Sök

Helsingborg – medborgarlöften

Mot bakgrund av de medborgardialoger, enkäter, medarbetarsamtal och den gemensamt framtagna lägesbilden med Helsingborgs stad avger Lokalpolisområde Helsingborg följande löfte.

Medborgardialoger
Ett antal medborgardialoger har genomförts genom lokalpolisområdets försorg under 2015. Dialogerna har varit dels i form av samtal och skriftliga enkätfrågor på Kullagatan under tre dagar i samband HX-festivalen och dels vid tre tillfällen på Väla köpcentrum. Innehållet i dessa samtal har handlat om trygghetsfrågor och polisens arbete. En stor majoritet av de tillfrågade uppgav att polisens synlighet och närvaro var den enskilt viktigaste faktorn för att skapa trygghet. Det kunde också konstateras att ökad eller minskad brottsstatistik ej påverkar upplevelsen av trygghet lika mycket såsom en närvarande och synlig polis. Synligheten har en stor inverkan och effekt på den upplevda tryggheten.

Lokalpolisområde Helsingborg skall utifrån vad som framkommit i medborgardialoger skapa bättre förutsättningar för att tillgodose medborgarnas önskan om en mer synlig och närvarande polis för att öka medborgarnas trygghet. De områden som särskilt pekas ut är Helsingborgs city, Söder, Dalhem, Drottninghög och Adolfsberg.

Löfte 1
För att bättre säkerställa kontinuitet i det kontakt och trygghetsskapande polisarbetet ska Lokalpolisområde Helsingborgs områdespoliser, som för närvarande är 4 poliser, i avsevärt större omfattning fredas i deras uppdrag. I endast undantagsfall kan områdespoliserna tas i anspråk för andra jobb som inte har direkt koppling till deras huvuduppdrag. Områdespoliserna arbetar med ett kontakt-och förtroendeskapande arbete med stor synlighet i de områden som i medborgadialogerna har pekats ut som otrygga. Detta löfte innebär högre närvaro och större synlighet i områdena.

Löfte 2
För att tillgodose medborgarnas önskemål om en synlig polis i city avdelas en patrull att tjänstgöra dagtid måndag till fredag samt fredag och lördag kväll/natt till klockan 04:00 i Helsingborgs innerstad. Genom en ökad polisiär närvaro i citymiljön förväntas trygghetsskapande effekter uppnås samt större möjligheter att komma tillrätta med förekommande ordningsproblem.

En särskild order skall utfärdas till den polispersonal som tjänstgör i ingripandeverksamheten angående arbetets inriktning under den tid som ligger utanför så kallad HR-tid (händelserapport-tid). Under denna ”utanförtid” skall synligheten prioriteras i bostadsområdena och i city. Synligheten skall ingå som del i aktivitetsplanerna.