Sök

Halmstad – medborgarlöften

Varje år ger Halmstads kommun och polisen i Halmstad ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra. Här är medborgarlöftet för 2023–2024.

Bakgrund

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och tas fram i samverkan med kommunen.

Den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål som polisen och kommunen arbetar med. Medborgar- och medarbetarperspektivet ska tas till vara för att göra den lokala problembilden tydligare. 

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras, och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som polisen och kommunen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

I den samlade lägesbilden har polisen och Halmstads kommun identifierat stadskärnan som den plats där flest invånare, enligt medborgardialoger och enkät, upplever otrygghet.

Stadskärnan är under omvandling med förändrade handelsmönster, nya etableringar och människor använder stadskärnan på ett nytt sätt som sammantaget gör att miljön upplevs som ny och otrygg.

Karta över Halmstads centrum och stadskärna

Stadskärnan är och ska vara en mötesplats för barn, unga och vuxna där aktiviteter förenar intressen i alla åldrar. Detta område fungerar redan i dag som en mötesplats och är i väldigt många delar positiva för kommunen och dess invånare.

För att stadskärnan ska upplevas som en trygg plats behöver polis och kommun i samverkan med andra parter arbeta aktivt med olika aktiviteter och åtgärder.

2023-2024 fortsätter medborgarlöftet att fokusera på stadskärnan. En ökad trygghet och minskande brottslighet är ett långsiktigt arbete varför löftet om stadskärnan förlängs.

Medborgarlöfte

Polisen och Halmstad kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas trygghet i stadskärnan.

Detta ska åstadkommas genom att:

Polisen och kommunen lovar att:

  • I samverkan med andra aktörer arbeta för att skapa en levande och trygg stadskärna.
  • Bevaka och värdera nya arbetsmetoder för att öka tryggheten.
  • Följa upp arbetet i samband med framtagande av nytt medborgarlöfte.

Polisen lovar att:

  • Polisen ska under 2023-2024 ha fokus på arbete som riktar sig till att förhindra eller försvåra att brott begås, arbeta kontakt- och trygghetsskapande genom att närvara med synlig uniformerad polis inom stadskärnan.

Kommunen lovar att:

  • Vid utveckling av den fysiska miljön beakta hur tryggheten kan förstärkas. Följande platser kommer beröras under perioden för medborgarlöftet; under stadsbiblioteket, hörnet Karl XI:s väg/Klammerdammsgatan, Lilla torg, Stora torg och Köpmansgatan.
  • Arbeta utifrån metoden Purple Flag med trygghet och kvällsekonomi för en återcertifiering.

Därför görs löftet

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Halmstads kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen.

Med mindre brottslighet minskar också det mänskliga lidande som brott medför för såväl de utsatta som kriminella och anhöriga. Brottslighet kostar dessutom samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar.

Dialog först – löfte sedan

Medborgarlöftet grundas på dialog, avsedd att få fram en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Dialogen förs på olika sätt, framför allt genom en årlig enkät på kommunens webbplats och genom polisens samtal med invånare på olika orter och i olika stadsdelar. Polisen får härigenom ett komplement till den bild som kommer fram genom statistik.

Medborgardialog med tillhörande löfte är ett led i polisens strävan att komma närmare invånarna och att anpassa arbetet efter lokala behov.

Gustav Rosén-Zetterberg, tf. lokalpolisområdeschef i Halmstad                      
Stefan Pålsson, ordförande kommunstyrelsen i Halmstad

Kontakt i Halmstad

Stina Ljungdahl, kommunpolis
stina.ljungdahl@polisen.se

Lokalpolisområde Halmstad ingår i polisområde Halland.