Sök

Hässleholm – medborgarlöften

För ett framgångsrikt brotts- och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning.

Utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning har Hässleholms kommun och polisen under 2022 arbetat fram en samverkansöverenskommelse för 2023-2026. Samverkansöverenskommelsen ska kompletteras med ett lokalt medborgarlöfte varje år.

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Hässleholm kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Lägesbild

 • Lägesbilden är satt utifrån polisens lokala underrättelsebild, polisens trygghetsmätning samt en gemensam lägesbild där polisen och Hässleholms kommun använt sig av ett system, EST (Effektiv Samordning för Trygghet), för att kunna följa den lokala lägesbilden på kort och lång sikt. Polisen, tillsammans med kommunala aktörer, delar information för att den gemensamma lägesbilden ska bli så exakt som möjligt.
 • I den senaste trygghetsmätningen går det att se att den upplevda otryggheten för att vistas utomhus ensam sent på kvällen fortsätter att ligga förhållandevis högt, främst i Hässleholms tätort och Tyringe. Oron för att utsättas för brott är fortsatt högre än det faktiska antalet anmälda brott som gjorts under året.
 • I trygghetsmätningen framgår också en oro över den trafikrelaterade brottsligheten, såsom buskörning med mopeder och respekten till trafikregler, detta främst i Vinslöv, Tyringe och tätorten Hässleholm.
 • I trygghetsmätningen framgår att skadegörelsen ökar i Tyringe och Vinslöv och ligger på höga nivåer.
 • Antalet narkotikabrott speglar polisens arbetsinsats mer än förekomsten av narkotikabruk, vilket inte gör statistiken särskilt tillförlitlig. Det finns likafullt viss information om att narkotikaförsäljning och bruk bland unga ökar, narkotikamissbruk är inkörsporten till annan kriminalitet. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och pådrivande.

Polisen och Hässleholms kommun formulerar följande medborgarlöften:

Polisen lovar att

 • fortsätta med den polisiära närvaron på och i nära anslutning till Hässleholms centralstation och kulturhus samt fortsätta samverka med anda aktörer som är aktiva i samma område.
 • fortsätta samarbeta med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare.
 • arbeta uppsökande, kontaktskapande samt bygga relationer med barn och ungdomar.
 • utföra minst 20 riktade trafikkontroller mot exempelvis beteende, hastighet och
  alkohol/droger i trafiken per månad.
 • göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, dels enligt den lägesbild som tagits fram, dels i den löpande verksamheten.
 • intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen, fortsätta arbetet mot den öppna droghandeln och förebygga så att ungdomar inte påbörjar ett missbruk.

Kommunen lovar att

 • via Maria Skåne nordost erbjuda information, råd och behandling till ungdomar under 25 år som har problem med alkohol och andra droger samt stöd till deras närstående. Hjälp ska erbjudas skyndsamt.
 • verka för fler trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och föreningar i trygghetsvandring. Detta görs i samarbete med Länsförsäkringar Göinge­Kristianstad.
 • fortsätta med ReAgera-samarbetet mellan olika förvaltningar samt polisen runt brottsförebyggande arbete och tidiga insatser för att trygga barn och ungdomars framtid. Unga ska göras mer delaktiga i arbetet med säkerhet och trygghet.

Polisen och kommunen lovar att

 • tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samt det lokala Brottsförebyggande rådet under året arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för kommuninvånare som vill starta grannsamverkan.
 • fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom EST
  (Effektiv Samordning för Trygghet) samt anlita och utbilda fler rapportörer till EMBRACE.
 • i nära samarbete kartlägga brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser, ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område och konkreta åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
 • arrangera och bjuda in till en eller flera trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser utifrån bland annat polisens trygghetsmätning 2023 och lägesbilden i EST. Minst en trygghetsvandring ska genomföras under året och åtgärdsprotokoll av genomförda trygghetsvandringar ska följas upp.
 • fortsätta med och utveckla det gemensamma arbetet gällande myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak, folköl samt tillsyn av lokaler.
 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år.

Anna-Karin Davidsson
Tillförodrnad lokalpolischef

Ulf Bengtsson
Kommundirektör