Hässleholm – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Hässleholms kommun 2021

INLEDNING

För ett framgångsrikt brotts- och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning har Hässleholms kommun och polisen under 2018 arbetat fram en samverkansöverenskommelse för 2019-2022. Samverkansöverenskommelsen ska kompletteras med ett lokalt medborgarlöfte varje år.

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Hässleholm kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

LÄGESBILD

Lägesbilden är satt utifrån polisens lokala underrättelsebild, polisens trygghetsmätning samt en gemensam lägesbild där Polis och Hässleholms kommun använt sig av ett system, EST (effektiv samordning för trygghet), för att kunna följa den lokala lägesbilden på kort och lång sikt. Polisen, tillsammans med kommunala aktörer, delar information för att den gemensamma lägesbilden ska bli så exakt som möjligt.

 • I den senaste trygghetsmätningen går det att se att den upplevda otryggheten för att vistas utomhus ensam sent på kvällen fortsätter att öka, främst i Hässleholms centralort. Vidare går det även se att oron för att utsättas för brott är fortsatt högre än det faktiska antalet anmälda brott som gjorts under året. I Bjärnum och Vittsjö går det se en ökad oro för inbrott i bostad och förråd.
 • I trygghetsmätningen framgår också en oro över den trafikrelaterade brottsligheten, såsom buskörning med mopeder men även bilar som kör för fort, detta främst i Tyringe, Vinslöv och tätorten Hässleholm.
 • Antalet narkotikabrott speglar polisens arbetsinsats mer än förekomsten av narkotikabruk, vilket inte gör statistiken särskilt tillförlitlig. Det finns likafullt viss information om att narkotikaförsäljning och bruk bland ungdomar ökar, narkotikamissbruk är inkörsporten till annan kriminalitet. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och pådrivande.

POLISEN OCH HÄSSLEHOLMS KOMMUN FORMULERAR FÖLJANDE MEDBORGARLÖFTEN

Polisen lovar att:

 • fortsätta med den polisiära närvaron på och i nära anslutning till Hässleholms centralstation och kulturhus.
 • fortsätta samarbeta med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare.
 • arbeta uppsökande, kontaktskapande samt bygga relationer med barn och ungdomar.
 • fortsätta driva projektet VAKSAM, samverkan mellan Polis, brukshundsklubbar och trafikskolor mot bostadsinbrott och skadegörelse mot offentliga byggnader.
 • utföra minst 20 stycken riktade trafikkontroller mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger i månaden.
 • göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, dels enligt den lägesbild som tagits fram men även i den löpande verksamheten.
 • intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen. Fortsätta arbetet mot den öppna droghandeln och förhindra så att ungdomar påbörjar ett missbruk.

Kommunen lovar att:

 • via Maria Skåne Nordost arrangera två föreläsningar för anhöriga till ungdomar med drogproblematik. Via Maria Skåne Nordost fortsätta ta emot ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol och narkotika samt deras anhöriga för stöd och behandling. Stödet ska erbjudas skyndsamt.
 • verka för fler trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och föreningar i nattvandring.
 • fortsätta med ReAgera-samarbetet mellan olika förvaltningar samt Polisen runt brottsförebyggande arbete och tidiga insatser för att trygga barn och ungdomars framtid. En ”menti-undersökning ska utföras på Ljungdala för att kunna skapa en lägesbild hur bostadsområdet upplevs av boende på området.

Polisen och kommunen lovar att:

 • tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, lokala Brottsförebyggande rådet under året arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för kommuninvånare som vill starta grannsamverkan.
 • fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Arbetet som har pågått sedan november 2018 och är fortfarande under utvecklig där vi ser att fler aktörer, interna såsom externa kan ansluta sig till rapporteringen.
 • arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser utifrån bland annat resultatet av polisens trygghetsmätning 2020. Minst en trygghetsvandring ska genomföras under året.
 • fortsätta samarbetet med MBU(människan bakom uniformen).
 • fortsätta med det gemensamma arbetet gällande myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak, folköl samt tillsyn av lokaler.
 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 24 år.

Pär Cederholm 
Lokalpolischef

Bengt-Arne Persson
Kommundirektör

Dokument