enkät fram för första gången. Glädjande nog möttes den av ett stort engagemang från kommuninvånarna - över 1000 personer valde att svara på frågor kring trygghet. Denna genomfördes ånyo under 2022, med något justerade frågeställningar.

Majoriteten av invånarna känner sig fortsatt trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet. Faktorer som påverkar känslan av trygghet uppges bl a vara egna upplevelser, hur omgivningen ser ut samt hur relationen till grannarna ser ut.

Det som anges som mest angeläget att polis och kommun ska göra för att öka tryggheten är ökad polisiär synlighet, arbeta brottsförebyggande och att satsa på kameraövervakning. På frågan om vad medborgaren själv kan göra för att öka tryggheten nämndes att vara en god förebild, att våga fråga/säga ifrån och att larma 112. Här har inga förändringar skett sedan enkäten 2021. 

Aktiviteter

Aktiviteter på ett medborgarlöfte ska vara konkreta, tidsatta och ta sin utgångspunkt i den lokala lägesbilden. Vid uppföljningen konstateras om aktiviteten är genomförd eller inte. Det som lovas är en aktivitet – inte en effekt. Till varje aktivitet är det dock knutet en önskvärd effekt, vilken är målet med att genomföra aktiviteten.

Samverkansöverenskommelsens parter har samverkat kring aktiviteterna, men en av parterna har oftast varit drivande (omnämns först i nedan parenteser). Följande aktiviteter utgör 2023 års medborgarlöfte.

 • 30 st besök hos näringsidkare i Ullared med fokus på brottsförebyggande informationsgivning och kontaktskapande verksamhet. (polisen)
 • 365 st egeninitierade trafikkontroller med fokus på rattfylleri, drograttfylleri och olovlig körning. (polisen)
 • En föreläsning och en workshop avseende suicidprevention i fysisk miljö. (kommunen, polisen)
 • Etablera ambassadörsverksamhet inom Människa bakom uniformen, MBU. (kommunen, polisen, ambulansen, räddningstjänsten)
 • Kunskapshöjande information om sociala mediers inverkan på barn och unga, riktat till vårdnadshavare på kommunens samtliga mellanstadier. (kommunen, polisen)
 • Operation Legatus. Kunskapshöjande informationsinsats avseende bedrägerier riktat mot seniorer. Informationsinsatsen är framtagen i samarbete med studerande på gymnasieskolan och riktas till denna målgrupp för att involvera dem i det brottsförebyggande arbetet. (polisen, kommunen)

Önskvärda effekter

 • Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en starkare förankring och möjlighet till större genomslag. Med denna aktivitet ser vi också ett mervärde i att inkludera inlandsperspektivet och en mindre orts prägling av ett stort näringsutbud, i kombination med en ökad polisiär resurssättning. Detta är också ytterligare ett sätt att öka den polisiära synligheten.
 • Trafikmiljön är starkt kopplad till upplevelse av trygghet och är återkommande det som omnämns som önskvärt i trygghetsenkäter. Även detta är ett sätt att öka polisiär synlighet samtidigt som grundläggande krav för att tillse att vi når en trygg trafiksituation – nykterhet och behörighet att framföra fordon - upprätthålls.
 • Hur kan vi förhindra suicid i fysisk miljö? Genom att fokusera på situationell prevention breddar vi vårt arbete och kompletterar det socialt preventiva arbetet genom en kunskapshöjande insats för de yrkesverksamma som arbetar med samhällsplanering samt personal inom polis, ambulans och räddningstjänst.
 • Målet med MBU-utbildningen är att öka ungdomars delaktighet och öka förståelsen mellan ungdomar och personal inom samhällsstödjande yrken. Ambassadörsverksamheten är en förlängning och fördjupning av detta.
 • Ungdomars utsatthet på nätet behöver adresseras. Ambitionen med insatsen är att lära vårdnadshavarna att lära sina barn om de risker som finns, för att därigenom förebygga och hantera risker kopplat till nätanvändande.
 • Bedrägeribrotten mot våra äldre fortsätter att öka. För att ytterligare stärka seniorernas kunskap uppmuntras ungdomar att bli ambassadörer i arbetet som riktas till respektive anhöriga.

Uppföljning

Aktiviteterna kommer att följas upp av samverkansöverenskommelsens parter vid årets slut. Återkoppling kring enskilda aktiviteters utfall ges löpande via respektive parts kommunikationskanaler.

Trygghetsenkät 2021

Sammanställning av resultat från trygghetsenkät

Stort engagemang från kommuninvånarna i den första trygghetsmätning som Falkenbergs kommun, Lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg Region Halland, genomfört. Över 1000 personer valde att svara på trygghetsundersökningen. Majoriteten av invånarna känner sig trygga i sin bostad, i sitt närområde och i kommunen som helhet.

Det är första gången som denna mätning görs av parterna tillsammans. Det ska bli intressant att följa trenden över tid och göra jämförande analyser. Samverkande aktörer arbetar målmedvetet och kommer fortsätta arbeta med åtgärder för att öka tryggheten. Vi jobbar långsiktigt tillsammans för att öka tryggheten i Falkenberg genom att arbeta relationsskapande, skapa meningsfull fritid för barn och unga, få fler vuxna att finnas på stan, använda kameraövervakning på utvalda ställen, arbeta med ansvarsfull alkoholservering, tillsätta områdespoliser, för att nämna några trygghetsskapande åtgärder.

Sammanfattning av resultat trygghetsenkät (pdf, 760 kB)

Kontakt Falkenberg

Anneli Svensson, kommunpolis
010-566 00 25
anneli.svensson@polisen.se

Falkenbergs kommun ingår i polisområde Halland.